dr Michał Dulak

Michał Dulak - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

 

Zainteresowania naukowe:

 • integracja europejska
 • polityki Unii Europejskiej
 • krajowa koordynacja polityk europejskich
 • polska polityka europejska
 • parlamenty narodowe w Unii Europejskiej
 • samorząd terytorialny – ustrój i polityki publiczne

Granty i projekty badawcze

Aktualne projekty badawcze

 

Design Sprint jako narzędzie poprawy jakości polityk publicznych w gminach. Projekt dotyczy rozwoju współpracy uczelni z jej otoczeniem społeczno-gospdoarczym i ma dwa cele - (1) dostosowanie metody kreatywnego rozwiązywania problemów (Design Sprint) do potrzeb codziennej pracy administracji gminnej w zarządzaniu politykami publicznymi i rozwojem lokalnym i poprzez to (2) poprawę jakości stanowionego prawa lokalnego oraz realizowanych polityk publicznych na poziomie lokalnym. Opierając się na opracowanych przez członków zespołu narzędziach oceny skutków regulacji w gminach, chcielibyśmy rozbudować jedno z nich, które zakłada analizę wpływu decyzji samorządowych w opraciu o wewnętrzne zasoby urzędów gmin. Posłuży nam do tego Design Sprint - metoda opracowana przez pracowników Google.

Projekt realizowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

Wybrane zakończone projekty badawcze

 • W latach 2019-2020 kierownik projektu badawczego pt. Ocena skutków regulacji lokalnych dla społeczeństwa i gospodarki w gminach (Lokalna OSR). Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Dialog. Celem projektu jest Określenie kryteriów społecznych, politycznych i gospodarczych, które powinny być brane pod uwagę przez administrację samorządową przy badaniu wpływu decyzji lokalnych na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Ponadto projekt zakłada zaprojektowanie prototypowej procedury administracyjnej, dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie lokalnej oceny skutków regulacji na etapie opracowywania projektu uchwał w gminie.

 

 • W 2021 roku realziował projekt badawczy pt. Proaktywna dyplomacja czy pusty rytuał? Wymiar parlamentarny współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem projektu było zidentyfikowanie modelu współpracy międzyparlamentarnej państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej (EWŚ) poza forum UE, który wykreował się po 2004 r., a więc po przystąpieniu aż ośmiu państw regionu do Unii. UE jako zaawansowana organizacja integracyjna, szczególnie po wejściu w życie traktatu lizbońskiego daje szerszą niż dotychczas możliwość zacieśniania współpracy parlamentów krajowych. Tym samym można oczekiwać, że po 2004 r. doszło do intensyfikacji współpracy międzyparlamentarnej w ramach UE kosztem kooperacji na forach innych organizacji regionalnych. Zmieniła się zatem forma, zakres oraz narzędzia dyplomacji parlamentarnej w regionie EWŚ. Próbując zweryfikować tę hipotezę, autor postara się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: czy we współczesnych stosunkach międzynarodowych jest miejsce na zaangażowanie się parlamentów i prowadzenie przez nie dyplomacji parlamentarnej? Jaką formę przybiera współcześnie dyplomacja parlamentarna państw regionu? Czy w regionie EŚW możemy mówić o aktywnym wykorzystywaniu dyplomacji parlamentarnej w realizacji celów polityki zgaranicznej państwa? Plan badań zakłada po pierwsze dokonanie przeglądu procesu instytucjonalizacji współpracy międzyparlamentarnej państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej na forach takich instytucji jak Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, czy też w ramach nowych inicjatyw jak Inicjatywa Trójmorza. Po drugie, wykorzystując autorski heurystyczny model oceny współpracy parlamentarnej, dokonana zostanie analiza aktywności zagranicznej parlamentów Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Projekt realizowany był ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future

 

Publikacje naukowe

I. Monografie

 1. Legitymizacja polskiej polityki europejskiej. Analiza systemowa, Kraków 2017

II. Redakcja i współredakcja prac zbiorowych

 1. M. Dulak (red.), Ocena skutków regulacji w gminach, Kraków 2020.

III. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Politologiczna analiza stosowania unijnego mechanizmu wczesnego ostrzegania przez Sejm i Senat RP w latach 2010–2016, "Przegląd Europejski", 2019, nr 2, s. 85-102
 2. Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015–2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE, "Rocznik Integracji Europejskiej", 2018, nr 12, s. 171-193
 3. How much left do we have from „honest brokers” in the EU? Effectiveness of the EU presidency under the Lisbon Treaty regime. Case of the Central and Eastern European Member States, "Political Science Online", Special Issue 2018, pp. 1-24 (online).
 4. Funkcjonowanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w latach 2010-2016 i perspektywy jego reformy, "Politeja", 2018, nr 3(54), s. 175-190.
 5. Ewolucja roli i funkcji Sejmu i Senatu w systemie krajowej polityki europejskiej w okresie przedakcesyjnym, "Politeja", 2015, nr 3, s. 445-463
 6. Effectiveness of the Polish, Danish and Cypriot presidencies in the field of enlargement policy – ‘a project assessment perspective’, „Politeja” 2013, nr 1, s. 95-128.
 7. Współautor z M. Kędzierski, How to govern the city in a complex reality? [in:] Тhe idea of creative city/Тhe urban policy debate. Cracow 17 - 18 October 2013, eds. D. Wiktor-Mach, P. Radwański, European Scientific Institute – Kocani, 2014, pp. 135-142. (dostęp: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf)
 8. Urząd Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, „Nauki polityczne” Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ, 2010, nr 6, s. 121-139.
 9. Partnerstwo Wschodnie jako priorytet polskiej prezydencji, „Zeszyty Naukowe Europeistyki”, Koło Naukowe Europeistyki UJ, 2009, nr 3, s. 25-39.

IV. Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych

 1. Pro-Europeans and ‘Euro-Realists’: The Party-Voters Linkage and Parties’ Political Agendas in Poland, 2004–2019, [in:] A. Lorenz, L. H. Anders (eds.), Illiberal Trends and Anti-EU Politics in East Central Europe, Palgrave Macmillan 2021, pp. 157-178.
 2. Projekcja celów polskiej polityki europejskiej w latach 2004-2019, [w:] A. Chojan (red.), Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2021, s. 155-172. 
 3. Wizje Unii Europejskiej oraz polityki europejskiej Polski jako temat dyskursu wyborczego w kampanii parlamentarnej w Polsce w 2019 roku, [w:] P. Borowiec, A. Tyszkiewicz (red.), Kampania parlamentarna 2019 roku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2021, s. 249-275.
 4. Uwarunkowania w projektowaniu oceny skutków regulacji na poziomie lokalnym, [w:] M. Dulak (red.), Ocena skutków regulacji w gminach, Kraków 2020, s. 13-44
 5. Strategiczne zarządzanie kryzysem członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie Brexitu, [w:] Kryzys w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania-przebieg-implikacje, pod red. T. Kubina, M. Stolarczyka, Katowice 2018, s. 277-300.
 6. Polityka spójności, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015, s. 71-100.
 7. Ranking polskich posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji (2009–2014), [w:] Podsumowanie VII kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka, D. Stolickiego, Kraków 2016, s. 483-497.
 8. Współautor z K. Szczerski, Ocena prezydencji - podstawowe wyznaczniki pojęciowe, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 7-17
 9. Współautor z K. Szczerski, Prezydencja jako projekt, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 19-26
 10. Współautor z K. Szpak, Prezentacja matrycy ewaluacyjnej, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 27-40.
 11. Współautor z K. Szczerski, Znaczenie polskiej prezydencji. Podsumowanie i ocena, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 291-305.
 12. Prezydencja jako „cichy reprezentant interesów narodowych” – polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w obszarze polityki spójności, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, pod red. A. Kirpszy, G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 89-104.
 13. Zmiany w administracji rządowej przygotowujące Polskę do sprawowania prezydencji, [w:] Monitor Polskiej Prezydencji 2011. Raport otwarcia, pod red. K. Szpaka, Kraków 2011, s. 47-53
 14. Prezydencja austriacka – styczeń –czerwiec 2006 [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2009, s. 139-157.

V. Ekspertyzy i analizy  

 1. Polityka rozwoju regionalnego [w:] M. Wojtyło, P. Musiałek (red.), Europejski Zielony Ład. Stan realizacji, wyzwania, nadzieje, "Raport Klubu Jagiellońskiego", 6/2022, s. 200-220, https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2022/06/europejski-zielony-lad-xxx-online.pdf 
 2. Polityka rozwoju regionalnego [w:] Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2021, pod red. M. Rzeczyckiego, J. Kucharczuka, P. Musiałka, T. Ociepki, Kraków 2022, s. 82-86, https://klubjagiellonski.pl/publikacje/rzad-pod-lupa-ranking-polityk-publicznych-2021/ (współpautorstwo)
 3. Polityka rozwoju regionalnego [w:] Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2020, pod red. P. Musiałka, T. Ociepki, Kraków 2021, https://klubjagiellonski.pl/publikacje/rzad-pod-lupa-ranking-polityk-publicznych-2020/ (współautorstwo)
 4. Polityka rozwoju regionalnego [w:] Dostateczna zmiana. Ranking polityk publicznych 2015-2019, pod red. P. Musiałka, T. Ociepki, M. Kędzierskiego, Warszawa 2019, s. 64-67,https://klubjagiellonski.pl/publikacje/dostateczna-zmiana-ranking-polityk-publicznych-2015-2019/ 
 5. Polityka rozwoju regionalnego [w:] Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018, pod red. T. Ociepki, P. Musiałka, M. Kędzierskiego, Warszawa 2018, s. 47-49, 
  https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/12/rzaxxd-pod-lupaxx-ranking-polityk-publicznych-2018.pdf.
 6. Vademecum Planu Junckera. Ile zyskała na nim Polska?, 17 października 2018 r., klubjagiellonski.pl, https://klubjagiellonski.pl/2018/10/17/vademecum-planu-junckera-ile-zyskala-na-nim-polska/.  
 7. Czy Polska zyska na nowym unijnym budżecie?, 11 maja 2018 r., klubjagiellonski.pl, https://klubjagiellonski.pl/2018/05/11/czy-polska-zyska-na-nowym-unijnym-budzecie/
 8. Rozwój regionalny, [w:] Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2017, pod red. M. Kędzierskiego, P. Musiałka, Warszawa 2018, s. 11-15, http://cakj.pl/wp-content/uploads/2018/01/Ranking-Polityk-Publicznych-2017.pdf 
 9. Współautor z M. Kędzierski, Sprawne państwo, [w:] Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa?, pod red. P. Dardzińskiego, M. Dulaka, M. Jelonek, M. Kędzierskiego, S. Krupnika, W. Przybylskiego, A. Rzegockiego, J. F. Staniłko, Kraków 2014, s. 68-86.
 10. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2014. Porównanie kampanii partii i komitetów wyborczych, Zespół Ekspertów Klubu Jagiellońskiego, pod red. M. Dulaka, Kraków 2015, http://kj.org.pl/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-polsce-2014-porownanie-kampanii-partii-i-komitetow-wyborczych/
 11. Przemysł, [w:] Raport o stanie Województwa Małopolskiego 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012, https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202012.pdf, s. 151-155.
 12. Przemysł, [w:] Raport o stanie Województwa Małopolskiego 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2013, https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202013.pdf, s .175-180.
 13. Wyzwania duńskiej prezydencji, „Analizy Klubu Jagiellońskiego”, Kraków, 4 stycznia 2012 r., http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Wyzwania-dunskiej.pdf, s. 1-3.
 14. Węgierska prezydencja, www.pressje.pl, 12 stycznia 2011, http://pressje.pl/2011/01/12/dulak-wegierska-prezydencja/, s. 1-3.
 15. Czy polska prezydencja ma czarnego konia? Zmagania o kształt polityki spójności po 2013 r., analiza przeprowadzona w ramach projektu Polskiej Fundacji im. R. Schumana pt. „O Prezydencji krytycznie”, grudzień 2011, http://www.schuman.pl/pl/krytycznie-o-polskiej-prezydencji-w-ue/1649-michal-dulak-czy-polska-prezydencja-ma-czarnego-konia-zmagania-o-ksztat-polityki-spojnoci-po-2013-r, s. 1-3.
 16. Stanowisko Polski wobec przyszłego kształtu polityki spójności, „Barometr Rozwoju Małopolski”, 2011, nr 10, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/110_Barometr_Rozwoju_Malopolski_280211-060311.pdf, s. 1-4.
 17. Working paper DG Polityki Regionalnej KE: „Przyszłość polityki spójności w zamożniejszych regionach”, „Barometr Rozwoju Małopolski” 2010, nr 5(56), http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/056_Barometr_Rozwoju_Malopolski_010210-070210.pdf, s. 1-2.
 18. Wpływ traktatu lizbońskiego na funkcjonowanie samorządów, „Barometr Rozwoju Małopolski”, 2010, nr 2(53), http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/053_Barometr_Rozwoju_Malopolski_110110-170110.pdf, s. 1-2.
 19. Małopolskie przedsiębiorstwa podczas kryzysu finansowego, „Barometr Rozwoju Małopolski”, 2009, nr 43, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/043_Barometr_Rozwoju_Malopolski_191009-2510091.pdf, s. 1-2.