dr Adam Kirpsza

Adam Kirpsza - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Asystent w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. 

Zainteresowania naukowe:

 • statystyka
 • integracja europejska
 • proces podejmowania decyzji
 • prawo UE
 • ustrój UE
 • metodologia badań empirycznych
 • status prawny mniejszości narodowych i etnicznych

Publikacje naukowe

I. Współredakcja prac zbiorowych

 1. Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), Kraków 2015 (razem z P. Musiałkiem i D. Stolickim);
 2. Kryzys w Unii czy Unia w kryzysie?, Kraków 2013 (razem z G. Stachowiakiem);
 3. Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, Kraków 2012 (razem z G. Stachowiakiem).

II. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej), „Politeja" 2015, nr 3 (35), s. 419-444;
 2. Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim, „Przegląd Zachodni" 2015, nr 1, s. 103-125;
 3. Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej, „Studia Europejskie" 2013, nr 4, s. 101-132;
 4. Legislative Challenges for the European Union after the Treaty of Lisbon entered into force, „Przegląd Zachodni" 2013, no. 1, s. 185-209;
 5. Legislacyjne wyzwania Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, „Przegląd Zachodni" 2012, nr 2, s. 187-212;
 6. Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2012, nr 2, s. 107-130;
 7. Formalnie słaby, nieformalnie silny. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich, „Rocznik Integracji Europejskiej" 2011, nr 5, s. 335-356;
 8. Pozycja komisji Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym. "Legislacyjny kręgosłup" czy techniczny organ pomocniczy?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2011, nr 4, s. 89-118;
 9. Rada Ministrów bez ministrów? Wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji: perspektywa konstruktywizmu społecznego, „Studia Europejskie" 2011, nr 4, s. 9-32;
 10. Duch d'Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim, „Przegląd Politologiczny" 2011, nr 3, s. 147-166;
 11. Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, „Studia Polityczne" 2011, nr 28, s. 305-335;
 12. Podejmowanie decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywizmu społecznego, „Politeja" 2011, nr 3, s. 217-238.

III. Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych

 1. Selekcja sprawozdawców w siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Kraków 2015, s. 83-107;
 2. Analiza aktywności posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji w zakresie frekwencji w głosowaniach, pytań parlamentarnych i przemówień plenarnych, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Kraków 2015, s. 455-482;
 3. Zastosowanie konstruktywizmu w wyjaśnianiu przebiegu i efektów procesu legislacyjnego Unii Europejskiej, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2015, s. 135-169;
 4. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. K. A. Wojtaszczyka, J. Tymanowskiego i P. Stawarza, Warszawa 2015, s. 137-149;
 5. „Nie chcę, ale muszę". Powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich – V Ogólnopolskie  Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, pod red. K. A. Wojtaszczyka i J. Wiśniewskiej-Grzelak, Warszawa 2015, s. 97-118;
 6. Utrata kontroli nad procesem legislacyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanych, [w:] Kryzys w Unii czy Unia w kryzysie?, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2013, s. 113-148;
 7. Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejską, [w:] Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, pod red. K. Ławniczaka, Warszawa 2013, s. 11-34;
 8. Biometryczna identyfikacja tożsamości ludzkiej w świetle standardów praw człowieka: przykład paszportu biometrycznego, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Tom 1, Warszawa 2013, s. 495-511;
 9. Czy struktura filarowa Unii Europejskiej została zlikwidowana? Analiza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni, pod red. R. Czarnego i K. Spryszaka, Tom 5, Toruń 2012, s. 276-295;
 10. Ocena prezydencji polskiej z perspektywy zarządzania procesem legislacyjnym w Radzie, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, pod red. S. Konopackiego, Toruń 2012, s. 164-183;
 11. Prognozy dotyczące podejmowania decyzji w Radzie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - krytyka modelu międzyrządowego, [w:] Politikon III. Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu z Lizbony, pod red. M. Burzyka, M. Podniesińskiego i M. Rysiewicza, Kraków 2012, s. 135-172;
 12. Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Toruń 2012, s. 743-762;
 13. Wpływ prezydencji polskiej na kształtowanie prawodawstwa unijnego, [w:] Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 117-128;
 14. Proces podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. K. A. Wojtaszczyka i T. Kownackiego, Warszawa 2011, s. 40-50;
 15. Geneza, ewolucja i dylematy Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, [w:] Unia Europejska na początku XXI wieku, pod red. W. Tomaszewskiego i M. Chełminiaka, Olsztyn 2010, s. 17-21;
 16. Zukunftsbilder einer Nachbarschaft. Szenarien zu den deutsch-polnischen Beziehungen im Jahr 2020, [w:] Zwischen Skepsis und Vertrauen. Die deutsch-polnischen Beziehungen im Wandel, pod red. K. Mazurek i T. Mehlhausena, Kraków 2010, s. 91-100;
 17. Relacje transatlantyckie w zakresie biometryzacji przepływu osób z perspektywy Unii Europejskiej i Polski, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, pod red. J. Ciska, Kraków 2010, s. 22-43;
 18. Implikacje wydarzeń z 11 września 2001 r. dla rzeczywistości politycznej z perspektywy konstruktywizmu, [w:] Świat po katastrofie. Materiały pokonferencyjne, pod red. D. Kliabanaua, W. Kudeli-Świątek, U. Trojanowskiej i A. Wawrzyńczaka, Kraków 2010, s. 99-118;
 19. Rosyjsko-japoński spór o Wyspy Kurylskie z perspektywy konstruktywistycznej, [w:] Pojedynek o hegemonię w podwubiegunowym świecie, pod red. P. Sosnowskiego i W. Wesołowskiego, Warszawa 2010, s. 72-126;
 20. Status mniejszości narodowych i etnicznych w prawie europejskim i polskim, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne, pod red. J. Kihl, J. Piechy, M. Galona, A. Gorgosza i T. Pawłuszki, Kraków 2008, s. 7-35;
 21. Tarcza antyrakietowa z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych, [w:] Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski. Konsekwencje umieszczenia elementów systemów obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. M. Chorośnickiego i A. Gruszczaka, Kraków 2008, s. 19-84.