Dr hab. Piotr Bajor

Podstawowe informacje:

Dr hab. Piotr Bajor jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM. W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską, natomiast w 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Wykładał oraz odbył staże naukowe w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych. Od 2014 r. jest również wykładowcą w ramach Akademii Dyplomatycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także publicystą dwumiesięcznika "Nowa Europa Wschodnia". (www.new.org.pl)

Laureat licznych konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (SYLFF),  Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz stypendium miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.

W latach 2012-2013 dr hab. Piotr Bajor pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, do zadań którego należy identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki (www.rmn.org.pl). Wcześniej sprawował również funkcję członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2018-2019 pełnił obowiązki Wicedyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Prywatnie jest miłośnikiem gór i turystyki wysokogórskiej, starych motocykli oraz podróżowania i poznawania nowych kultur w najdalszych zakątkach świata. Dotychczas odwiedził ponad 60 państw na wszystkich kontynentach, łącząc pasję podróżniczą z zainteresowaniami naukowymi i badawczymi dotyczącymi współczesnych stosunków międzynarodowych oraz instytucjonalizacji bezpieczeństwa międzynarodowego.


Kontakt:

e-mail: piotr.bajor@uj.edu.pl

https://jagiellonian.academia.edu/PiotrBajor


Staże naukowe, badania i stypendia zagraniczne:

2017   Stany Zjednoczone Ameryki, Cambridge,
             Harvard University

2017   Ukraina, Lwów
             Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki

2016     Australia, Sydney University
              Department of Government and International Relations

2014    Chiny, Shanghai International Studies University
              School of International Relations and Public Affairs

2014    Korea Południowa, Seul
              Hankuk University of Foreign Studies

2013    Stany Zjednoczone Ameryki, Chicago
             The University of Chicago

2009    Rosja, Moskwa
             Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych   
            (MGIMO)

2009    Ukraina, Państwowa Akademia Nauk Ukrainy,
            Instytut Badań Politycznych i Etnicznych

2007    Ukraina, Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowego
            Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki

2006    Hiszpania, Granda
            Universidad de Granada, Wydział Nauk Politycznych i Socjologii    


Pełnione funkcje na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w ramach systemu nauki i szkolnictwa wyższego RP:

2012-2013      Przewodniczący Rady Młodych Naukowców – organ doradczy
                       działający przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

od 2013          członek Komisji Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
                       Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

od 2013          opiekun naukowy Koła Studentów Stosunków
                       Międzynarodowych UJ (www.kssm.pl)

od 2012         Pełnomocnik ds. finansowania badań naukowych
                      w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków                            
                      Międzynarodowych UJ

od 2012         koordynator wydziałowy programów europejskich Eranet 
                      Mundus i Eranet Plus, http://www.eranetmundus.ub.edu/

2011-2012     członek Rady Młodych Naukowców, wiceprzewodniczący   
                      www.rmn.org.pl

2008-2010     członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008-2010     członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i
                      Politycznych UJ http://www.wsmip.uj.edu.pl

2008-2010    członek Zespołu ds. studiów trzeciego stopnia Uniwersytetu
                     Jagiellońskiego

2008-2010    członek Rady Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków 
                     Międzynarodowych UJ

2008-2010    członek Senackiej Komisji Majątki i Finansów UJ

2008-2010    członek Dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Doktorantów

2008-2009    członek i wiceprzewodniczący Zarządu Krajowej Reprezentacji
                     Doktorantów http://www.krd.org.pl

2008             Prezes Towarzystwa Doktorantów UJ
                     www.doktoranci.uj.edu.pl

2008             przedstawiciel UJ w pracach Porozumienia Doktorantów 
                     Uczelni Krakowskich


Projekty badawcze:

2014-2015                „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania europeizacji w Europie Wschodniej i Kaukazie" – międzynarodowy projekt badawczy UJ oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, kierownik projektu
2013-2014   


„Partnerstwo Wschodnie: założenia, doświadczenia, wyzwania. Analiza procesów implementacji w państwach objętych programem", projekt badawczy międzynarodowego konsorcjum uczelni z państw Partnerstwa Wschodniego, kierownik projektu

2009 „Analiza porównawcza systemów wyborczych w Polsce, na Węgrzech i Ukrainie oraz mechanizmy komunikacji politycznej", projekt badawczy National Endowment for Democracy realizowany przez Ukraińskie Niezależne Centrum Badań Politycznych w Kijowie, członek zespołu - wykonawca w projekcie
2008
„Na drodze do Unii Europejskiej: doświadczenia Polski dla Ukrainy", projekty badawczy realizowany przez Instytut „Otwarte Społeczeństwo" w Kijowie, członek zespołu - wykonawca w projekcie
   
   
   
   
   

 

Zainteresowania badawcze:

 • problematyka polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski, uwarunkowania zmian systemowych i procesu transformacji w Polsce po 1989 r., stosunki dwustronne z państwami Europy Zachodniej i USA, proces integracji i wstąpienia Polski do NATO oraz UE, polityka wschodnia RP
 • uwarunkowania i proces rozpadu ZSRR, proces piriestrojki i zmian systemowych realizowanych przez Gorbaczowa, nowoogariewski proces, zmiany konstytucyjne i pucz Janajewa, przesłanki i skutki rozpadu ZSRR,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego, proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa na tym obszarze, struktura i działalność WNP, OUBZ, Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz projektów gospodarczych skierowanych na reintegrację tego obszaru.
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy, Rosji, stosunki dwustronne. Uwarunkowania współpracy bilateralnej – kwestie stacjonowania Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu, uzależnienie energetyczne, problem przynależności Krymu i Sewastopola.
 • transformacja społeczno-polityczna obszaru poradzieckiego. Proces transformacji w Rosji i poszczególnych państwach poradzieckich, uwarunkowania wewnętrzne, systemy polityczne i ustrojowe.

Wybrane publikacje

Monografie:


Redakcje i prace zbiorowe:

 • P. Bajor, A. Gruszczak (red.) Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 334.
   
 • P. Bajor, A. Mania, T. Pugacewicz, A. Wyrwisz (red.), Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych & Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2018, s. 220.
   
 • P. Bajor (ed.), Contemporary Azerbaijan in Social and Political Dimension, Akademicka Publishing House, Kraków 2016, p. 126.
  [Open access - książka do pobrania w otwartym dostępie]
   
 • P. Bajor, K. Schöll-Mazurek (eds), Eastern chessboard. Geopolitical Determinants  and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, Akademicka Publishing House, Kraków 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 279.
  [Open access - książka do pobrania w otwartym dostępie]
   
 • П. Байор (ред.),  Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова, Краков 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 200.
  P. Bajor (red.), Determinanty i perspektywy polityki integracji europejskiej Republiki Mołdowa, Kraków 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 200
  [Open access - książka do pobrania w otwartym dostępie]
   
 • „Politeja. Studia ukraińskie”, pod red. Piotra Bajora, Kraków 2015, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, nr 2 (34/1), s. 280.
  [Open access - czasopismo do pobrania w otwartym dostępie]
   
 • П. Байор (ред.), Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой, Краков 2013, s. 441. P. Bajor (red.), Partnerstwo Wschodnie. Cele – doświadczenia – wyzwania. Analiza procesów implementacji w państwach objętych programem, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 441.
  [Open access - książka do pobrania w otwartym dostępie]
   
 • Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy, pod red. P. Bajora, T. Młynarskiego, Krakow 2012, s. 196.
  [Open access - książka do pobrania w otwartym dostępie]
   
 • Ю.Тищенко, П. Байор, М. Товт, Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство, Український незалежний центр політичних досліджень, Агентство „Україна", Київ 2010, s. 148.
   
 • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 262.
   
 • Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, praca pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Tom 2, Drukarnia Pijarów, Kraków 2010, s. 271.
   
 • Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, pod. red. Piotra Bajora, Olgi Plaze, Tom I, Drukarnia Pijarów, Kraków 2009, s. 163.
   
 • Studia doktoranckie. Wybór aktów prawnych, red. Piotr Bajor, Kajetan Jaksender, Grażyna Troll, Wydanie I, Kraków 2008, s. 85.
   
 • Studia doktoranckie. Wybór aktów prawnych, red. Piotr Bajor, Ewelina Dyląg, Dorota Kwapisz, Wydanie II, Kraków 2009, s. 92.

 

Artykuły naukowe:

 • P. Bajor, Conditions and implementation of the energy policy of the Russian Federation, [w:] A. Gruszczak, P. Bajor (red.), Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 269-279.

 • A. Bar, P. Bajor, The challenges and future of African Union - Changes in Priorities?, "Moldoscopie", 2019, nr 2 (85), pp. 26-32, ISSN 1812-2566

 • P. Bajor, A. Gruszczak, Między wiedzą a władzą – o związkach między informacją, wiedzą i bezpieczeństwem, [w:] A. Gruszczak, P. Bajor (red.), Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019,  s. 7-17.

 • P. Bajor, Gracz realny czy wyobrażony?: rola i znaczenie Chin w Europie Środkowej  i Wschodniej, [w:] Lepiej nie będzie?: Europa w dobie przesilenia, pod red. Agaty Supińskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018, s. 213-225.

 • P. Bajor, Determinants and Directions of Polish–Chinese Cooperation in the Context of the One Belt, One Road Initiative, [w:] The Belt & Road Initiative in the Global Arena Chinese and European Perspectives, red. Yu Cheng, Lilei Song, Lihe Huang, Palgrave Macmillan-Springer, Singapore 2018, s. 87-101.

 • P. Bajor, A. Mania, T. Pugacewicz, A. Wyrwisz, Zagadnienia regionalne w polityce USA  i państw europejskich, [w:] Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, pod red. Andrzeja Mani, Piotra Bajora, Tomasza Pugacewicza, Anny Wyrwisz, Wydawnicto Rambler, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2018, s. 11-26.

 • P. Bajor, Foreign and security policy in the program principles of the Ukrainian political parties, [w:] Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją  a globalizacją, pod red. Artura Gruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie, Kraków 2018, s. 133-143.

 • P. Bajor, A Global Mosaic. Conditionings and Poland’s Policy on Polonia [w:] Diasporas in Modern World: Regional Context and Potential For Sustainable Development of the Country of Origin, ed. by V. Mosneaga, Y. Cwigun, S. Kuzmina, International Organization for Migration (IOM), The UN Migration Agency 2017, s. 335-343.
  [Open access - artykuł do pobrania w otwartym dostępie]

 • P. Bajor, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski w ujęciu programowym partii Prawo i Sprawiedliwość, [w:] Політичні партії і вибори: українські та світові практики (памяті Юрія Романовича Шведи) , за заг. редакцією А. Романюка, Львів 2017, сс. 256-265, pod red. Anatolija Romaniuka, Lwów 2017, s. 256-265.

 • P. Bajor, A profound reorganization. Conditionings and transformation of the modern party system in Ukraine, [w:] Ukraina 25 lat na drodze niepodległości, red. P. Pietnoczka,  H. Stroński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2017, s. 165-175.

 • P. Bajor, The Eastern Dimension of the North Atlantic Treaty Organization, ”Politeja, Global and Regional Security Challenges”, ed. by Artur Gruszczak, 2017, issue 50,  s. 5-21.

 • P. Bajor, A strategic challenge - The influence of historical policy on the current shape  of the Polish-Ukrainian relations, „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa”, 2016, nr 1,  s. 64-74.

 • P. Bajor, The Presidential Elections in Poland – a Surprising Political Turning Point, „Actual Problems of International Relations”, 2015, no. 126 (part 1), p. 4-11.

 • P. Bajor, Przyjaźń w czasie wojny, „Nowa Europa Wschodnia”, Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, 2015, nr 2, s. 15-24

 • P. Bajor, A Political Turning Point – Determinants and Consequences of Parliamentary Elections in Poland, „Actual Problems of International Relations”, 2015, no. 126 (part 2), pp. 28-35.

 • П. Байор, В. Мошняга, В. Цуркан, Общественное мнение населения Республики Молдова о внешней политике страны, [в:] Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова, под научной редакцией Пиотра Байора, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Краков 2015, s. 119-132.
  P. Bajor, W. Moszniaga, W. Curkan, Polityka zagraniczna Mołdawii w pryzmacie opinii społecznej, [w:] Determinanty i perspektywy polityki integracji europejskiej Republiki Mołdawia, pod red. P. Bajora, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2015,  s. 119-132.

 • P. Bajor, „Operacja" Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", Rok 12 (2014), Zeszyt 2 Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, Redakcja: Tomasz Stępniewski, Andrzej Gil, Andrzej Szabaciuk, Anna Visvizi     ISSN 1732-1395, Lublin 2014, s. 37-55.
  [Open access - artykuł do pobrania w otwartym dostępie]

 • P. Bajor, Konflikt na Ukrainie: uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim  i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania, pod red. naukową Pawła Graty, Marka Delonga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 32-44.

 • P. Bajor, Strength and power – conditions and doctrinal assumptions of the security policy of the Russian Federation [w:] Eastern chessboard. Geopolitical Determinants  and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, P. Bajor, K. Schöll-Mazurek (eds), Akademicka Publishing House, Kraków 2015, pp. 29-49

 • P. Bajor, Wpływ wydarzeń drugiej wojny światowej na współczesne stosunki polsko-ukraińskie [w:] Zanikające blizny. Kontrowersje wobec skutków II wojny światowej, red. Jan Waskan, Sławomir Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 161-180.

 • P. Bajor, „Powrót do Europy" –   uwarunkowania międzynarodowe i zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej w okresie przełomu [w:] Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – wybrane aspekty transformacji politycznych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ISBN: 978-83-7365-350-5; ISSN: 0239-7129, s. 17-29.
  [Open access - artykuł do pobrania w otwartym dostępie]

 • P. Bajor, Życie na nowo, „Nowa Europa Wschodnia", 2014, nr 5, s. 62-29,
  [Open access - artykuł do pobrania w otwartym dostępie]

 • П. Байор, Великі сподівання та розчарування в українсько польських відносинах, [w:] Зовнішня політика України 2013: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети, Розділ III. Стратегічні напрями реалізації зовнішньої політики України,  за редакцією Г. М. Перепелиці, Видавничий дім «Стилос», Київ 2014, с. 176-201.
  P. Bajor, Wielkie nadzieje i rozczarowania w stosunkach polsko-ukraińskich, [w:] Polityka zagraniczna Ukrainy 2013: strategiczne oceny, prognozy i priorytety, Rozdział 3, Strategiczne kierunki realizacji polityki zagranicznej Ukrainy, pod red. Hryhorija Perepelycy, Rocznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Wydawnictwo Stilos, Kijów 2014, s. 176-201.

 • P. Bajor, Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges, and Prospects,  [w:] „Moldoscopie, Probleme de analiză politică”, Universitatea de Stat din Moldova, USPEE, Asociaţia moldovenească de ştiinţă politică, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, 2014, nr 2, (LXV), s. 180-191.

 • P. Bajor, Uwarunkowania i rozwój sytuacji demograficznej Ukrainy po 1991 r., „Nowa Ukraina”, Zeszyty historyczno-politologiczne, 2014, nr 14, ss. 93-102.

 • P. Bajor, Ambitne założenia a rzeczywistość. Wyzwania i problemy Sił Zbrojnych niepodległej Ukrainy, [w:] Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, pod red. Bartłomieja Pączka, Akademia Marynarki Wojennej, Wydawnictwo BP, Gdynia 2014, s. 9-20.

 • P. Bajor, The System of Human and Civil Rights in Poland and the Guarantees of Its Protection, [in:] Legal adjusting of collaboration of Ukraine and Moldova with European Union, Truskavets- Chișinău 2014, pp. 175-179.
   
 • P. Bajor, Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges, and Prospects, [in:] "Moldoscopie", (Probleme de analiză politică), nr 2, 2014, (LXV), Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova, USPEE, Asociaţia moldovenească de ştiinţă politică, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere", pp. 180-191.
   
 • P. Bajor, Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania surowcowo-infrastrukturalne niepodległej Ukrainy, „Nowa Ukraina", Zeszyty historyczno-politologiczne nr 13, Kraków-Przemyśl 2013, ss. 103-114.
   
 • P. Bajor, Demagogia czy realny problem? Krym jako potencjalny czynnik destabilizacji bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmeracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, tom 1, pod red. T. Kapuśniaka, Lublin-Warszawa 2011, s. 129-140,
   
 • P. Bajor, Czy to była (r)ewolucja? Rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu Związku Radzieckiego [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 2: Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia, M. Lubiny, Kraków 2011, s. 145-160,
   
 • P. Bajor, „Nadwyrężone partnerstwo" – stosunki rosyjsko-ukraińskie w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą, Białorusią, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 179-190,
  [Open access - artykuł do pobrania w otwartym dostępie]
   
 • P. Bajor, Problemy i perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 153-166,
   
 • P. Bajor, Pomarańczowa kontynuacja czy niebieski rewanż? Ukraina przed wyborami prezydenckimi 2010 r. [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 241-251,
   
 • P. Bajor, Stosunki ukraińsko-rosyjskie. Kryzys strategicznego partnerstwa [w:] Bezpieczeństwo Narodowe, kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, nr 9-10, Warszawa 2009, s. 172-190,
  [Open access - artykuł do pobrania w otwartym dostępie]
   
 • П. Байор, Система высшего образования в Польше в условиях выполнения «Болонского процесса [w:] Современность в зеркале рефлексии: язык – культура – образование, Издательство Иркутского государственного университета, Иркутск 2009, s. 596-604,
   
 • P. Bajor, Ukraina ma południe. Czarnomorska polityka państwa ukraińskiego  [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, pod. red. Walentego Baluka, Oficyna Wydaw. Arboretum, Wrocław 2008, s. 123-146 (wraz z A. Kozłowską),
   
 • P. Bajor, Ukraina po wyborach – koniec czy kontynuacja kryzysu? [w:] Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, pod. red. Piotra Bajora, Olgi Plaze, Tom I, Kraków 2009, s. 18-23,
  .
 • П. Байор, Відносини між Україною та Європейським Союзом: від партнерства до інтеграції [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільство, Київ 2008 s. 124-130
   
 • П. Байор, Проблеми дислокації Чорноморського Флоту Російської Федерації в Україні [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільство, Київ 2008, s. 130-143.
   
 • П. Байор, Майбутнє Чорноморського Флоту Російської Федерації в Україні (Проблема 2017 року) [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільство, Київ 2008, s. 144-146
   
 • П. Байор, Польсько-американська співпраця у сфері протиракетної оборони [w:] Можливості євроінтеграції у вирішенні проблем регіонів України: досвід Польщі для Донечини та Криму, ред. Леся Шевченко, Фундація Відкрите суспільств, Київ 2008, s. 147-152.
   
 • P. Bajor, Politologiczna analiza przyczyn kryzysu politycznego na Ukrainie [w:] Politeja, publikacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, nr 7, Kraków 2007, s. 379-484,
   
 • П. Байор, У замкнутому колі, Зовнішні справи, № 10, Київ 2007,
   
 • П. Байор, Дорогою стратегічного партнерства, Політика і час, № 6, Київ 2007, s. 14-16


Artykuły publicystyczne:

Udział w konferencjach

 • Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges and Prospects, międzynarodowa konferencja International Studies Association oraz Central Slavic Conference  50th Anniversary 1962-2012, w Stanach Zjednoczonych, Saint Louis, 1-4 listopada 2012 r.
 • „Nowa żelazna kurtyna" Problem reżimu wizowego w stosunkach Ukraina – UE, międzynarodowa konferencja European Central Slavic Conference „Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej", Przemyśl, 9-10 lipca 2012 r.
 • „Czy to była (r)ewolucja? Rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu ZSRR", Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego: „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata", 30.11-02.12.2011, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Zmiana czy kontynuacja? Polityka zagraniczna Ukrainy po wyborach prezydenckich 2010 roku, konferencja: „Między Europą a Rosją. Ukraina w poszukiwaniu politycznej tożsamości", 17 lutego 2010, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Współczesna Ukraina. Zarys historii politycznej po uzyskaniu niepodległości w 1991 r., wykład w ramach sesji naukowej „Tygodnia ukraińskiego" zorganizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, 3 czerwca 2009,
 • Sytuacja polityczna na Ukrainie przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku, międzynarodowa debata naukowa „Co dalej z Ukrainą?" zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz stowarzyszenie FIDE, Kraków, 13 maja 2009,
 • Integracja Ukrainy i Gruzji z NATO. Implikacje dla jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne relacje transatlantyckie", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27 marca 2009,
 • Sytuacja geopolityczna w basenie czarnomorskim po wojnie w Gruzji (wzajemne relacje Rosja, Gruzja, Ukraina), ogólnopolska konferencja naukowa: „Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku", Uniwersytet Łódzki,
  18 grudnia 2008,
 • Rola i geopolityczne znaczenie Krymu w basenie Morza Czarnego, konferencja naukowa „Ukraina na przestrzeni wieków", Uniwersytet Jagielloński, 26-27 maja 2008,
 • Spory i konflikty w stosunkach ukraińsko-rosyjskich, konferencja „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Region z perspektywy 15-tu lat po rozpadzie ZSRR", Uniwersytet Wrocławski, 19-20 listopada 2007,
 • Sytuacja polityczna na Ukrainie po przedterminowych wyborach parlamentarnych, referat wygłoszony podczas debaty „Ukraina po wyborach – stabilny rząd czy kolejny kryzys?", Kraków, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, 12 października 2007,
 • Proces demokratyzacji na Ukrainie w kontekście wyborów parlamentarnych z 26 marca 2006 roku, konferencja ,,Trudne wybory 2006 – Białoruś, Ukraina", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Koło Nauk Politycznych,
  5 kwietnia 2006,
 • Kwestia mniejszości narodowych w stosunkach polsko-ukraińskich, konferencja naukowa ,,Ukraina na przestrzeni wieków", Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kwiecień 2006,
 • Ukraina rok po przejęciu władzy przez pomarańczowych – doświadczenia
  i wyzwania
  , konferencja naukowa ,,Pomarańczowa kontrrewolucja", Uniwersytet Jagielloński, grudzień 2005.
 • Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges and Prospects, międzynarodowa konferencja International Studies Association oraz Central Slavic Conference
  w Stanach Zjednoczonych, Saint Louis, 1-4 listopada 2012 r., 
 • Wpływ konfliktu rosyjsko-gruzińskiego na integrację Ukrainy i Gruzji z Sojuszem Północnoatlantyckim, międzynarodowa konferencja Łomonosow 2009, sekcja – nauki polityczne, Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie,
  16 kwietnia 2009
 • Polska w NATO i Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, seminarium naukowe dla dziennikarzy polonijnych pracujących na Ukrainie zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie, Obuchów, 30 maja 2009,
 • Współczesna polityka zagraniczna Polski. Wyzwania i perspektywy, międzynarodowa konferencja „Rozwój państwowości i prawa na Ukrainie: rzeczywistość i perspektywy", Odeska Państwowa Akademia Prawna, Symferopol, 24 kwietnia 2009,
 • Polska droga do Unii Europejskiej w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy, referat wygłoszony na konferencji podsumowującej grant badawczy Instytutu Polskiego w Kijowie, Symferopol, 25 września 2008,
 • System szkolnictwa wyższego w Polsce w warunkach realizacji Procesu Bolońskiego, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Współczesność w lustrze refleksji – język – kultura – wykształcenie", Federacja Rosyjska, Państwowy Uniwersytet w Irkucku, 6-9 października 2008,
 • „Polska droga do Unii Europejskiej w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy", referat wygłoszony na konferencji podsumowującej grant badawczy Instytutu Polskiego w Kijowie, Symferopol, 25 września 2008,
 • Budowa podstaw i kształt stosunków polsko-ukraińskich na początku lat 90, konferencja naukowa „Polska-Ukraina: doświadczenia strategicznego partnerstwa", Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, 18 maja 2007,
 • Polityka zagraniczna Ukrainy w polskiej percepcji – referat wygłoszony  na posiedzeniu Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, 21 czerwca 2007, referat w języku ukraińskim,
 • Polityka zagraniczna RP po zmianie rządu. Kontynuacja czy zerwanie z polityką poprzedników?, konferencja Cwietkowskie czytania, corocznie organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, 7 grudnia 2007, referat w języku ukraińskim.

Organizacja konferencji i seminariów naukowych

 • III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny”, ogólnopolska konferencja naukowa Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, 19-20 września 2019 r., przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
   
 • „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego”, międzynarodowa konferencja naukowa realizowana w ramach transgranicznej współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa, Lwów, 4-5 kwietnia 2019 r., Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ze strony polskiej
   
 • „Wojska specjalne w Polsce”, seminarium poświęcone problematyce funkcjonowania wojsk specjalnych w Polsce, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 27 marca 2019 r., koordynator seminarium
   
 • „Chiny: nowe mocarstwo w światowej grze?”, seminarium poświęconym polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Chin oraz wzrastającej pozycji Państwa Środka w globalnym układzie sił, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, 19 listopada 2018 r., koordynator seminarium
   
 • 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference “Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order”, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków, 17-19 września 2018 r., sekretarz konferencji
   
 • „Bezpieczeństwo regionalne w kontekście nowych inicjatyw dotyczących Naddniestrza, seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Ambasadą RP  w Kiszyniowie oraz Państwowym Uniwersytetem Mołdawii, Mołdawia, Kiszyniów, 22 maja 2018 r., koordynator seminarium
   
 • „Konflikt na Ukrainie - jaka przyszłość?”, seminarium naukowe poświęcone przyszłości konfliktu na Ukrainie, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, 26 marca 2018 r., koordynator seminarium
   
 • „Przyszłość międzynarodowego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku globalnego”, międzynarodowa konferencja naukowa realizowana w ramach transgranicznej współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa, Lwów, 22-23 marca 2018 r., przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ze strony polskiej
   
 • „Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki  o stosunkach międzynarodowych”, VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Kraków, 9-10 listopada 2017 roku, członek Komitetu Organizacyjnego
   
 • II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo  w erze informacji”, ogólnopolska konferencja Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, 21-22 września 2017 r., sekretarz konferencji
   
 • „Umarł a jednak żyje? 25 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego”, seminarium poświęcone rozpadowi ZSRR i współczesnemu oddziaływaniu tego wydarzenia, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie oraz dwumiesięcznikiem „Nowa Europa Wschodnia”, Kraków, 7 grudnia 2016 r., koordynator seminarium
   
 • „Komu potrzebny jest Kaukaz?”, seminarium poświęcone bieżącej sytuacji politycznej oraz uwarunkowaniom międzynarodowym Kaukazu Południowego, seminarium Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ we współpracy z dwumiesięcznikiem „Nowa Europa Wschodnia”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 23 listopada 2016 r., koordynator seminarium
   
 • I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją”, ogólnopolska konferencja Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków, Kraków, 21-22 września 2016 r., sekretarz konferencji
   
 • 1 Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference “Interdisciplinary Approaches  to Security in the Changing World”, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Sekcję Porównawczych Badań Interdyscyplinarnych Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (International Studies Association – ISA, Comparative Interdisciplinary Studies Section - CISS), Kraków, 18-20 czerwca 2015 r., członek komitetu organizacyjnego
   
 • „Sytuacja geopolityczna i wyzwania dla bezpieczeństwa w Europie Wschodniej  i na Kaukazie Południowym. Rola Polski i Niemiec”, międzynarodowa konferencja naukowa w ramach grantu badawczego zorganizowana na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 12-13 czerwca 2015 r., koordynator i sekretarz konferencji
   
 • „Wyzwania polityki wschodniej”, seminarium poświęcone problematyce polityki zagranicznej Polski wobec wschodnich partnerów, seminarium we współpracy  z dwumiesięcznikiem „Nowa Europa Wschodnia”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 23 marca 2016 r., koordynator seminarium
   
 • „Geopolityczne dylematy. Sukcesy i wyzwania Ukrainy na drodze integracji europejskiej”, międzynarodowa konferencja naukowa w ramach grantu badawczego zorganizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Kijów, 21 maja 2015 r., koordynator i sekretarz konferencji
   
 • „Unia Europejska wobec wyzwań geopolitycznych w państwach Partnerstwa Wschodniego”, międzynarodowa konferencja naukowa w ramach grantu badawczego zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie, Frankfurt nad Odrą, 8 maja 2015 r., koordynator i sekretarz konferencji
   
 • „Doświadczenia i uwarunkowania współpracy Armenii z Unią Europejską”, międzynarodowa konferencja naukowa w ramach grantu badawczego zorganizowana  we współpracy z Państwowym Uniwersytetem Armenii, Erywań, 27 kwietnia 2015 r., koordynator i sekretarz konferencji
   
 • „Geopolityczne dylematy. Uwarunkowania i perspektywy integracji europejskiej Gruzji”, międzynarodowa konferencja naukowa w ramach grantu badawczego zorganizowana  we współpracy z Instytutem Studiów Europejskich Państwowego Uniwersytetu Gruzji, Tbilisi, 24 kwietnia 2015 r., koordynator i sekretarz konferencji
   
 • „Republika Mołdawia: uwarunkowania i perspektywy integracji europejskiej”, międzynarodowa konferencja naukowa w ramach grantu badawczego zorganizowana  we współpracy z Państwowym Uniwersytetem Mołdawii, Kiszyniów, 5 marca 2015 r., sekretarz konferencji
   
 • „Boundaries in/of international relations”, The 9th Convention of the Central and East European International Studies Association, międzynarodowa konferencja naukowa stowarzyszenia Central and East European International Studies Association (CEEISA), Kraków, 20-22 września 2012 r., członek komitetu organizacyjnego
   
 • „Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji", 24-25 września 2012 r.,  międzynarodowa konferencja naukowa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Wydział Politologii Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa, sekretarz konferencji (wraz z dr Anną Jach).
   
 • „Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago", 24 maja 2012 r., konferencja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Dowództwa Wojsk Specjalnych w Krakowie, pomysłodawca i koordynator,
   
 • Co dalej z Ukrainą?, Międzynarodowa debata naukowa zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz stowarzyszenie FIDE, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 13 maja 2009, koordynator debaty,
   
 • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ wraz z Kołem Wschodnim UJ i Towarzystwem Doktorantów UJ, 17-18 marca 2008 roku, pomysłodawca i koordynator konferencji,
   
 • Polska – Ukraina: doświadczenie strategicznego partnerstwa, Kijów, 18 maja 2007, Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, pomysłodawca i koordynator,
   
 • Ukraina po wyborach – stabilny rząd czy kolejny kryzys?, debata poświęcona sytuacji politycznej na Ukrainie po przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 roku, Uniwersytet Jagielloński, październik 2007, pomysłodawca i koordynator,