prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, absolwent studiów prawniczych i filozoficznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr i dr hab. nauk prawnych, prof. nauk humanistycznych, profesor zwyczajny UJ oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Pełnione funkcje (wybór):

 • członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej (Kraków 2000-)
 • redaktor naczelny „Biuletynu Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu” (2001-2002);
 • Dyrektor Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu (2001-2004);
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (2002-2005);
 • redaktor naczelny „Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” (2004-);
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskie Radio Kraków S.A. (2006-2009);
 • Kierownik Katedry Filozofii Polityki UJ (2006-);
 • członek Kapituły Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników (od 6 IV 2008 r.);
 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2008-2016);
 • członek Rady Naukowej Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej realizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP (III-IV.2010);
 • członek Rady Programowej Warsaw Enterprise Institute (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców) (2012-);
 • członek Executive Committee Human Rights Education International. A World Federation of Human Rights Education Organisations (2013-);
 • członek Rady Naukowej Fondazione „Novae Terrae” (2014-);
 • Member of the Jury of the Leszek Kołakowski Honorary Scholarship (2014-);
 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. Akademii Artes Liberales (2015-);
 • członek Trybunału Stanu (2015-);
 • członek Komitetu Nauk Politycznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2015-2018 (2015-);
 • członek powołanego przez Marszałka Sejmu RP Zespołu Ekspertów ds. Problematyki Trybunału Konstytucyjnego (2016);

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Filozoficzne;
 2. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych;
 3. Polskie Towarzystwo Historyczne, Komisja Historii Myśli Społecznej i Politycznej;
 4. Europejska Akademia Nauk, Humanistyki i Literatury Academia Europaea (Londyn).

Aktualnie prowadzone badania:

 • współczesne dyskusje prowadzone w ramach filozofii polityki;
 • stosunki państwo-Kościół w zachodniej myśli politycznej;
 • współczesne spory o demokrację;
 • suwerenność – ujęcia dawne i współczesne.

Publikacje

Książki

 1. Ład - Kościół - Naród. Filozofia i myśl polityczna polskich ultramontanów w latach 1834-1883, Wydawnictwo Aureus, seria Ośrodek Myśli Politycznej: Kraków 1996;
 2. Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Wydawnictwo Dante Ararat: Kraków-Warszawa 1998;
 3. Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Wydawnictwo Dante Ararat: Kraków 2000;
 4. Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku, Wydawnictwo UJ, seria Ośrodka Myśli Politycznej: Kraków 2000;
 5. Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów, Księgarnia Akademicka, seria Ośrodka Myśli Politycznej: Kraków 2001;
 6. Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku, Księgarnia Akademicka, seria Ośrodka Myśli Politycznej: Kraków 2005;
 7. Monarchia prawa? Angielska myśl polityczna doby Tudorów, Księgarnia Akademicka, seria Ośrodka Myśli Politycznej oraz seria Societas, Kraków 2007;
 8. Wokół katolickiej myśli politycznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007;
 9. Encyklopedia polityczna, t. I: Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne: Radom 2007 (wraz z Jackiem Bartyzelem i Adamem Wielomskim);
 10. Szkice o konserwatyzmie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008;
 11. Idee i ideologie we współczesnym świecie, Seria „Wielkie tematy”, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2008 (wraz z Kazimierzem Dziubką i Lechem M. Nijakowskim);
 12. Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilniaus universitetas, Vilnius 2011 (wraz V. Radzvilasem, J. Dementaviciusem, A. Eidintasem, A. Jokubaitisem i S. Merkinaite);
 13. Faktyczność, normatywność, wielokulturowość. Szkice filozoficzno-polityczne, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012;
 14. Szkice z historii myśli politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014;

Książki pod redakcją

 1. Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię, red. naukowa i praca w zespole, Wydawnictwo Aureus, Kraków 1994;
 2. Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, red. naukowa (wespół z A. Dudkiem) i praca w zespole, Wydawnictwo Aureus, Kraków 1996;
 3. Historia doktryn politycznych i prawnych. Wybór źródeł, red. naukowa i praca w zespole, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1997;
 4. Myśl polityczna, red. naukowa i praca w zespole, Wydawnictwo scriptum, Kraków 2000;
 5. Filozofia, red. naukowa i praca w zespole, Wydawnictwo scriptum, Kraków 2000;
 6. Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, wstęp i redakcja naukowa, Ośrodek Myśli Politycznej-Księgarnia Akademicka, Kraków 2000;
 7. wybór tekstów źródłowych pomieszczonych jako Aneks [w:] Państwo jako wyzwanie, red. A. Rzegocki, Ośrodek Myśli Politycznej-Księgarnia Akademicka, Kraków 2000;
 8. Polish Anticommunism. Intellectual Traditions, wstęp i redakcja naukowa, Ośrodek Myśli Politycznej-Księgarnia Akademicka, Cracow 2001;
 9. Państwo i prawo w polskiej myśli konserwatywnej do 1939 roku. Antologia myśli prawno-ustrojowej polskich konserwatystów, wstęp, wybór i przypisy; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002;
 10. Polish Perspectives on Communism. An Anthology, Lexington Books: Lanham Ma 2003;
 11. Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003 (red. i wstęp wraz z Dorotą Pietrzyk-Reeves)redakcja i przypisy [w:] Stanisław Tarnowski, Pisarze polityczni XVI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 12. redakcja i przypisy [w:] Stanisław Koźmian, Bezkarność. Wybór pism, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 13. redakcja i przypisy [w:] Obiektywna podstawa prawa. Wybór pism, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 14. red. naukowa Słownika społecznego, Wydawnict1wo WAM: Kraków 2004 (1714 s.) - Krakowska Książka Miesiąca (kwiecień 2005 r.);
 15. redakcja i wstęp (wraz z M. Zakrzewskim), [w:] Kazimierz W. Kumaniecki, W poszukiwaniu suwerena, Kraków 2006 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 16. redakcja i wstęp (wraz z E. Hajdasz), [w:] Jan Koźmian, Dwa bałwochwalstwa, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 17. Doktryny – historia – władza. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Kraków 2009 (red. wraz z A. Citkowską-Kimlą i M. Kiwior-Filo);
 18. redakcja i wstęp, [w:] Hieronim Kajsiewicz, O duchu rewolucyjnym. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 19. Polska XX wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010 (współred. wraz z W. Kozubem-Ciembroniewiczem);
 20. Totalitaryzmy XX wieku. Idee-instytucje-interpretacje, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010 (współred. wraz z W. Kozubem-Ciembroniewiczem, H. Kowalską-Stus i M. Kiwior-Filo);
 21. Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, Oficyna Wydawnicza AFM i Wydawnictwo UJ, t. I-III, Kraków 2011;
 22. redakcja i wstęp, [w:] Stanisław Tarnowski, Królowa opinia. Wybór pism, OMP: Kraków 2011 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 23. red. (wraz z M. Baczkowskim, T. Gąsowskim, A. Nowakiem i Z. Piechem) i wstęp (Historycy, filozofowie, prawnicy, t. I, s. 9-12) Widziane z zewnątrz, I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2011, t.-II (nie wykazane w 2011);
 24. redakcja i wstęp, [w:] Maciej Starzewski, Demokracja i totalizm. Wybór pism, OMP, Kraków 2012, seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”;
 25. redakcja i wstęp, [w:] Franciszek Kasparek, Aforyzmy o postępie i wolności. Wybór pism, OMP, Kraków 2013, seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”;
 26. redakcja i wstęp (wraz z Rafałem Olszowskim), [w:] Edmund Burke, O duchu i naturze rewolucji. Wybór pism, OMP: Kraków, b.r.w. [2012];
 27. współredakcja (wraz z pięcioma innymi osobami) serii wydawniczej „Collana di storia delle élites europee del XIX secolo”, Rubettino, Roma 2011-;
 28. Współczesne doktryny polityczne i prawne. Twórcy – idee – interpretacje. Podręcznik akademicki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012 (współredakcja, wraz z W. Kozubem-Ciembroniewiczem, A. Citkowską-Kimlą i M. Kiwior-Filo)
 29. Cennosti w politikie. Opyt Polszi i Rossii, Kraków 2013 (współredakcja, wraz z A. Jach);
 30. redakcja i wstęp, [w:] J.B. Oczapowski, Władza i państwo. Wybór pism, OMP, Kraków 2013, seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”;
 31. Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013 (współredakcja, wraz z R. Kłosowiczem i J.J. Węcem);
 32. Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflexions on Human Rights Education, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013 (współredakcja, wraz z K. Mazurem i P. Musiewiczem);
 33. Del Autoritarismo a la Democracia. La Experiencia Polaca, Buenos Aires 2014;
 34. Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku, Kraków 2015 (współredakcja, wraz z R. Łatką).

 

Nadto 51 artykułów w czasopismach naukowych i 427 rozdziałów w publikacjach zbiorowych, a także redagowanie pięciu serii wydawniczych oraz 11 antologii (styczeń 2017 r.)

Członkostwo w komitetach redakcyjnych

 1. współredaktor serii wydawniczej „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej” (zespół pięcioosobowy), Ośrodek Myśli Politycznej lub Księgarnia Akademicka, Kraków 2000-;
 2. redaktor serii wydawniczej „Societas”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006-;
 3. członek Komitetu Naukowego (Comitato Scientifico) włoskiego pisma „Sindicalismo. Rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella societá globale” (Rzym, od X.2007 r.);
 4. członek Komitetu Naukowego „Encyklopedii politycznej” (wraz z J. Bartyzelem i A. Wielomskim);
 5. członek Steering Commitee międzynarodowego konsorcjum realizującego program badawczy Le élites europee del XIX secolo. L’accesso ai processi di formazione delle decisioni politiche, economiche e sociali (oraz współprzewodniczący Komitetu ds. Wydawniczych);
 6. członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Forum Prawnicze” (Warszawa, od VI.2008 r.);
 7. członek Rady Programowej „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od X.2008 r.);
 8. członek Rady Naukowej „Krakowskiego Pisma Kresowego” (Księgarnia Akademicka, Kraków, od 2009 r.);
 9. członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Ars Administrandi” (Państwowy Uniwersytet w Permie, Federacja Rosyjska; od 2009 r.);
 10. współredaktor serii wydawniczej „Collana di storia delle élites europee del XIX secolo”, Rubettino, Roma 2011-;
 11. członek Zespołu Redakcyjnego pisma „Horyzonty Polityki” (Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie, od XI. 2010 r.);
 12. członek Komitetu Redakcyjnego „Studia Politologica Polono-Ukrainica” (Żytomierz-Kijów-Kraków) (polsko-ukraińskie czasopismo współwydawane przez PAU w Krakowie; od XII. 2010 r.);
 13. członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Collana di storia delle élites europee del XIX secolo” (Rzym, od czerwca 2010 r.);
 14. członek Rady Programowej pisma „Acta Politica” (Uniwersytet Szczeciński; od XII.2011 r.);
 15. członek Editorial Board „Baltic Journal of Political Science” (Vilnius University, Lithuania; od I.2012 r.);
 16. członek Rady Programowej kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; od marca 2013 r.);
 17. członek Editorial Board of “The Polish Journal of Political Science” (pismo on line, od maja 2014 r.);
 18. członek Komitetu Redakcyjnego “Przeglądu Sejmowego” (odpowiedzialny za dział “Myśl polityczna i debata publiczna”; od listopada 2015 r.);
 19. członek Editorial Board pisma Instytutu Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie “Actual Problems of International Relations” (od czerwca 2016 r.);
 20. członek Rady Naukowej czasopisma Instytutu Pamięci Narodowej “Pamięć I Sprawiedliwość” (od stycznia 2017 r.)

Granty

 1. grant zespołowy MNiSW „Słownik historii doktryn politycznych”
 2. grant indywidualny MNiSW „Angielska myśl polityczna epoki Tudorów”: projekt badawczy własny Nr 1 H01G 040 28
 3. grant promotorski MNiSW Ład i państwo. Główne koncepcje polityczne i prawne szkockiego Oświecenia (mgr Rafał Lis)
 4. grant promotorski MNiSW Szkoła myślenia politycznego Leo Straussa (mgr Paweł Armada)
 5. grant promotorski MNiSW Myśl polityczna przywódców ruchu oksfordzkiego z lat 1833-1845 (mgr Piotr Musiewicz)
 6. grant promotorski MNiSW Nowoczesność i nihilizm. Wokół myśli politycznej Karla Löwitha (mgr Arkadiusz Górnisiewicz)
 7. grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1) na realizację projektu „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – program badań i edycji źródeł do historii polskiej myśli politycznej” (kierownik grantu)
 8. 8grant NCN Monarchizm konserwatywnych środowisk politycznych Wielkiej Emigracji 1831-1848 (mgr Mikołaj Rysiewicz)
 9. grant w ramach NPRH dla „Politei” na wydanie 10 anglojęzycznych numerów pisma
 10. grant MNiSW na realizację projektu Polskie studia nad totalitaryzmem w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

Udział w postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych

Wypromowani doktorzy: 18 (styczeń 2017 r.; nadto 11 otwartych przewodów doktorskich)

 

Recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora: 13 (styczeń 2017 r.)

 

Recenzje w przewodach habilitacyjnych: 23 (styczeń 2017 r.)

 

Recenzje w przewodach doktorskich: 30 (styczeń 2017 r.)

 

Recenzje w postępowaniach o godność doktora honoris causa: 3 (styczeń 2017 r.)

 

Recenzje w przewodach o stanowisko profesora zwyczajnego: 2

 

Recenzje w postępowaniach o stanowisko profesora nadzwyczajnego: 2

 

Nadto recenzje dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kilka recenzji projektów badawczych dla instytucji spoza Polski; udział z wystąpieniami na ponad stu kongresach, konferencjach lub sympozjach zagranicznych i krajowych.