prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Profesor tytularny Michał Chorośnicki, kieruje Katedrą Strategii Stosunków Międzynarodowych od momentu jej powstania w 2009 roku, wcześniej Zakładem Strategii Stosunków Międzynarodowych (2002-2009). Z wykształcenia jest prawnikiem, magisterium zdobył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem pierwszego rocznika studiów doktoranckich w zakresie nauk politycznych otwartych w Instytucie Nauk Politycznych UJ.

Zainteresowania naukowe Prof. Chorośnickiego ewoluowały od problemów państw Afryki i państw niezaangażowanych (doktorat: Działalność państw niezaangażowanych – rola i znaczenie państw Afryki) przez politykę wojskową państw europejskich.

Latem 1973 r. przebywał na stażu w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Londynie. W czasie długiego pobytu w USA (1978-1984) był stypendystą Fundacji Forda i profesorem zatrudnionym na etacie w Southern Connecticut State University, New Haven, CT oraz w Albertus Magnus College. W tym samym czasie prof. Chorośnicki w niepełnym wymiarze godzin był wykładowcą Concilium of Area Studies Yale University. W ramach Concilium brał udział w zbieraniu danych i edycji książki „Arms and the Africans” opracowanej w zespole prof. Henry Binena, który realizował projekt badawczy zakończony wydaniem książki o tym samym tytule w 1984 r.

Wyjazdy naukowe do USA i pobyt w wielu uczelniach amerykańskich w charakterze profesora wizytującego – spędził łącznie ponad 6 lat w tym charakterze – zaowocowały publikacjami dotyczącymi różnych aspektów polityki USA, a polityki wojskowej w szczególności. Najważniejszą książką w tym okresie stała się habilitacja z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych Stany Zjednoczone Ameryki wobec państw Afryki na południe od Sahary w latach siedemdziesiątych. Nowa edycja książki Ruch niezaangażowania w polityce światowej 1961-1992 kontynuowała ten nurt.

Współpraca naukowa z ośrodkami amerykańskimi doprowadziła do przesunięcia zainteresowań amerykańskiej polityki i strategii w wymiarze regionalnym i globalnym. Na marginesie tego nurtu od połowy lat 80-tych XX wieku Prof. Chorośnicki zainteresował się fenomenem terroryzmu, który choć nie jest centralnym polem badawczym, stanowi ważny obszar jego zainteresowań. Oprócz różnych artykułów Prof. Chorośnicki napisał książkę Terroryzm – analizy i fakty będącą w istocie podręcznikiem dla wykładanego przedmiotu Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego.

W ostatnich latach zainteresowanie strategią światową i amerykańską doprowadziły do publikacji kilku pozycji o strategicznych uwarunkowaniach procesów integracji ekonomicznej na przykładzie NAFTA i polityki wojskowej USA. Znaczącym sukcesem była ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Katedrą Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych.

Prof. Chorośnicki jest wieloletnim wykładowcą prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa handlowego dla studentów nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne i badawcze zebrane przy okazji dłuższych i krótszych pobytów za granicą. Jest promotorem osiemnastu prac doktorskich oraz recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.

Aktualnie prof. Chorośnicki jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m. in. Londyńskiego Instytutu Studiów Strategicznych, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiej Akademii Umiejętności (Wydział II Historyczno-Filozoficzny; Komisja Historii Wojen i Wojskowości).