Dyżury w sesji letniej 18/19

10.09, godz.11:30-12:30, al. Mickiewicza 3, pok. 222 lub 220;

13.09, godz. 12:15-13:15, al. Mickiewicza 3, pok. 222 lub 220.

Switch to English version ->

dr Jakub Żurawski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: medioznawstwo

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa INPiSM UJ
 • Koordynator ds. strony internetowej w INPiSM UJ

Podstawowe informacje:

W 2009 r. obronił doktorat, poświęcony problematyce internetu w polskich kampaniach wyborczych. Od lutego 2009 do października 2011 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Współpracował z Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego, obecnie także z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W czasie studiów doktoranckich współpracował z agencją Ancla Consulting przy przygotowywaniu lokalnych kampanii wyborczych. W latach 2005-2007 dziennikarz internetowego magazynu „Marketing przy Kawie", autor ok. 70 artykułów poświęconych działalności marketingowej i reklamowej, w tym także artykułów popularnonaukowych na temat marketingu politycznego.

Znajomość języków obcych: język angielski

Zainteresowania badawcze:

W ramach badań nad komunikowaniem politycznym interesuje się kwestią roli nowych mediów w przebiegu procesów politycznych. Dotyczy to w szczególności kampanii wyborczych oraz problematyki politycznego public relations i politycznego marketingu, jako współczesnych i wciąż udoskonalanych formuł budowania relacji między elitami politycznymi a obywatelami. Podejmowane przez niego badania obejmują także kwestie związane z warunkami i regulacjami prawnymi dotyczącymi kampanii wyborczych w Polsce i za granicą. Wiele prowadzonych przez niego projektów, jak i zajęć dydaktycznych, koncentruje się wokół znaczenia rozwoju nowych form komunikacji cyfrowej dla demokratycznego państwa i nowoczesnego społeczeństwa, w tym powstającego społeczeństwa informacyjnego. Na szczególną uwagę zasługują tu kwestie wpływu technologii cyfrowej na funkcjonowanie jednego z konstytutywnych elementów państwa demokratycznego – wyborów powszechnych. Ponadto interesuje się także praktycznymi aspektami politycznego dziennikarstwa online.

Prowadzone tematy badawcze

 1. Polityka udostępniania informacji przez Sejm RP i Parlament Europejski.

 2. Zaufanie do mediów w Unii Europejskiej w latach 2000-2017

 3. Nowe media w procesie komunikowania politycznego - polityczne "flame wars" wśród polskich użytkowników sieci jako specyfika sieciowej debaty publicznej.

Kontakt:

jakub.zurawski(at)uj.edu.pl

Wybrane publikacje

Monografia:

 1. Internet jak współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, Kraków 2010, 238 stron.

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Formalno-instytucjonalne ramy uczestnictwa obywateli w dyskursie parlamentarnym w Polsce; e-Politikon nr XXIX, wiosna 2019, "Dialog obywatelski"; str. 106-127.
 2. Internetowa reklama wyborcza a reklama w "starych"mediach w polskich kampaniach parlamentarnych w latach 2001-2015; Politeja - Pismo Wydziału Studiów Miedzynarodowych i Politycznych UJ nr 3 (48)/2017; str. 277-298.
 3. Innowacyjność w strategiach wyborczych kandydatów na prezydenta w 2015 roku: oferta wyborcza, finansowanie kampanii internetowej, komunikacja w sieci [w:] Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kraków 2016, str. 33-52.
 4. Sytuacje kryzysowe, konfliktowe, zagrożenia bezpieczeństwa oraz komunikowanie o nich jako determinanty wizerunku politycznego [w:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, red. W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska, Kraków 2016, str. 223-246.
 5. Zasady dostępu do telewizji i wykorzystywania jej jako środka politycznej komunikacji marketingowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Politeja - Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ nr 9 (39)/2015; str. 361-386.
 6. Konwergencja a dziennikarstwo polityczne - rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego "pseudodziennikarstwa"? (Na przykładzie wybranych politycznych wortali internetowych) [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 2., red. M. Gierula, P. Szostok, Katowice 2012, str. 299-312.
 7. Kampanie polityczne – marketing dobra wśród medialnych wizerunków zła [w:] Dobro w mediach – z cienia do światła, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów 2012, str. 217-233.
 8. Blogi polityków jako narzędzia komunikowanie się ze społeczeństwem, Studia Socialia Cracoviensia 2 (2010) nr 3, (wyd. 2011), str. 175-192.
 9. Dominacja, rywalizacja, symbioza – rozważania nad relacjami między mediami elektronicznymi a polityką, Studia Socialia Cracoviensia 1(2009) nr 1, str. 187-201.
 10. Komunikacja wyborcza poprzez Internet, Politeja - Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ nr 1 (9)/2008; str. 481-502.
 11. Cele telewizyjnej reklamy politycznej jako narzędzia marketingu politycznego, Politeja nr 1(3)/2005; str. 441-451.
 12. Recenzja: Polskie media w jednoczącej się Europie: szanse i wyzwania, red. I. Dobosz, B. Zając, Politeja nr 1(7)/2007; str. 603-611.

Wybrane artykuły popularnonaukowe (internetowe):

 1. Kampania w typie lokalnym, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 137, 18.08.2006 r.
 2. Praca u podstaw, część 1, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 139, 31.08.2006 r.
 3. Praca u podstaw, część 2, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 140, 7.09.2006 r.
 4. Niepiękne obrazy, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 141, 14.09.2006 r.,
 5. Gra zespołowa, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 142, 21.09.2006 r..
 6. Wytoczyć najcięższe działa, część 1, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 143, 28.09.2006 r.
 7. Wytoczyć najcięższe działa, część 2, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 144, 16.10.2006 r.
 8. Dotrzeć do celu, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 146, 30.10.2006 r..
 9. Wisienka na torcie, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 148, 13.11.2006 r.

Około 60 dalszych artykułów prasowych poświęconych praktycznym aspektom marketingu, marketingu politycznego, public relations i mediom.

Lista publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego