Relacja z wizyty prof. Quentina Skinnera na WSMIP UJ

W dniach 18-20 maja 2016 r. gościem Katedry Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ był profesor Quentin Skinner z Cambridge University i Queen Mary Univeristy College London.

 

W dniu 19 maja w Auli Collegium Novum profesor Skinner wygłosił wykład otwarty pt. „A Genealogy of Liberty". Sylwetkę Gościa przedstawił profesor Bogdan Szlachta, kierownik Katedry Filozofii Polityki INPiSM i zarazem dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Debatę poprowadziła dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, dyrektor programu „International Relations and Area Studies". Wykład profesora Skinnera był piątym wykładem z cyklu "IRAS Guest Lectures".

 

W ramach wykładu profesor Skinner przedstawił typologię koncepcji wolności, jakie rozwinęły się w ramach nowożytnej myśli politycznej. Szczególną uwagę poświęcił pojęciu wolności jako braku przymusu i pojęciu wolności jako samorealizacji. Wykład omówił intelektualne korzenie zdającego się dominować współcześnie myślenia w kategoriach dwóch koncepcji wolności (pozytywnej i negatywnej). Profesor Skinner podkreślił znaczenie myśli republikańskiej dla wyartykułowania koncepcji wolności jako braku podległości arbitralnej woli, która wychodzi poza tradycyjną dychotomię wolności negatywnej i pozytywnej. Zaprezentowanej w wykładzie genealogicznej metodzie poszukiwań, wpisującej się swymi założeniami w uprawianą przez profesora Skinnera metodologię historii myśli politycznej, stroniącej od substancjalizowania pojęć politycznych i historii idei uprawianej w duchu philosophia perennis, patronowały słowa Nietzschego, iż „zdefiniować można jedynie to, co nie posiada historii".

 

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem. Po jego zakończeniu odbyła się żywa i inspirująca dyskusja. Oprócz licznych reprezentantów społeczności Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w tym szczególnie studentów, w wykładzie uczestniczyli goście z zaprzyjaźnionych wydziałów i uczelni, m.in. z Wydziału Filozoficznego, Wydziału Prawa i Administracji, krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego i Akademii Ignatianum.

 

Profesor Quentin Skinner jest wybitnym brytyjskim uczonym, emerytowanym profesorem historii na Uniwersytecie w Cambridge. Został również uhonorowany tytułem Henry Beaumont Professor of the Humanities na Queen Mary University College London. Jego badania skupiają się na nowożytnej europejskiej myśli politycznej Europy. Jest autorem książek poświęconych m.in. Niccolò Machiavellemu, Thomasowi Hobbesowi oraz tradycji republikańskiej. Jego najważniejsze dzieło, „The Foundations of Modern Political Thought", jest poświęcone  szeroko rozumianej wczesnonowożytnej myśli politycznej. Profesor Skinner zajmuje się również związkami pomiędzy retoryką a filozofią – niedawno ukończył książką poświęconą Szekspirowi. Wniósł istotny wkład do metodologii historii idei, jest współtwórcą szkoły historii myśli politycznej (tzw. szkoła z Cambridge), cechującej się przywiązywaniem dużego znaczenia do semantyki i kontekstu historycznego.

Dr Arkadiusz Górnisiewicz

 

Data publikacji: 23.06.2016
Osoba publikująca: Jakub Żurawski