Rekrutacja

Nauki społeczne - nauki o polityce (stacjonarne)

Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany w obszarach nauk społecznych lub humanistycznych.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej obszarów lub które ukończyły taki kierunek.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów.

 

W pierwszym etapie kandydat przystępuje do egzaminu z języka obcego nowożytnego (poziom B2).  Wynik tego egzaminu nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata, ale jego niezaliczenie jest jednoznaczne z odmową dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej i w konsekwencji odmową przyjęcia na studia.

 

W drugim etapie oceniane są osiągnięcia i wyniki w nauce kandydata.

 

Do etapu trzeciego, rozmowy kwalifikacyjnej, dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z etapu pierwszego oraz uzyskali co najmniej 15 pkt. z drugiego etapu kwalifikacji  Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy problematyki zawartej w złożonym przez kandydata konspekcie projektu badawczego. Wynik kandydata to suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.

ERK

Informacje o rekrutacji:

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-iii-stopnia

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów:

https://www.erk.uj.edu.pl/

Informacja dla obcokrajowców

Prosimy o zapoznanie się z informacją dla obcokrajowców poszukująceych potencjalnego promotora.

Terminarz

TERMINY REJESTRACJI:                     od 24 sierpnia 2018 r.  do 5 września 2018 r.                                                                     

POTWIERDZENIE REJESTRACJI:         7 września 2018 r. do godz. 12:00

TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA:            11  września 2018 r. 

TERMIN ROZMOWY

KWALIFIKACYJNEJ:                            12 września 2018 r. 

PUBLIKACJA LISTY RANKINGOWEJ:  24 września 2018 r.

WPISY NA STUDIA:                            od 25 września do 26  września 2018 r.     

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

WPISY Z LISTY REZERWOWEJ:        ...............................................

Załączniki