Otwarcie przewodu

Przed otwarciem przewodu doktorskiego przez Radę Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ konspekt dysertacji należy przedłożyć do oceny i zatwierdzenia Komisji Konspektowej (na posiedzeniu Komisji obecność opiekuna wymagana). W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 1. 10 egzemplarzy zbindowanych konspektów rozprawy doktorskiej wraz z wersją elektroniczną wysłaną na adres: agnieszka.podoba@uj.edu.pl lub malgorzata.jasinska@uj.edu.pl
 2. Podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowane do Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych z podaniem tytułu rozprawy i nazwiskiem opiekuna naukowego wzór podania (opublikowano: 27.09.2017).
 3. Osoba ubiegajaca się o wszczęcie przewodu doktorskiego może przedstawić certyfikat potwierdzajacy znajomość nowożytnego języka obcego-kandydat który przedstawił certyfikat jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie tego języka (komunikat nr 7 Prorektora UJ z 5.03.2013 r.).
 4. Opinię od opiekuna naukowego.
 5. CV/życiorys (z numerem telefonu oraz nr PESEL).
 6. poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potweirdzającego posiadanie tytułu zawodowego lub dyplom ukończenia studiów.
 7. Informacje o przebiegu przewodu doktorskiego jeśli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie.
 8. Wykaz publikacji (prac naukowych; zg. z zarządzeniami nr 71, nr 72 Rektora z 23.10.2018 zarejstrowane w RUJ)wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz inforamcję o działalnosci popularyzującej naukę (Uwaga: warunkiem koniecznym do otwarcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).

  Listy czasopism punktowanych można znaleźć na stronie MNiSW tutaj.
  Dostępna jest również wyszukiwarka czasopism punktowanych Index Copernicus).

Dodatkowo doktoranci spoza Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ powinni złożyć:

 1. Pismo o pokryciu kosztów przewodu – dotyczy doktorantów spoza Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych a w ramach UJ oraz tzw. doktorantów zewnętrznych (przed podpisaniem umowy).
 2. Umowa pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a kandydatem dotyczącej otwarcia przewodu doktorskiego (obowiązuje Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2012 roku.)

Dokumenty należy składać w sekretariacie INPISM UJ, ul. Jabłonowskich 5, pok. 3 (I piętro).

Po posiedzeniu Komisji Konspektowej niezbędna jest niezwłoczna wizyta Doktoranta w sekretariacie Instytutu, w celu ustalenia dalszych kroków związanych z otwarciem przewodu doktorskiego.

Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich przewód należy otworzyć do końca szóstego semestru. Odstępstwa od tej zasady możliwe są wyłącznie za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.

Dodatkowo (od 19.02.106 r.): Wzór oświadczenia doktoranta o zapoznaniu się z zasadami zamykania przewodów doktorskich (19.01.2016)