dr Agnieszka Nitszke

Agnieszka Anna Nitszke, Doctor of humanities in the field of political science. Assistant professor at the Chair of Studies on Integration Processes at the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University. Vice-President of the Kraków branch of Polish Association for European Studies, member of the Polish Association for International Studies. The author of the monograph Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze and academic papers on political parties in Europe and European integration.


Research interests:

  • European and non-European integration; 
  • policies of the European union; 
  • political parties and party systems; 
  • agencies of the European union; 
  • political systems and party systems of German-speaking countries; 
  • Switzerland and its relations with EU. 

 

Publications

I. Monografie

1. Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze, Kraków 2013, ss. 210.

II. Redakcja i współredakcja prac zbiorowych

1. Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej, Kraków 2014, ss. 148;

2. Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013 (razem z M. Chorośnickim, J.J. Węcem, A. Czubik, A. Głogowskim, I. Krzyżanowską-Skowronek, E. Szczepankiewicz-Rudzką i M. Tarnawskim), ss. 690.

3. Polityki europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020, Kraków 2015, ss. 294;

III. Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych

1. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec procesu integracji europejskiej, [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne: księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, pod red. R. Kłosowicza, G.M. Kowalskiego, T. Wieciecha i in., Kraków 2016, ss. 587-597.

 

2. Perspektywy finansowe Unii Europejskiej, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015, ss. 9-22

 

3. Budżet Unii Europejskiej, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015, ss. 23-40.

 

4. Włodzimierz Aleksander Czerkawski, [w:] Księga Jubileuszowa Nauk Politycznych, pod red. A. Zięby, Kraków 2015, ss. 55-69

 

5. Szwajcarska Partia Ludowa a polityka zagraniczna Szwajcarii, [w:] Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej, pod red. A. Nitszke, Kraków 2014, s. 81-97;

6. Polityczne implikacje kryzysu gospodarczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Kryzys w Unii – Unia w kryzysie, pod red. A. Kirpszy, G. Stachowiaka, Kraków 2013, 33-52;

7. Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej – traktaty i praktyka, [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, pod red. M. Hartlińskiego, Olsztyn 2013, s. 291-321;

8. Polityka azylowa Unii Europejskiej. Między idealizmem a realizmem, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku, pod red. R. Kłosowicza, B. Szlachty, J.J. Węca, Kraków 2013, s. 353-365;

9. Partie protestu w Niemczech. W poszukiwaniu kryterium wyróżniającego, [w:] Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu, pod red. A. Pacześniak, M. Wincławskiej, Toruń 2013, s. 83-104;

10. Przemiany węgierskiego systemu partyjnego po wyborach parlamentarnych w 2010 roku, [w:] Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, pod. red. A. Czwołka, M. Nowak-Paralusz, K. Gawron-Tabor, Toruń 2013, s. 135-158;

11. Europejska Polityka Sąsiedztwa jako element strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w:] Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, pod red. M. Chorośnickiego, J.J. Węca, A. Czubik, A. Głogowskiego, I. Krzyżanowskiej-Skowronek, A. Nitszke. E. Szczepankiewicz-Rudzkiej i M. Tarnawskiego, Kraków 2013, s. 463-477;

12. Model organizacyjny partii politycznych w państwach federalnych. Analiza porównawcza na przykładzie państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria), [w:] Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, pod red. M. Wincławskiej, Toruń 2013, s. 407-433;

13. Obraz polskiej prezydencji w mediach zagranicznych, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, pod red. A. Kirpszy, G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 183-217;

14. Zasada federalizmu w ustroju i praktyce Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Po obu stronach Odry. Polska, Niemcy i ich wzajemne relacje w XX i XXI wieku – wybrane problemy, pod red. K. Kąckiej, Toruń 2011, s. 17-54;

15. Socjaldemokracja w Polsce, Czechach i na Węgrzech po 1989 r. Analiza porównawcza aktualnej pozycji, [w:] Polska i Europa Środkowa: demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja, pod red. E. Nowak, R. Riedla, Lublin 2010, s. 394-402;

16. System partyjny Cypru, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł, Kraków 2010, s. 55-69;

17. System partyjny Hiszpanii, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł, Kraków 2010, s. 149-164;

18. System partyjny Niemiec, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł, Kraków 2010, s. 241-258;

19. System partyjny Węgier, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł, Kraków 2010, s. 345-360;

20. Prawnoustrojowe i polityczne aspekty zjednoczenia Niemiec w kontekście federalizmu niemieckiego, [w:] Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne i społeczne. Szkice historyczne i politologiczne, pod red. M.M. Kosmana i S. Sadowskiego, Bydgoszcz 2009, s. 47-58;

21. Wpływ instytucjonalizacji partii politycznych w Szwajcarii na ich stosunek do integracji europejskiej [w:] Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie, pod red. B. Wiśniewskiej-Paź, Warszawa 2009, s. 45-64.

IV. Artykuły w czasopismach naukowych

1. W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2016, nr 10, s. 381-396, DOI: 10.14746/rie.2016.10.24;

 

2. Coalitions between Political Groups in the European Parliament. An Analysis of the Experiences of the EP of the Seventh Term, "Athenaeum" 2016, vol. 52, pp. 163-172, DOI: 10.15804/athena.2016.52.09;

 

3. Kompetencje budżetowe Parlamentu Europejskiego, “Politeja” 2015, nr 3, ss. 381-399;

 

4. Wpływ ośrodków eksperckich na kształtowanie polityki bezpieczeństwa w Polsce, „Przegląd Politologiczny" 2015, nr 2, ss. 59-73;

 

5. The Swiss model of Federalism. Some lessons for the European Union, „Przegląd Politologiczny" 2014, nr 3, s. 19-33;

6. Niemcy jako państwo partyjne – idea i praktyka ustrojowa, „Athenaeum" 2012, nr 35, s. 131-155;

7. The theory of federalism: the features of the federal order of the state, ,,Politeja" 2008, nr 2, s. 415-434.

V. Recenzje

1. Unia Europejska – Chiny dziś i w przyszłości, pod red. Józefa M. Fiszera, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1, ss. 205-207;

 

2. (wspólnie z A. Porębskim) R. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2014, „Politeja” 2015, nr 39, ss. 415-422;

 

3. System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, pod red. Józefa M. Fiszera, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 2, ss. 301-305;

 

4. B. Kosowska-Gąstoł, Europejska Unia Demokratyczna czyli o współpracy partii chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych, Kraków 2004, „Politeja" 2005, nr 1, s. 491-498.