dr Adam Kirpsza

Adam Kirpsza, Doctor of social science in the field of political science. Assistant lecturer at the Chair of Studies on Integration Processes at the Institute of Political Science and International Relations JU. A graduate in law of the Faculty of Law and Administration JU. Member of the Polish Association for European Studies.


Research interests:

 • statistics 
 • European integration 
 • decision-making process 
 • the legal system of the EU 
 • the political system of the EU 
 • methodology of empirical research 
 • legal status of national and ethnic minorities

 

Publications

I. Współredakcja prac zbiorowych

 1. Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), Kraków 2015 (razem z P. Musiałkiem i D. Stolickim);
 2. Kryzys w Unii czy Unia w kryzysie?, Kraków 2013 (razem z G. Stachowiakiem);
 3. Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, Kraków 2012 (razem z G. Stachowiakiem).

II. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej), „Politeja" 2015, nr 3 (35), s. 419-444;
 2. Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim, „Przegląd Zachodni" 2015, nr 1, s. 103-125;
 3. Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej, „Studia Europejskie" 2013, nr 4, s. 101-132;
 4. Legislative Challenges for the European Union after the Treaty of Lisbon entered into force, „Przegląd Zachodni" 2013, no. 1, s. 185-209;
 5. Legislacyjne wyzwania Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, „Przegląd Zachodni" 2012, nr 2, s. 187-212;
 6. Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2012, nr 2, s. 107-130;
 7. Formalnie słaby, nieformalnie silny. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich, „Rocznik Integracji Europejskiej" 2011, nr 5, s. 335-356;
 8. Pozycja komisji Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym. "Legislacyjny kręgosłup" czy techniczny organ pomocniczy?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2011, nr 4, s. 89-118;
 9. Rada Ministrów bez ministrów? Wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji: perspektywa konstruktywizmu społecznego, „Studia Europejskie" 2011, nr 4, s. 9-32;
 10. Duch d'Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim, „Przegląd Politologiczny" 2011, nr 3, s. 147-166;
 11. Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, „Studia Polityczne" 2011, nr 28, s. 305-335;
 12. Podejmowanie decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywizmu społecznego, „Politeja" 2011, nr 3, s. 217-238.

III. Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych

 1. Selekcja sprawozdawców w siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Kraków 2015, s. 83-107;
 2. Analiza aktywności posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji w zakresie frekwencji w głosowaniach, pytań parlamentarnych i przemówień plenarnych, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Kraków 2015, s. 455-482;
 3. Zastosowanie konstruktywizmu w wyjaśnianiu przebiegu i efektów procesu legislacyjnego Unii Europejskiej, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2015, s. 135-169;
 4. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. K. A. Wojtaszczyka, J. Tymanowskiego i P. Stawarza, Warszawa 2015, s. 137-149;
 5. „Nie chcę, ale muszę". Powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich – V Ogólnopolskie  Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, pod red. K. A. Wojtaszczyka i J. Wiśniewskiej-Grzelak, Warszawa 2015, s. 97-118;
 6. Utrata kontroli nad procesem legislacyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanych, [w:] Kryzys w Unii czy Unia w kryzysie?, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2013, s. 113-148;
 7. Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejską, [w:] Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, pod red. K. Ławniczaka, Warszawa 2013, s. 11-34;
 8. Biometryczna identyfikacja tożsamości ludzkiej w świetle standardów praw człowieka: przykład paszportu biometrycznego, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Tom 1, Warszawa 2013, s. 495-511;
 9. Czy struktura filarowa Unii Europejskiej została zlikwidowana? Analiza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni, pod red. R. Czarnego i K. Spryszaka, Tom 5, Toruń 2012, s. 276-295;
 10. Ocena prezydencji polskiej z perspektywy zarządzania procesem legislacyjnym w Radzie, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, pod red. S. Konopackiego, Toruń 2012, s. 164-183;
 11. Prognozy dotyczące podejmowania decyzji w Radzie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - krytyka modelu międzyrządowego, [w:] Politikon III. Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu z Lizbony, pod red. M. Burzyka, M. Podniesińskiego i M. Rysiewicza, Kraków 2012, s. 135-172;
 12. Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Toruń 2012, s. 743-762;
 13. Wpływ prezydencji polskiej na kształtowanie prawodawstwa unijnego, [w:] Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 117-128;
 14. Proces podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. K. A. Wojtaszczyka i T. Kownackiego, Warszawa 2011, s. 40-50;
 15. Geneza, ewolucja i dylematy Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, [w:] Unia Europejska na początku XXI wieku, pod red. W. Tomaszewskiego i M. Chełminiaka, Olsztyn 2010, s. 17-21;
 16. Zukunftsbilder einer Nachbarschaft. Szenarien zu den deutsch-polnischen Beziehungen im Jahr 2020, [w:] Zwischen Skepsis und Vertrauen. Die deutsch-polnischen Beziehungen im Wandel, pod red. K. Mazurek i T. Mehlhausena, Kraków 2010, s. 91-100;
 17. Relacje transatlantyckie w zakresie biometryzacji przepływu osób z perspektywy Unii Europejskiej i Polski, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, pod red. J. Ciska, Kraków 2010, s. 22-43;
 18. Implikacje wydarzeń z 11 września 2001 r. dla rzeczywistości politycznej z perspektywy konstruktywizmu, [w:] Świat po katastrofie. Materiały pokonferencyjne, pod red. D. Kliabanaua, W. Kudeli-Świątek, U. Trojanowskiej i A. Wawrzyńczaka, Kraków 2010, s. 99-118;
 19. Rosyjsko-japoński spór o Wyspy Kurylskie z perspektywy konstruktywistycznej, [w:] Pojedynek o hegemonię w podwubiegunowym świecie, pod red. P. Sosnowskiego i W. Wesołowskiego, Warszawa 2010, s. 72-126;
 20. Status mniejszości narodowych i etnicznych w prawie europejskim i polskim, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne, pod red. J. Kihl, J. Piechy, M. Galona, A. Gorgosza i T. Pawłuszki, Kraków 2008, s. 7-35;
 21. Tarcza antyrakietowa z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych, [w:] Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski. Konsekwencje umieszczenia elementów systemów obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. M. Chorośnickiego i A. Gruszczaka, Kraków 2008, s. 19-84.