dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Ph.D. in Political Science.

Assistant Professor at the Chair of International Relations and Foreign Policy at the Institute of Political Science and International Relations of Jagiellonian University, Cracow

Ph.D. dissertation: France's position towards EU institutional reform and enlargement. 1996 - 2004.

PhD field; UE integration, UE insitutional reform 

Habilitation thesis: France in the process of communitarization of energy security and climate policy of the European Union.

Other key information:

Member of Polish Society for International Studies (PTSM) and EISA - European International Studies Association

Training/ scholarships:

1. Centre Européen de Sociologie et de Science Politique Université Paris 1-Panthéon Sorbonne

2. L'Institut d'études politiques (IEP) de Paris/Rennes

Research Interests:

 1. Energy security issues, geopolitics of resources and their scarcity, EU climate policy and the development of the climate change international regime, international environmental policy,
 2. European integration, institutional reforms, enlargement issues, security and defense policy, monetary integration,
 3. The foreign policy of contemporary France, French Mediterranean policy, the Euro-Atlantic relations, conflicts and crisis situation response/international crisis management.

Current research:

The origins and evolution of energy cooperation in Europe, the institutionalization of energy security in the EU, EU climate policy and implications of energy - climate package for Poland, French energy policy – own project.

Planned research:

Energy security governance, implications of the growing energy needs for the world economy, nuclear power and renewable energy, their importance in the contemporary international relations (political and economic one), nuclear technology proliferation problem, cooperation in the field of nuclear energy, climate protection, environmental degradation - own project.

Main publications

Books:

 1. France's position towards the main problems of the European Union institutional reform in the 21st century, DANTE, Cracow 2006, pp. 271.
 2. Energy security in the first decade of the 21st century. Mosaic of interests and geostrategy, WUJ, Cracow, 2011, pp. 313.
 3. France in the process of European Union's energy security and climate policy communitarization, WUJ, Cracow 2013, pp. 353.
 4. Energy sources and their importance for the energy security in the 21st Century, coauthor with M. Tarnawski, Kraków 2015, pp. 230.

Selected book sections, articles, papers:

 1. Stosunki euroatlantyckie w kontekście problemu polityki bezpieczeństwa i obrony [Euro-Atlantic relations in context of the problem of security and defense Policy], in: S. Kurek (ed.), Europejska koncepcja bezpieczeństwa [The European concept of security], ISS, Zeszyt nr 51, Kraków 2003, s. 77 – 85.
 2. Rola Francji w kształtowaniu Europy Obrony w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej [The role of France in the shaping of Europe Defense in the Constitutional Treaty of the European Union], in: I. Stawowy – Kawka (ed.), Niemcy, Europa, Świat. Studia międzynarodowe [Germany, Europe, World. International studies], Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 171-181.
 3. Strategia i koncepcje bezpieczeństwa Francji w XXI w. [France's strategy and security concepts in the twenty-first century], in: K. Budzowski (ed.), Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Integracji [European Security and Integration Policy], AFM 2010, s. 161-176.
 4. Arktyka - nieodkryty spichlerz energetyczny świata [Arctic - undiscovered energy granary of the Word], Politeja, nr 13, 2010, s. 375-394.
 5. Strategiczne implikacje energetycznej rywalizacji w Basenie Morza Kaspijskiego w XXI wieku. Unia Europejska – Rosja – Chiny: interesy, ekspansja, współpraca [Strategic implications of energy rivalry in the Caspian Basin in the XXI century. European Union - Russia - China: interests, expansion, cooperation], Politeja, nr 14, 2011, s. 213-235.
 6. Globalne implikacje polityki bezpieczeństwa energetycznego Chin w XXI w. [Global implications of China's energy security policy in the twenty-first century], in: J. Marszałek – Kawa (ed.), Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku [Threats to international security in the twenty-first century], Toruń 2011, s. 161-197.
 7. Wyznaczniki efektywności prezydencji w Radzie UE [Determinants of the EU Council Presidency effectiveness], in: A. Nowak – Far (ed.), Prezydencja w UE. Instytucje, prawo i organizacja [The Presidency in the EU. Institutions, law and organization], tom II, 2011, s. 201-248.
 8. Nicolas Sarkozy – charyzmatyczny pragmatyk, czy populista w nowym stylu? [Nicolas Sarkozy - a charismatic pragmatist or new style populist?] in: E. Cziomer (ed.), Populizm dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej [Populism for good governance and international cooperation], Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2011, s. 153-170.
 9. Sino - Indian rivalry for raw materials in Central Asia and the Middle East, in: J. Marszałek – Kawa (ed.), Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Security, 2011, s. 201-221.
 10. Problem reorientacji polityki energetycznej Japonii po katastrofie elektrowni jądrowej Fukushima [The problem of Japan's energy policy reorientation after the Fukushima nuclear plant catastrophe], in: Politeja nr 17, 2011, s. 127-145.
 11. Geopolityczne implikacje rozwoju shale gas w Europie [Geopolitical implications of shale gas development in Europe,], in: Polityka Energetyczna. Energy Policy Journal, tom 15/1, 2012, s. 5-20.
 12. Francja wobec rozwiązania kryzysu strefy euro [France towards eurozone crisis resolution], in: Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata [Conditions and consequences of the European Union crisis for Europe and the world], Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 4, 2012, s. 115-133.
 13. Gaz łupkowy – alternatywa dla rosyjskiej dominacji energetycznej w Europie? [Shale gas - an alternative to Russian energy dominance in Europe?], in: Politeja 19, 2012, s. 291-307.
 14. Chińska obecność w Afryce. Strategiczne partnerstwo, czy neokolonializm w XXI w.? [Chinese presence in Africa. The strategic partnership, or neo-colonialism in the XXI century], in: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 25-43.
 15. Francja – Europa – Świat: dyplomacja energetyczna jako narzędzie budowania strategicznego partnerstwa w XXI w. [France - Europe - World: energy diplomacy as a tool of  building a strategic partnership in the XXI century], in: M. Chorośnicki, J. J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska – Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz – Rudzka, M. Tarnawski (eds.), Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych [New strategies for the new century – limitations and possibilities of regional and global integration], KONTEKST, Kraków 2013 r., s. 665-676.
 16. European Union external energy policy, 8th Pan-European Conference on International Relations (publikacja pokonferencyjna on-line http://www.8thpaneuropean.org/paper-room.html), Warsaw 2013, s. 21.
 17. Między interesem narodowym a wspólnotowym. Europeizacja polityki na przykładzie sektora energetycznego [Between national and the Community interests. The Europeanization of policy based on the energy sector ex ample], in: E. Haliżak, M. Pietraś (eds.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych [Levels of analysis of international relations], Warszawa 2013, s. 319-334.
 18. Renewable energy sources in EU climate-energy policy, in: Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE (red. S. Gędek, M. Ruszel), Wyd. Rambler, Warszawa 2015, pp. 271-286.
 19. The European Union as a leader in the fight against climate change, in: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, Tom I Polityka – Gospodarka – technika – Transport, (red. J. maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski), Poznań 2015, s. 111- 124.
 20. Challenges and interests of the countries with the need to counteract global climate change, in: Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI wieku (red. E. Cziomer), Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 1 (XII) Kraków 2015, pp. 61-74.
 21. European Parliament's role in shaping the EU's energy security, in: Politeja 35/2015, pp. 401-417.
 22. Determinants of the transformation of energy policy of France. Between ecological modernization and economic calculation, in: Rocznik Integracji Europejskiej,  nr 9/2015, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp. 365 – 377.
 23. Challenges of the polish energy security policy, in: Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Vol. I, Political Sciences, SGEM Vienna, pp. 57-64.
 24. The need to strengthen the npt regime and the internationalization of the fuel cycle, in: Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Vol. I, Political Sciences, SGEM Vienna, pp. 651-656.

Selected conferences and workshops

 1. Future of Constitutional Treaty, Biblioteka Jagiellońska, Cracow 2005: „Reform of the European Security and Defence Policy in the EU Constitutional Treaty ". 
 2. The perception of the government change in Germany from a Polish perspective, Universitat Bremen 14-15.09.2006: "Poland's Position Towards the Reform Treaty".
 3. European Constitution and National Constitutions, Cracow, 2007: „Poland's Position Towards the Reform Treaty".
 4. Contemporary Asia. Toruń, 13-14 maj 2010: „China's energy security policy".   
 5. Considerations - concepts - the challenges of security and international cooperation in the twentieth and twenty-first century, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 14 czerwca 2010: „The new strategy and security concepts of France".
 6. Polish Presidency in the European Union. Opening Balance, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 18 październik 2011: „The problem of efficiency of the Presidency of the EU Council".
 7. The collapse of the USSR and its consequences for Europe and the world, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 30 listopad – 2 grudzień 2011: „ Raw Geopolitics of Russia and the former Soviet republics in the Caspian Basin after the collapse of the USSR". 
 8. Sustainable production and consumption of mineral resources in Europe. The geopolitical implications of the development of shale gas in Europe, Polska Akademia Nauk, Wrocław, 20-22 październik 2011: „Shale gas implications for the energy sector in Poland and Europe".
 9. New strategies for the new century - the limits and possibilities of regional and global integration; Kraków 19-20 kwiecień 2012: „ Nuclear energy in the service of France's foreign policy". 
 10. The foreign policy of the Fifth French Republic, Uniwersytet Śląski, Katowice 30 2012: „French - Russian relations in the energy sector ".
 11. Levels of analysis of international relations, PTSM/UMCS, 2012: „The Europeanization of policy on the example of the energy sector versus traditional theory of integration".
 12. The role of Germany in the European Union and the world: Instytut Zachodni, Poznań, 2013 r.: "Partnership or imbalance? France towards Germany's growing position in the European Union".
 13. Antall József Summer School at Corvinus University of Budapest, Budapeszt 15-26 July 2013: "Alternatives to fight against energy dependence on Russia: Czech and Norwegian gas relations or Polish shell gas".  
 14. 8th Pan-European Conference on International Relations, Warsaw, September 18-21, 2013: „Problems of European Union external energy policy".
 15. Contemporary economic security, National Defence Academy in Warsaw, march 21, 2016: „Gospodarcze atuty energetyki jądrowej".
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa: International Multidisciplinary scientific conference on social science 2016, Hofburg Congress Center, Vienna, April 6-9, 2016: "The polish energy security policy in transformation".". ",