Chair of International Relations and Foreign Policy

The area of research interests

Staff members at the Chair conduct research in the fields of international relations, international security, foreign policy of Poland and other selected countries, with a particular interest in the countries in the Euro-Atlantic Region and the Commonwealth of Independent States, globalization and the way it affects the shift in the global balance of power. Detailed Research interests of individual members of the staff and the description of their current projects can be found in the bios presented below.

Contact details

The Chair
Address: Al. Mickiewicza 3
rooms No. 212 and 213

 

The Head of IPSIR
address: ul. Jabłonowskich 5
room No. 6

 

Mail should be sent to the following address:

 

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

Head of the Chair: prof. of UJ Robert Kłosowicz, PhD

Head of the Institute of Political Science and International Relations

Position: professor

Research interests:

He specializes in research on the relationship between diplomacy and armed forces, the problems of international security and armed conflicts. His interests also include history of the USA, the Napoleonic era and international relations in Sub-Saharan Africa.

USOSWeb profile

Publications and more information

prof. of UJ Tomasz Młynarski, PhD

Position: professor

 

Research interests:

 

 1. Energy security, geopolitics of resources and their scarcity, climate policy of the European Union and the development of the international climate change regime, international environmental policy.
 2. European integration, institutional reforms in the EU, enlargement of the EU, security policy and defence policy of the EU, monetary integration.
 3. Foreign policy of contemporary France, French Mediterranean policy, the Euro-Atlantic relations, conflicts and crisis situation response.

 

USOSWeb profile

Publications and more information

Edyta Chwiej, PhD

Position: assistant professor

 

Research interests:

 

 1. Political and economic relations in the Western Hemisphere, with particular emphasis on Asian and Latin American relations.
 2. Polish foreign policy, determinants, Poland's position in the international arena, relations with most important political
 3. and economic partners.
 4. National economic security, threats posed by the activities of other participants of international relations and the functioning of the global economy, and threat prevention strategies.
 5. Demographic problems of the contemporary world: depopulation and demographic explosion, migrations, social stratification, megacities, human trafficking.

 

USOSWeb profile

Publications and more information

Iwona Krzyżanowska-Skowronek, PhD

Position: assistant professor

Research interests:

Purely theoretical interests in the field of international relations, with a particular emphasis on normative approach, theories of war and peace, theories of security, predictive function of the theory of international relations, contemporary theoretical debates on globalisation and other contemporary phenomena.

 

USOSWeb profile

Publications and more information

Magdalena Trzcionka, PhD

Position: assistant professor

Research interests:

 1. International economics.
 2. The phenomenon of financialization of real economy sectors.
 3. The architecture of the financial safety net on a global, regional and state level.
 4. Geoeconomics of international relations.
 5. Economical instruments of foreign policy.
 6. International competitiveness of national economy.
 7. Economization of national security.

 

USOSWeb profile

Publications and more information

Joanna Mormul, PhD

Position: assistant lecturer with a doctor's degree

Research interests:

Failed/dysfunctional states, social and political transformation in post-conflict societies, regional separatism, civil society in developing countries, international relations and security threats in Africa. Main areas of research: Lusophone Africa, the Horn of Africa, the Maghreb. Conducted research in the following countries (among others): Mozambique, Guinea-Bissau, Senegal, Ethiopia, Kenya, Morocco, Algeria and in Western Sahar

USOSWeb profile

Publications and more information

Zbigniew Czubiński, PhD

Position: assistant professor

USOSWeb profile

Agnieszka Czubik, PhD

Position: assistant professor

 

Research interests:

 

Protection of human rights in Polish law, protection of human rights in international law, with particular emphasis on the work of the European Court of Human Rights and the method of interpretation of international law used by this authority, protection of human rights in the United States, especially the problems connected with the right to privacy.

 

USOSWeb profile

Publications and more information

 

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, PhD

Position: assistant professor

Research interests:

The processes of social and political transformations in the countries of Maghreb; the migration policy of South European countries; the integration and adaptation of ethnic and religious minorities with particular emphasis on the situation in France; Islam and the West: the dilemmas of the relation; integration processes in the contemporary world.

USOSWeb profile

Publications and more information

 

dr Wojciech Michnik

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze: 

stosunki NATO-Rosja, konflikty w Syrii i Jemenie oraz rywalizacja mocarstw na Bliskim Wschodzie

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Magdalena Trzcionka

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

 1. Ekonomia międzynarodowa.
 2. Zjawisko finansyzacji sektorów gospodarki realnej.
 3. Sieć bezpieczeństwa finansowego funkcjonująca na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym.
 4. Geoekonomia stosunków międzynarodowych.
 5. Ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej.
 6. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek narodowych.
 7. Ekonomizacja bezpieczeństwa.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Joanna Mormul

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Państwa upadłe/dysfunkcyjne, transformacje społeczno-polityczne w społeczeństwach pokonfliktowych, separatyzmy regionalne, społeczeństwo obywatelskie w państwach rozwijających się, stosunki międzynarodowe i zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce. Główne obszary badawcze: Afryka Luzofońska, Róg Afryki, Maghreb. Prowadziła badania, m.in. w Mozambiku, Gwinei Bissau, Senegalu, Etiopii, Kenii, Maroku, Algierii i na Saharze Zachodniej

 

Wizytówka w USOSWeb

 

Publikacje i więcej informacji

 

dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Procesy transformacji społeczno-ustrojowych w krajach Maghrebu; polityki migracyjne państw Europy Południowej; problematyka integracji i adaptacji mniejszości etniczno-religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Francji; islam- Zachód: dylematy relacji; procesy integracyjne we współczesnym świecie.

 

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Zbigniew Czubiński

Stanowisko: adiunkt

Wizytówka w USOSWeb

dr Agnieszka Czubik

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Ochrona prawa do prywatności i danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, ochrona prawa do prywatności i danych osobowych w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej.

 

Publikacje i więcej informacji

 

Wizytówka w USOSWeb

dr Anna Kucharska

Stanowisko: asystent

Zainteresowania badawcze:

bezpieczeństwo i polityka energetyczna, transformacja energetyczna, polityka klimatyczna, polityka gospodarcza, geoekonomia, bezpieczeństwo publiczne i międzynarodowe, bezpieczeństwo ekonomiczne, cyberbezpieczeństwo i ochrona danych, zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny, nowe technologie w rozwoju społecznym, państwa regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Grupa Wyszehradzka

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Wojciech Michnik

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze: 

stosunki NATO-Rosja, konflikty w Syrii i Jemenie oraz rywalizacja mocarstw na Bliskim Wschodzie.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Wojciech Michnik

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze: 

stosunki NATO-Rosja, konflikty w Syrii i Jemenie oraz rywalizacja mocarstw na Bliskim Wschodzie.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb