dr Renata Król-Mazur

Renata Król-Mazur, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność historia nowożytna. Adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej. Jej szerokie zainteresowania naukowe skupiają się na historii nowożytnej i współczesnej, zwłaszcza na zagadnieniach związanych ze stosunkami polsko-ukraińskimi, historią Polski, Ukrainy, Rosji, Armenii, dziejami Kaukazu oraz problematyce mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii Ormian i  Żydów w Polsce od nowożytności po współczesność. Zajmuje się problematyką wojskowości (zwłaszcza w epoce nowożytnej) oraz polskiej myśli politycznej. W swoim dorobku naukowym ma monografię Miasto trzech nacji. Studia z dziejów Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku (Kraków 2008) oraz kilkadziesiąt artykułów i recenzji publikowanych w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Współpracuje z ośrodkami naukowymi na Ukrainie. Jest członkiem: Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU,  Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W ostatnim czasie jej badania naukowe skupiają się wokół czterech problematyk:
a) biografii politycznej arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza (monografia oraz  edycja źródeł),
b) mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce  - ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości ormiańskiej,
c) kwestii etnicznych i konfesyjnych na Zakaukaziu,
d) kwestii żydowskiej w polskiej myśli politycznej.

Wybrane konferencje i sympozja naukowe

2012 (Kraków 27 IX), Policja Państwowa w II RP - ludzie, organizacja, funkcjonowanie, zorganizowana przez INPiSM Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2012 (Kraków 9 VI 2012) - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Republika Gruzji-Historia, współczesność, kontekst międzynarodowy.
2012 (Kraków 29-30 V) - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lwów-Miasto-Społeczeństwo Kultura zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie,
2012 (Kraków 19-20 IV) - Konferencja Ogólnopolska Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, zorganizowana przez INPiSM UJ.
2011 (Lublin 14-16 IX). - Międzynarodowa Konferencja Internacional Conference National Ethnic and Language Minorites in the European Union, organizowana w ramach prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie i MSWiA.
2011 (Warszawa 9-10 XII) - Konferencja  Ogólnopolska Ormianie we Lwowie: Historia, Kultura, Sztuka, organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Fundacje Dziedzictwa i Kultury Ormian Polskich.
 2011 (Kraków 30 XI-2 XII) - Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20 rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata, organizowana przez IRiEW Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2010 (Lwów 27-28 V) - Międzynarodowa konferencja  Lwów-Miasto-Społeczeństwo-Kultura, organizowana przez Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
2010 (Kraków 4 XII) - Konferencja Ogólnopolska  Spis podróżny. Polscy Ormianie, Ormianie w Polsce.
2009 (Toruń 10-11 XII) - Międzynarodowa konferencja Od armii komputowej do narodowej, organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 2009 (Żytomierz 11-13 XII 2009) - Międzynarodowa konferencja Idea państwowości narodowej w ukraińskim i polskim ruchu wyzwoleńczym w końcu XIX -XX wieku. Historia-Historiografia-Politologia.
2009 (Kraków 8 VI) - Międzynarodowa konferencja Armenica Cracoviensia, organizowana przez Komisję Wschodnioeuropejską PAU, Wydział Historyczny UJ i Fundacje Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
 2009 (Maniowy 13-15 V) - Konferencja Pamiętniki, dzienniki i relację z XVIII-XX w. jako źródło do badań historycznych, organizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego.
2008 ( Kraków 27-28 V) - Międzynarodowa konferencja  Lwów-Miasto-Społeczeństwo-Kultura, organizowana przez Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko i Akademię Pedagogiczną w Krakowie.
2007 (Toruń 13-14 XII) - Międzynarodowa Konferencja Od armii komputowej do narodowej, organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 2006 (Lwów 18-21 V) - Międzynarodowa konferencja Lwów-Miasto-Społeczeństwo-Kultura, organizowana przez Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko i Akademię Pedagogiczną w Krakowie.
2002 (Kamieniec Podolski 31 V-2 VI) - Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Polacy na Podolu, zorganizowane przez Stowarzyszenie Uczonych Polskich na Ukrainie.  
2001 (Kraków 2-5 IV) - Ogólnopolska konferencja Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, zorganizowana przez Zamek Królewski na Wawelu.