dr Marcin Tarnawski

Absolwent kierunku Politologia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (2002). W 2008 r. obronił pracę doktorską na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej pod kierunkiem prof. Lubomira Zyblikiewicza. Początkowo związany z Katedrą Teorii Stosunków Międzynarodowych, obecnie adiunkt w Katedrze Strategii Stosunków Międzynarodowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na ekonomii międzynarodowej, bezpieczeństwie energetycznym, międzynarodowych rynkach surowców energetycznych oraz polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W zakresie pracy dydaktycznej prowadzi przedmioty związane z teoriami bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, Ekonomię Rozwoju, Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze, Bezpieczeństwo Ekonomiczne i Finansowe oraz Zarządzanie Finansami Publicznymi. Ostatnie zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół zmian na międzynarodowych rynkach gazu ziemnego i związane z projektem badawczym, którego wynikiem ma być monografia naukowa. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach i publikacjach zbiorowych, autor i współautor kilku monografii. Aktywność na portalach internetowych (CIRE, Wirtualny Nowy Przemysł), artykuły w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej, w tej ostatniej opinie eksperckie związane z rynkiem gazu ziemnego.

Wybrane publikacje

Monografie i redakcje prac zbiorowych:

 1. Euroatlantycka polityka bezpieczeństwa Rosji w latach 2000-2008”, Wyd. Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, Kraków 2010
 2. Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych”, Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnawski (red.), KONTekst, Kraków 2013
 3. Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku”, Difin, Warszawa 2016 (współautor Tomasz Młynarski)
 4. Rola mocarstw w stosunkach międzynarodowych”, Texter, Warszawa 2016 (współautorzy: Przemysław Zaleski, Luiza Kostecka-Tomaszewska)

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. "Rozszerzenie UE jako problem w stosunkach Rosji z Unią Europejską", [w:] "Polityczne dylematy Europy", red. Wojciech Gizicki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 109-122,
 2. "Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa na początku XXI wieku", [w:] "Państwa-regiony-świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej", red. Katarzyna Kamińska, Sylwia Mrozowska, Grzegorz Piwnicki, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 395-406.
 3. Problemy bezpieczeństwa w stosunkach Rosji z państwami europejskimi w czasie wojny w Afganistanie i w Iraku (2001-2007)”, [w:] „Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką”, Biała seria PTNP, red. Agnieszka Zaremba, Bartłomiej Zapała, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 234-248.
 4. Polityka zagraniczna Rosji – kontynuacja, ewolucja czy rewolucja?”, [w:] „Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią”, red. Lubomir Zyblikiewicz, Marek Czajkowski, Piotr Bajor, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 79-92.
 5. Stosunki Rosji z UE w obliczu kryzysu finansowego”, [w:] „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. Henryk Chałupczak, Marek Pietraś, Piotr Tosiek, Wyd. OfficinaSimonidis, Zamość 2010, ss. 69-82
 6. Rosja wobec państw WNP – odbudowa imperium?”, [w:] „Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw”, Tom II, red. Tomasz Kapuśniak, IEŚW, Wydawnictwo KUL, Lublin – Warszawa 2011, ss. 111-126
 7. Państwo narodowe wobec kryzysu gospodarczego”, [w:] „Polityczne wyzwania współczesnych państw. Perspektywa globalna”, Tom II, red. Wojciech Gizicki, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011, ss. 106-125
 8. ,„SovereignWealthFunds – nowy podmiot gospodarki światowej?”, [w:] „Gospodarka światowa w dobie globalizacji”, red. Marcin Lasoń, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, ss. 127-140
 9. Rosja w postzachodnim świecie”, [w:] „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Kontekst międzynarodowy”, red. Joachim Diec, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, ss. 115-134
 10. Soft Power Federacji Rosyjskiej. Próba analizy”, [w:] „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy”, red. Henryk Chałupczak, Marek Pietraś, Łukasz Potocki, Zamość 2011, ss. 231-246
 11. Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec kryzysu gospodarczego. Konsekwencje dla podmiotowości państw”, [w:] Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, red. Wojciech Gizicki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 133-160
 12. Konsensus postwaszyngtoński”, [w:] „Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych”, Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnawski (red.), KONTekst, Kraków 2013, ss. 589-602
 13. Problem Arktyki w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji”, [w:] „Arktyka na początku XXI wieku. Między rywalizacją a współpracą.”, Michał Łuszczuk (red.), Wyd. UMCS, ss. 453-466
 14. Kapitalizm państwowy – odpowiedź na kryzys kapitalizmu?”, [w:] „Liberalny kapitalizm w kryzysie”, Marianna Księżyk, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2013, ss. 131-150.
 15. Religia w polityce. Zarys problematyki islamskich teorii stosunków międzynarodowych”, [w:] Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, Wojciech Gizicki, Lublin 2013, ss. 271-284
 16. Dylematy rosyjskiej polityki bezpieczeństwa”, [w:] „Dylematy strategiczne XXI wieku”, Robert Kłosowicz, Bogdan Szlachta, Janusz Józef Węc (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 417-430
 17. "Islam jako czynnik rosyjskiej polityki", [w:] Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej", Tomasz Stępniewski (red.), IEŚW Lublin, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 237-252
 18. "The impact of Islam on the socio-political situation and the Foreign Policy of the Russian Federation", [w:] Europa Środkowo – Wschodnia w procesietransformacjiiintegracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Wydawnictwo „OfficinaSimonidis”, Zamość 2013, ss. 123-138
 19. Russia’s foreign policy towards Iran: time for a change?”, [w:] Global Dilemmas of security and development in the Middle East, A. Wilczura (ed.), Kraków 2013, s. 27-38
 20. Współpraca gospodarcza UE za Stanami Zjednoczonymi – strefa wolnego handlu i inwestycji: kontekst polityczny, problemy, szanse”, [w:] „Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich”, red. W. Gizicki, Lublin 2014, s. 117-132
 21. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa”, [w:] „Zagrożenia niemilitarne bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku”, Tadeusz Panecki, Mirosław Marciniak (red.), Pułtusk 2015, s. 229-242
 22. Wpływ niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej na globalne rynki energii”, [w:] „Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po Zimnej Wojnie”, red. W. Gizicki, Lublin 2015, s. 127-140
 23. Wpływ kwestii etnicznych na politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej”, [w:] „Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania”, H. Chałupczak, R. Zendrowski, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 339-360
 24. The Arab Spring – remarks and implications”, [w:] „Transformation processes in Egypt after 2011 – the Causes, their course and international response”, R. Fiedler, P. Osiewicz (ed.), Logos, Berlin 2015, s. 13-28
 25. Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do państw V4 w kontekście zmian na rynku gazu”, [w:] „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku Unii Europejskiej”, S. Gądek, M. Ruszel (red.), Wyd. Rambler, Warszawa 2015, s. 51-70
 26. Reorientacja rosyjskiej polityki w zakresie eksportu gazu ziemnego”, [w:] „Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. Tom I. Polityka-Gospodarka-Technika-Transport”, J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, s. 335-348
 27. "Dywersyfikacja rosyjskich relacji w zakresie energii", [w:] "Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia", P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, B. Ćwik (red.), Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2016, s. 373-384
 28. Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego”, [w:] „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny”, I. Oleksiewicz, K. Stępień (red.), Wyd. Rambler, Warszawa 2016, s. 391-414
 29. Pozamilitarne narzędzia wpływu Federacji Rosyjskiej (geneza, instrumenty, case lobbing)”, [w:] „Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku”, M. Górka (red.), Difin, Warszawa 2016, s. 128-142
 30. Rosyjska koncepcja konfliktu nielinearnego”, [w:] „Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku”, Ł. Jureńczyk, S. Sadowski, M. Jastrzębski, J. Waskan (red.), Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2016, s. 46-62
 31. Changes in the Russian security policy in the context of the Ukrainian crisis”, [w:] „Europa Środkowo- Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa”, H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz (red.), Zamość 2016, s. 279-294
 32. Zmiany w rosyjskiej polityce bezpieczeństwa i ich implikacje dla Polski”, [w:] „Polska-Rosja. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana”, M. Miękina, M. Kaszuba (red.), Siedlce 2016, s. 175-194

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Wspólna polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - rzeczywistość czy fikcja?”, [w:] Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ, nr 2(7)/2008, Rzeszów 2008, ss. 26-50
 2. Bilans energetyczny Unii Europejskiej”, [w:] „Facta Simonidis”, 2011, nr 1 (5), Zamość 2011, ss. 27-50
 3. Regional Implications of the Arab Spring”, [w:] “Przegląd Strategiczny”, 2013, nr 1, Wyd. Nauk. WNPiD UAM, ss. 125-138
 4. Międzynarodowe implikacje arabskiej wiosny”, [w:] „Przegląd Politologiczny”, nr 1/2014, s. 19-32.
 5. Uwarunkowania rosyjskiego stanowiska wobec kryzysu w Syrii, [w:] „Facta Simonidis”, 1(8) 2015, Zamość 2015, s. 121-138
 6. Security of Gas Supply in the Countries of the Visegrad Group”, [w:] “Securitologia”, Volume 21, Number 1, 205, s. 127-142
 7. "Wpływ kształtowania się cen na wybranych rynkach gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne”, [w:] "Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka", 2016 nr 1, Kraków 2016, s. 31-46

Raporty i opinie eksperckie:

 1. The Influence of the U.S. Gas Revolution on International Gas Markets – Economic and Political Implications and the Importance of Energy Security”, [w:] “Unconventional Gas – a Chance for Poland and Europe? Analysis and Recommendations”, ed. Izabela Albrycht, InstytutKościuszki, Dante Media 2011, ss. 55-62
 2. Korzyści z oparcia sektora energetycznego w USA na gazie łupkowym”, [w:] Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski, Izabela Albrycht (red.), Instytut Kościuszki, Dante Media, Kraków 2012, ss. 29-36
 3. Korzyści płynące z rozwoju sektora gazu łupkowego w Kanadzie”, [w:] Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski, Izabela Albrycht (red.), Instytut Kościuszki, Dante Media, Kraków 2012, ss. 71-80
 4. Czynniki wpływające na rozwój infrastruktury gazowej” [w:] Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu łupkowego, Izabela Albrycht (red.), Instytut Kościuszki, Kraków 2013, ss. 49-58
 5. Analiza infrastruktury gazowej Niemiec” [w:] Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu łupkowego, Izabela Albrycht (red.), Instytut Kościuszki, Kraków 2013, ss. 67-72
 6. Analiza infrastruktury gazowej USA” [w:] Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu łupkowego, Izabela Albrycht (red.), Instytut Kościuszki, Kraków 2013, ss. 73-80
 7. Rozbudowa infrastruktury gazowej a zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski dzięki dywersyfikacji źródeł i kierunków zaopatrzenia w gaz ziemny” [w:] „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu łupkowego”, Izabela Albrycht (red.), Instytut Kościuszki, Kraków 2013, ss. 89-90
 8. Miks energetyczny Polski i Republiki Czeskiej – analiza porównawcza”, [w:] „Rozwój sektora łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach – analiza i rekomendacje”, Izabela Albrycht (red.), Instytut Kościuszki, Kraków 2014, s. 13-22.

Wybrane wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

 1. Bezpecnostne Forum 2012. V MedzinarodnaVedeckaKonferencia, 8-9 lutego 2012, Bańska Bystrzyca, (konferencja organizowana przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy), referat: Modern Economic Security Threats.
 2. Conference on Shale Gas & European Energy Policy, 5-6 listopada 2014, Brno, Ostrava, (konferencje organizowane przez VŠB - Technical University of Ostrava, Instytut Kościuszki i MSZ), referat: ShaleGas: opportunities and challenges