dr Agnieszka Czubik

Doktor nauk prawnych, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce związanej z międzynarodową ochroną praw człowieka i prawem międzynarodowym publicznym. Stypendystka m. in. Instytutu Studiów Północnoamerykańskich im. Johna F. Kennedy,ego w Berlinie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii i Akademii haskiej oraz Stypendium im Ryoichi Sasakawa. W latach 2005-2009 pracownik Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Departamentu Europejskiej Karty Socjalnej w Radzie Europy. Od 2009 r. pracownik Katedry Strategii Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką szeregu publikacji naukowych poruszających zagadnienia praw człowieka z perspektywy porównawczej, międzynarodowej ochrony praw człowieka, harmonizacji prawa europejskiego, ochrony prawa do prywatności w Stanach Zjednoczonych oraz w prawie międzynarodowym.

 

Stanowisko: adiunkt

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 2005-2009 - prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
 • 2009 - prawnik w Kancelarii Europejskiej Karty Socjalnej w Strasburgu
 • 2009-obecnie - adiunkt, Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2010-2013 - adiunkt, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 2011-obecnie - adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie)

Zainteresowania badawcze:

 

Ochrona praw człowieka w prawie polskim, ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, szczególnie działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz stosowane przez ten organ metody wykładni prawa międzynarodowego, ochrona praw człowieka w Stanach Zjednoczonych, szczególnie zagadnienia związane z prawem do prywatności

 

Prowadzone prace badawcze:

 

Monografia naukowa: Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka

Wybrane publikacje

Monografie naukowe:

 1. Prawo do prywatności. Wpływ amerykańskich koncepcji i rozwiązań prawnych na prawo międzynarodowe, Instytut Multimedialny, Kraków, 2013, ss. 467.

Prace pod redakcją:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, Instytut Multimedialny, Kraków 2013, ss. 56.
 2. Istotne w obrocie notarialnym przepisy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego wynikające z dwustronnych umów o pomocy prawnej. Komentarz i wybór materiałów źródłowych, Instytut Multimedialny, Kraków 2013, ss. 60.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 1. The Right to Be Left Alone – the Development of the Concept of the Protection of Privacy in American Jurisdiction, Ad Americam 2002, No. 3, s. 111-122.
 2. Prawo do nauki – podstawowe prawo dziecka w: Dzisiejszy Katechizowany pod red. J. Stala, Kraków, WAM 2002, s. 217 – 229.
 3. Podmioty odpowiedzialne za realizację prawa do nauki dziecka w: Dzisiejszy Katecheta pod red. J. Stala, Krakow, WAM 2002, s. 281 – 295.
 4. Privacy v. Freedom of Expression, Miscellanea Iuris Gentium, 2002 – 2003, No. V-VI. s. 55 –78.
 5. Prawa edukacyjne osób niepełnosprawnych - prawo międzynarodowe i polskie w: Katecheza Specjalna, Kraków, WAM 2003, s. 133 – 152.
 6. Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – unifikacja standardów w zakresie ochrony prawa człowieka w Europie w: Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, pod red. J. Menkesa, Warszawa 2006, s. 149-166.
 7. Ochrona prawa do prywatności na podstawie artykułu 11 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, w: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porownawczego, vol. 4, 2006, s. 146- 169.
 8. Protokół 11 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 10 lat funkcjonowania “nowego” Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w: Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej, pod red. Ireny Głuszyńskiej i Kazimierza Lankosza, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej, 2008.
 9. Prawo do prywatności w Travaux preparatoires Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Numer specjalny – ochrona praw człowieka, vol. VIII, 2009.
 10. Pozycja jednostki w Unii Europejskiej w: Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji, red. Paweł Filipek, Komisja Europejska, Kraków
 11. 2011, s. 145 - 157.
 12. Amerykańskie regulacje dotyczące pełnomocnictwa na przykładzie prawa stanu Illinois ze szczególnym uwzględnieniem ustawowych formularzy, Nowy Przegląd Notarialny, 2011 nr 3 (49), s. 5-21.
 13. Ambasador w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego,
 14. red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 18- 24.
 15. Język dyplomatyczny w: Leksykon prawa i protokołu
 16. dyplomatycznego, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s.
 17. 121 - 127.
 18. Kongres Wiedeński w: Leksykon prawa i protokołu
 19. dyplomatycznego, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s.
 20. 141 - 145.
 21. Korespondencja dyplomatyczna w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 156 - 161.
 22. Persona non grata w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 239- 244.
 23. Precedencja w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego,
 24. red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 256 - 260.
 25. Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony w: UE po Traktacie z Lizbony, Kraków, Wydawnictwo UEK, 2012, s. 31- 54.
 26. Prawo do prywatności w Chinach w: Hereditas Mercaturae, Kraków 2012, s. 350 – 360.
 27. Prawa podstawowe w UE po Traktacie z Lizbony w: UE po Traktacie z Lizbony, Kraków, Wydawnictwo UEK, 2012, s. 107 – 127.
 28. Ewolucja podstaw prawnych prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w: Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, pod red. H. Tendery – Właszczuk, Wydawnictwo UEK, 2013, s. 21 – 36.
 29. Cytatologia” – arytmetyczne metody oceny wpływu w nauce prawa w: Problemy Wspolczesnego Prawa Miedzynarodowego, Europejskiego i Porownawczego, vol. 11, 2013, s. 101 – 111.
 30. Przesłanka „znaczącego uszczerbku”- nowy warunek dopuszczalności skargi indywidualnej w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy w: Księga Pamiątkowa Profesora Michała Chorośnickiego, pod red. J. Węca, Kraków, Wydawnictwo Societas, 2013.
 31. Nowa strategia Rady Europy i Unii Europejskiej z zakresie ochrony praw człowieka w: Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, pod red. M. Chorośnickiego, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2013, s. 229 – 241.
 32. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa w: Istotne w obrocie notarialnym przepisy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego wynikające z dwustronnych umów o pomocy prawnej. Komentarz i wybór materiałów źródłowych, Instytut Multimedialny, Kraków 2013, s. 4-10.
 33. Prawo do łączenia rodziny z perspektywy prawno-międzynarodowej ochrony praw człowieka w: Człowiek i prawo międzynarodowe. Księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu pod red. M. Perkowskiego, J. Szymańskiego, M. Zdanowicz, Temida 2, Białystok 2014, s. 57-67.
 34. Równouprawnienie języków dyplomatycznych na forum organizacji międzynarodowych w: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, rok 2015, vol. XIII, s. 160 – 180.
 35. Wielojęzyczność w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Brak rozwiązań prawnych w odniesieniu do federalnego języka oficjalnego a język obrotu cywilnoprawnego w: Rejent, rok 2016, No 3(299) , s. 38 -56.
 36. The Right to Privacy” by S. Warren and L. Brandeis – The Story of a Scientific Article in the United States, Ad Americam 2016

Recenzje naukowe:

 1. Recenzja: K. Motyka, Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006, s. 322 w: Przegląd Sejmowy 2006 no. 6, s. 322 – 328.

Staże badawcze, granty naukowe, nagrody

 • 2014 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za działalność naukową
 • 2013 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność naukową
 • 2009 - Fellowship, L’Universite de Strasbourg, France
 • 2004 - UNITAR and Columbia Law School in the City of New York Scholarship, USA
 • 2004 - The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Grant
 • 2003 - Scholarship of the Hague Academy of International Law and Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands
 • 2003 - Scholarship of European Universities of Utrecht Network, Bologna, Italy
 • 2002 - Freie Universität, Berlin, Research Grant, Germany

Działalność społeczna, członkostwo w organizacjach, udział w projektach szkoleniowych