Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Piotr Łubiński

Piotr Łubiński – doktor nauk prawnych; Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczył w pracach Centre for Studies and Research in International Law and International Relations przy Hague Academy of International Law w Holandii. Od 2005 roku członek Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK (do dziś) oraz zastępca przewodniczącego Małopolskiej Komisji Prawa Humanitarnego przy Małopolskim Zarządzie Okręgowym PCK w Krakowie (do 2018). Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego  - Grupa Polska. Pracował na II i III zmianie PKW Afganistan jako prawnik (2008). Stypendysta i wykładowca - tutor in law Uniwersytetu Walii w Aberystwyth. Brał udział w warsztatach poświęconych ROE w Instytucie Prawa Humanitarnego w Sanremo oraz warsztatach NATO CIMIC Staff Worker Course w Hadze CIMIC. Stypendysta w projektach naukowych w Holandii, Wielkiej Brytanii. Nagrodzony medalami w Polsce i za granicą; autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom praw człowieka, kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwem czy międzynarodowym prawem karnym. Współpracuje jako ekspert z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Akademią Sztuki Wojennej oraz NATO CIMIC COE w Hadze.

Zainteresowania naukowe: Prawo międzynarodowe, prawo humanitarne i prawa człowieka, międzynarodowe prawo karne, zagrożenie i działania hybrydowe, dezinformacja, ROE - zasady użycia siły, piractwo.

Doświadczenie zawodowe

 • Implementacja projektu NCBiR dla kierunku bezpieczeństwo państwa w zakresie przeciwdziałaniu dezinformacji, 2018-2020,
 • Wykładowca dla NATO CIMIC COE – Kielce, Haga od 2015 roku, do dziś
 • Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskie UP w Krakowie, od września 2012  do marca 2023 r.,
 • Wykłady - Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, od stycznia 2012 r.,- do dziś
 • Wykłady- Akademia Obrony Narodowej- Akademia Sztuki Wojennej, od stycznia 2010 r., do dziś
 • Wykładowca – tutor in law na Wydziale Prawa i Kryminologii – Uniwersytet Walii
  w Aberystwyth od października 2008-2012 r.., (prawo Unii Europejskie i Prawoznawstwo),
 • Specjalista ds. prawnych, FOB Sharana, Bagram AF, Afganistan, styczeń - październik 2008 r.,
 • Asystent sędziego, Wydział III Karnym SO w Krakowie, 2007 r.,
 • Prawnik w biurze konsultacyjno-negocjacyjnym z zakresu zbiorowego prawa pracy- Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, 2007 r.,

Ważniejsze konferencje i seminaria

 • Dezinformacja w Metaversum – debata w projekcie Jutronauci – Kulczyk Investments https://www.facebook.com/photo/?fbid=650674933512900&set=pb.100057111983684.-2207520000.
 • Grudzień 2022, Uniwersytet Karola w Pradze; The Crime of Genocide: Then and Now Evolution of a Crime, seminarium poswięcone wydaniu ksiazki dla Brill, ,
 • Październik 2022 “From Georgia to Ukraine - Assessment of the Russian Military Engagement - Is Hybrid Warfare Still a Viable Option, The Future of War Conference w Amsterdamie (organizatorzy Netherlands Defence Academy and University of Oxford.), , https://hcss.nl/wp-content/uploads/2022/11/1664865913617.pdf
 • Czerwiec 2022 Warsaw Cyber Summit, przewodniczący panelu pt Information Warfare, https://www.wojsko-polskie.pl/woc/articles/aktualnosci-w/warsaw-cyber-summit-2022/
 • Czerwiec 2022, Seminrium pt. Ukraine What’s Next, Part 5 – Hearts & Minds Miami (USA), https://www.sarasotamanatee.usf.edu/events/ukraine/ organizowane przez USF Sarasota-Manatee campus, The Air Force Association Florida West Coast Chapter, Cyber Florida, the Global Interdependence Center, Security Management International, USF Institute for Public Policy and Leadership i USF ResearchOne.
 • Maj 2022,  wystąpienie pt. “The situation at the border between Poland and Belarus – the issue of lawfare and disinformation” na konfernecji “Democracy and Information Warfare 2.0 – An International Law Perspective” organizowanej przez Uniwesytety w Trewirze i St Gallen,
 • Grudzień 2021, “The Destruction of Cultural Heritage as a Tactic of War by Armed Non State Actors: an ISIS Case Study” na konferencji “Cultural Heritage from the midst of war to the brink of peace”, organizowane przez Sapienza University i McGill University, Rzym, https://www.mcgill.ca/channels/channels/event/cultural-heritage-midst-war-brink-peace-335453,
 • Maj 2021, “Disinformation in Poland – Russian threat” Trier University Conference Democracy and Information Warfare - An International Law Perspective https://irdt.uni-trier.de/veranstaltungen/democracy-and-information-warfare-an-international-law-perspective/
 • Czerwiec 2021 Warsaw Cyber Summit,  moderator dyskusji “Cooperation between the publics sector, private sector and the academic world in the field military activity in cyberspace”,
 • “The effects of cyber-attacks and the achievement of definite military advantage” ESIL Kraków-Leiden Symposium on "Exploring the Frontiers of International Law in Cyberspace"- https://zpmp.law.uj.edu.pl/esil-symposium, grudzień 2020
 • Października 2020 prezentacja pt. “Legal and military measures to combat genocide inciters in the social media realm” na konferencji “The Crime of Genocide Now and Then. Evolution of a Crime” organizowanej przez Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy),

Najważniejsze publikacje naukowe

 1. K. Kowalczewska, P. Łubiński, Legality of the Turkish military operations in Syria,  PWPM 2022, Review Of International, European And Comparative Law, ISSN 1730-4504, Vol. XX
 2. P. Łubiński, Hybrid warfare or hybrid threat? The weaponisation of migration as an example of the potential use of lawfare– case study of Poland, Polish Political Science Yearbook (PPSY-00084-2021-02);
 3. P. Łubiński, B. Stępień, „Kapitan Phillips w Zatoce Adeńskiej: refleksje na temat przestrzegania praw człowieka na morzu i zwalczania piractwa”. Artykuł w Open Access w „Krytyka Prawa”, Vol. 13, nr 1/2021, s. 236–250,, ISSN 2080-1084, e-ISSN 2450-7938, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.438
 4. P. Łubiński, „Social media incitement to genocide: ECHR countries’ perspective” (w:) red. Łubiński, Odello, The Concept of Genocide in International Criminal Law: Developments After Lemkin, Routledge, ISBN: 978-0-367-85819-3- więcej informacji na stronie https://www.taylorfrancis.com/books/9781003015222, 2020,
 5. Kwestia ochrony praw człowieka i prawa humanitarnego w toku operacji wojskowych UE” (w:) „Unia Europejska w przededniu Brexitu” red. J. Barcik, Seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo Beck, Warszawa, ISBN 978-83-812-8791-3 , s. 209-309, 2018,
 6. P. Łubiński, „Prawo do życia a ataki samobójcze w islamie i prawie międzynarodowym" (w:) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate vol. 8, ISSN 2082-0917, s. 54-64, 2018
 7. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych - wybrane zagadnienia”, red. P. Łubiński, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, ISBN 978-83-65, 2017
 8. P. Łubiński, „Działalność Zespołów Odbudowy Prowincji, jako czynnik wpływający na naruszenie zasady rozróżniania na współczesnym polu walki”? (w:) Bezpieczeństwo w nowych czasach, wyd. Uniwersytet Pedagogiczny, ISBN 978-83-8084-030-0, Kraków 2016,
 9. P. Łubiński, „Pełnomocnictwa z Wielkiej Brytanii w polskim obrocie notarialnym”, (w:) miesięcznik naukowy, Rejent, ISSN 1230-669X, nr 3 (299) / marzec 2016, s. 81-93,
 10. P. Łubiński, „Ku zwiększonej autonomiczności. Postępująca autonomiczność kluczowych procesów decyzyjnych w systemach bojowych” (w:) J. Kowalewski, K. Kowalczewska red., „Systemy dronów bojowych: analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego”, ISBN 978-83-7383-775-1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015, s. 177 -198, 
 11. P. Łubiński, „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Materiał szkoleniowy dla oficerów” (współautor), red. ppłk Z. Falkowski, ISBN978-83-63755-37-9, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014,
 12. P. Łubiński, „Law of Occupation vs. Ius Post Bellum - Significance of Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan” (w:) „Promoting changes in times of transition and changes: Reflections on Human Rights Education", red. K. Mazur, Kraków 2013, ISBN 978-83-7638-365-1, s. 249-263,
 13. P. Łubiński, „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Materiał szkoleniowy dla szeregowych” (współautor), red. ppłk Z. Falkowski, C Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013, trzy rozdziały, s. 67- 109, 233-253,
 14. P. Łubiński, „Próba oceny wybranych aspektów polskiego zaangażowania w ramach misji ISAF w Afganistanie” (w:) „Bezpieczeństwo w dobie globalizacji prawo i praktyka” pod red. M. Kun-Buczko i M.Przybysza, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2011 r., ISBN 978-83-60772-49-2, s. 351-367,
 15. P. Łubiński, „Znaczenie naczelnych zasad prawa karnego procesowego w toku postępowania przed umiędzynarodowionymi trybunałami karnymi”, (w:) „Kluczowe problemy procesu karnego” pod red. Prof. P. Hofmańskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 r., ISBN 978-83-264-1454-1, s. 199-227,
 16. P. Łubiński, Wybrane zagadnienia z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (współautor), wyd. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków, 2009 r., ISBN 83-89877-29-5, s. 42-79, 162- 171, 198-210,
 17. P. Łubiński, „Trybunał Tokijski – historia i wpływ na dzień dzisiejszy” - Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego – Warsaw University Law Review, Warszawa, 2008, ISSN 1644-0242, s. 94 – 105,
 18. P. Łubiński, „Umiędzynarodowiony Trybunał Karny w Bośni i Hercegowinie” (w:) Bałkany u progu zjednoczonej Europy, pod red. dr Pawła Czubika, wyd. Instytut Europeistyki UJ, Kraków, 2007 r., ISBN 978-83-923759-3-7, s. 77-97.