dr Małgorzata Stefanowicz

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Goethe-Universität Frankfurt am Main studiowała socjologię. 
Doktorat z nauk politycznych uzyskała na podstawie dysertacji Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2010. Między polityzacją etniczności a etnizacją polityki,napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Barbary Stoczewskiej. Praca ta w 2017 r. została nagrodzona przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w konkursie na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny.
 
Od 2013 r. jest dyrektorem-koordynatorem Centrum Studiów Litewskich UJ. W latach 2012-2014 redaktor naczelna dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego „Goniec Litewski” ukazującego się na Litwie, Łotwie i Białorusi. W 2013 r. była kierownikiem projektu „Polskie i litewskie doświadczenie sprzeciwu wobec systemu komunistycznego: podobne czy wspólne dziedzictwo?”; w 2016 r. była kierownikiem projektu „Jagiellońskie Szkoły Letnie - rozwój potencjału liderów polonijnych z Wielkiej Brytanii” sfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej” i „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” realizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
 
Zainteresowania naukowe:
 1. Kwestie etniczne na terytorium postsowieckim
 2. Polityka językowa w krajach bałtyckich
 3. Polityka polonijna
 4. Stosunki polsko-litewskie
 
 
Prowadzone tematy badawcze:
 1. Polityzacja etniczności w krajach postsowieckich
 2. Konflikty etniczne
 3. Komunikacja międzykulturowa
 
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i eksperckich:
Członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Członek komisji stypendialnej w fundacji „Wileńszczyzna”

Publikacje

 1. Polska i Rosja wobec swoich diaspor na Litwie w latach 1990-2004,  [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, Bogumił Grott, Olgierd Grott (red.), Kraków 2016
 2. Instytucjonalne sterowanie językiem jako element polityki językowej Litwy, [w:] J. Chałupczak, R. Zenderowski (red.), Polityka etniczna, Lublin 2015
 3. Uwarunkowania zewnętrzne realizacji funkcji etnicznej w szkołach mniejszości narodowych na Litwie. Przypadek szkół polskojęzycznych, [w:] „Zeszyt Naukowy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie”,  nr 2015
 4. Między tożsamością narodową a tożsamością obywatelską: odrodzenie litewskich Polaków w świetle publikacji "Czerwonego Sztandaru"/"Kuriera Wileńskiego" w latach 1988-1990, [w:] „Łódzkie Studia Teologiczne”, 2014, nr 1
 5. Zakończenie, [w:] K. Golemo, B. Kaczorowski, M. Stefanowicz (red.), Polacy we Włoszech: historia, teraźniejszość, zmiany, Kraków 2014
 6. Polacy we Włoszech: historia, teraźniejszość, zmiany, K. Golemo, B. Kaczorowski, M. Stefanowicz (red.), Kraków 2014
 7. Lithuanians and Poles against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?, Wilno/Kraków. K. Korzeniewska, M. Karniauskaite, A. Mielczarek, M.Stefanowicz (red)