Egzaminy doktorskie

Informacje ogólne

 

Jakiekolwiek ustalenia dotyczące egzaminów rozpoczynają się po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji pracy doktorskiej.


W pierwszej kolejności ustalić należy termin egzaminu doktorskiego z języka obcego.

Egzamin z języka obcego (źródło wiadomości strona JCJ)

Egzamin z języka obcego (źródło wiadomości: strona JCJ) w przewodzie doktorskim (poziom C1) winien być poprzedzony obowiązkowymi konsultacjami (bezpłatnymi), które ustala lektor na co najmniej pół roku przed planowanym egzaminem. Doktorant zostanie dopuszczony do egzaminu doktorskiego tylko w sytuacji, gdy uzyskał wpis w indeksie potwierdzający odbycie konsultacji. Konsultacje są niezależne od lektoratu.

Zasady przeprowadzania egzaminów doktorskich:

 1. Egzamin doktorski przeprowadzany jest na poziomie C1.
 2. Kandydat winien wykazać się umiejętnością rozmowy na następujące tematy:
 - Przedstawienie siebie z uwzględnieniem osiągnięć zawodowych (wykształcenie, praca), zainteresowań naukowych etc.
 - Omówienie tematu i ogólnej treści swojej pracy doktorskiej.
 - Plany na przyszłość, inne tematy ogólne.
 3. Kryteria oceny:
 - Umiejętność  rozmowy na tematy ogólne.
 - Umiejętność rozmowy na temat dysertacji.
 - Słownictwo i gramatyka.
 - Wymowa i intonacja.

Organizacja egzaminów doktorskich:

Egzaminy doktorskie z języka obcego mogą przeprowadzać tylko nauczyciele akademiccy zatrudnieni w JCJ na stanowisku starszego wykładowcy. Zapisy na egzaminy doktorskie odbywają się wyłącznie przez sekretariat JCJ, po uprzednim ustaleniu terminu z egzaminatorem i promotorem . Doktoranci mogą dokonać zapisu w sekretariacie - osobiście, drogą telefoniczną lub mailową – konieczne jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia z sekretariatu JCJ z terminem i miejscem egzaminu.
Sekretariat JCJ ustala termin egzaminu doktorskiego z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
Natychmiast po ustaleniu terminu egzaminu doktorant zobowiązany jest podać ten termin do sekretariatu INPiSM (pok. 3), ul. Jabłonowskich 5, celem przygotowania protokołu na egzamin. Protokół należy odebrać przed egzaminem i zabrać go ze sobą na egzamin, a po zwrócić do Instytutu.

4. Dyżury dla doktorantów przeznaczone są na egzaminy doktorskie i konsultacje dla doktorantów. Egzamin doktorski ma pierwszeństwo przed konsultacjami doktorskim.

Lista egzaminatorów dostępna jest w sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Językowego

Egzaminy z dyscyplin podstawowej i dodatkowej (filozofii lub ekonomii)

Po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji doktorant z promotorem ustala termin egzaminów doktorskich z przewodniczącym komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich i potwierdza dostępność terminu w sekretariacie  INPiSM ( pok. 3), ul. Jabłonowskich 5,  tel. 12-422-50- 89. Dzieję się to na co najmniej  3 tygodnie przed zakładanym terminem egzaminów.

Egzaminy z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej odbywają się w tym samym dniu.