Egzaminy - sesja LATO 2019/2020

Komunikat Dziekana WSMiP 15.05.2020

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020r.

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020r.

Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia, stacjonarne – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia, stacjonarne – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia, niestacjonarne – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia, niestacjonarne – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Politologia, studia I stopnia – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Politologia, studia II stopnia – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Stosunki Międzynarodowe, studia I stopnia – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Stosunki Międzynarodowe, studia II stopnia – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

 

Egzaminy - sesja LATO  2019/2020

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Cywilizacje świata - I SM

15.06.2020, godz.10:00 egzamin przeniesiony na piątek 19 czerwca br. godz.11:00

 

Dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ

Socjologia - I SM - egzamin w formie zdalnej za pomocą wideorozmowy (platforma Office 365, Microsoft Teams) wg.listy zapisanych osób (lista u Profesora):

15,16,17.06.2020, od godz.8:00

Terminy zaliczeń i egzaminów –sesja poprawkowa letnia  – wrzesień 2020

Socjologia –BN- studia niestacjonarne I rok – Zaliczenie

1 września (wtorek) godzina 9.00  Platforma Microsoft Teams

Socjologia – SM – studia stacjonarne I rok –Egzamin

1 września (wtorek) godzina 10.00  Platforma Microsoft Teams

 

Prof.dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Polski System Polityczny - II P

18 VI 2020  w godz. 10.00 – 11.00 – przesłanie drogą e-mailową opracowanych trzech zagadnień, zgodnie z wymogami zawartymi w sylabusie. Wpisy do systemu USOS do 25 VI br.  (dotyczy tylko tych studentów, którzy nie spełniają warunków zaliczenia przedmiotu wynikających z kryteriów zawartych w sylabusie).

Pozostali studenci, zaliczający przedmiot w oparciu o ocenę z ćwiczeń + prezentacje+ konspekt + aktywności = wpisy w systemie USOS w dniu 18 VI 2020 r. godz. 9.00.

Międzynarodowa Polityka Społeczna  - I SM II st.

18 VI 2020 w godz. 11.00 – 12.00 – jw.

Pozostali studenci, także jw. godz. 12.15. 

Sesja poprawkowa:  

PSP

3 IX br. w godz.  10.00 – 11.00 jw. - wpisy w systemie USOS  do 8 IX br. 

MPS  

3 IX br. w godz. 11.00 – 12.00  jw. - wpisy w systemie USOS jw.

 

Dr Edyta Chwiej

Podstawy statystyki - I SM

Statystyka i demografia - III P

Demografia - II rok SM

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - I rok BN studia niestacjonarne
 
Wszystkie egzaminy poprawkowe przez platformę Pegaz Egzaminy - termin 4.09.2020 g. 18:00
 
 

Dr hab.Anna Citkowska-Kimla,prof.UJ

Idee współczesnego świata - I SM 

czwartek 3 września o 9.45 (przez Teamsy)

 

Dr Zbigniew Czubiński

Prawo Unii Europejskiej - III SM

09.09.2020, godz.15:00,

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej - II SM II st.

09.09.2020, godz.18:00,

Prawo Unii Europejskiej - II P II st.

09.09.2020, godz.16:30.

Wszystkie egzaminy zdalnie na platformie Pegaz.

 

Dr Michał Dulak

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE - III BN dzienne i zaoczne 

1 września, godz. 17:00. Egzamin odbędzie się na platformie Pegaz-egzaminy.

 

Dr Katarzyna du Vall

Dodatkowy egzamin z przedmiotu „Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej” (politologia, II rok studiów I stopnia, stacji.) odbędzie się 10 lipca w godz. 11:05-12:15 na platformie Pegaz Egzaminy. Prosimy o zalogowanie się na Teamsy o godz. 11.

  • Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej:
    4.09.2020 (piątek), godz. 11:05-12:05, platforma Pegaz Egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz. 11:00)

  • Podstawy wiedzy o państwie i prawie (BN, I rok I st., stac.)
    4.09.2020 (piątek), godz. 12:35-13:00, platforma Pegaz Egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o 12:30)

  • Podstawy wiedzy o państwie i prawie (BN, I rok I st., nstac.)
    5.09.2020 (sobota), godz. 11:05-11:30, platforma Pegaz Egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o 11:00)

 

Dr Dominika Dziwisz

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa (przedmiot prowadzony wspólnie z dr  Ewą Szczepankiewicz-Rudzką) – III SM

19 czerwca, godz. 9.00-15.00 (take-home exam)

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa – II SM II st. /II BN II st.

18 czerwca, godz. 9.00-15.00 (take-home exam) 

 

Dr hab.Aleksander Głogowski, prof.UJ

Negocjacje i umowy międzynarodowe - II SM

26.06.2020 (piątek), godz.18:00 - egzaminy na platformie PEGAZ,

14.09.2020, godz.18:00

 

Dr Irena Głuszyńska

Międzynarodowe stosunki kulturalne - III SM 

 02.09 2020 r. na platformie Pegaz od godz. 10.00 - 11.00

 

Dr hab. Marcin Grabowski

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r - I SM - egzamin pisemny (pytania otwarte-home taken exam)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - II SM - pytania problemowe (home taken exam)

15.06.2020, od godz.9:00

 

Dr hab.Olgierd Grott, prof. UJ

 "Polska myśl polityczna" - II rok Politologia - aktualne terminy:

1/ 29.VI.2020 tytuł pracy pisemnej wysłany o godz. 08.00, termin odesłania pracy do godz.08.00 dnia kolejnego.

2/ 1.IX.2020 tytuł pracy pisemnej wysłany o godz. 08.00, termin odesłania pracy do godz. 08.00 dnia kolejnego.

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

"Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - BN I st. III rok – s. stacjonarne

"Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - BN I st. III rok – s. niestacjonarne

3 września, godz. 10:00-11:30 (platforma Teams)

 

Dr Wiktor Hebda

Forma: online na platformie PEGAZ (szczegóły nt. egzaminu dla studentów zostaną przesłane drogą mailową oraz umieszczone na platformie PEGAZ)

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach EuropyŚrodkowej i Wschodniej - II rok studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)

Termin 1: 18 czerwca 2020, godz. 10.00,egzamin przeniesiony na godz. 12:00

Termin 2: 3 września 2020, godz. 10.00

Problemy transformacji w wybranych krajach świata - I rok studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SR)

Termin 1: 18 czerwca 2020, godz.11.00

Termin 2: 3 września 2020, godz. 11.00

 

Dr hab.Łukasz Jakubiak

29.06.2020 (poniedziałek) - studia stacjonarne

9.30-10.30 - Porównawcze prawo konstytucyjne - ISM

11.00-12.00 - Podstawy prawa karnego w Polsce - IBN II st.

12.30-13.30 - Prawa i wolności i wolności obywatelskie -III P

14.00-15.00 - Stany nadzwyczajne (kolokwium zaliczeniowe) -III BN;

27.06.2020 (sobota) - studia niestacjonarne

9:30-10:30 - Stany nadzwyczajne (kolokwium zaliczeniowe) -III BN,

10.00-11.00 - Podstawy prawa karnego w Polsce - I BN II st.

 

Dr Adam Kirpsza

Instytucje UE – II SM

23.06.2020, godz. 12:00 – egzamin w formie zdalnej (test na Pegazie lub MS Forms),

04.09.2020, godz.12:00

 

Dr hab.Małgorzata Kiwio-Filo,prof.UJ

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych BDM 

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych BZM 

Egzamin poprawkowy w poniedziałek 14/09/20 o godz. 10:00

Myśl polityczna BDL

Myśl polityczna BZL 

Egzamin poprawkowy w poniedziałek 14/09/20 o godz. 11:00

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

"Międzynarodowe Stosunki Militarne" - IIBN

forma: test egzaminacyjny na Platformie Teams 

19.06.2020 r. (piątek) godz. 10.00-11.30.

Termin egzaminu w sesji poprawkowej - 3.09.2020 r. (czwartek) godz. 12.00-13.30

 

dr hab.Bogdan Kosowski, prof.UJ

Zarządzanie kryzysowe - II BN

08.09.2020 r., godz. 10.00 - 11.30 

 

Dr Magdalena Kozub - Karkut

Decydowanie polityczne – I P II st.

3 czerwca 2020 r. - godz. 9.45 - 11.15 – egzamin zdalny

15 czerwca 2020 r. - godz. 16.00 - 17.30 – egzamin zdalny

 

Dr Renata Król-Mazur

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego - I BN II st.- s.stacjonarne

24.06.2020, godz.16:00;

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego - I BN II st.- s.niestacjonarne

19.06.2020, godz.17:00.

 

Dr Anna Kucharska

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - studia stacjonarne

16.06.2020, g. 15:00-16:00 - egzamin, 1. termin

23.06.2020, g. 15:00-16:00 - egzamin, 2. termin

01.09.2020, g. 15:00-16:00 - egzamin poprawkowy

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - studia niestacjonarne

14.06.2020, g. 11:40-12:40 - egzamin, 1. Termin

21.06.2020, g. 11:40-12:40 - egzamin, 2. termin

06.09.2020, g. 11:40-12:40 - egzamin poprawkowy

Egzaminy wszystkie pisemnie na platformie Pegaz.

 

Dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe - I SM II st. - 04.09.2020 (piątek), godz. godz.14:00

Teorie bezpieczeństwa - I BN s.stacjonarne i s.niestacjonarne - 04.09.2020 (piątek), godz.16:00

 

Prof. dr hab.Grzegorz  Mazur

Egzaminy na platformie Pegaz

Historia Polski XX wieku – I SM

22.06.2020, godz.10:00;

Historia polityczna Polski XX wieku- I P

22.06.2020 - godz.13:00;

Historia Polski - II BN s.stacjonarne

26.06.2020 - godz.10:00;

Historia Polski - II BN s.niestacjonarne

19.06.2020, godz.19:00.

 

Dr Krzysztof Mazur

Polityka gospodarcza – III P,  18 maja, godz. 8.00,

Polityka gospodarcza – III SM, 18 maja, godz. 9.45,

Doradztwo polityczne w praktyce –III P spec. DP, 22 czerwca, godz. 11.30, 

Modele i idee społeczne –II P II st. IZP, 22 czerwca, godz. 15.00, 

Kryzys demokracji liberalnej – I P, 22 czerwca, godz. 18.30. 

 

Dr Agata Mazurkiewicz

Siły Zbrojne RP - ocena na bazie projektu (nie ma egzaminu)

Międzynarodowe stosunki militarne (ćwiczenia, st. stacjonarne) - kolokwium: 09.06.2020 grupa 2: 13:15-14:45, grupa 3: 15:00-16:30; termin : 16.06.2020 grupa 2: 13:15-14:45, grupa 3: 15:00-16:30

Międzynarodowe stosunki militarne (wykład, st. niestacjonarne) - termin I: 21.06.2020 13:30-15:10

 

Dr Agnieszka Nitszke

Integracja europejska (egzamin), III rok Politologia:

23.06.2020, godz.13:00 - platforma Pegaz egzaminy lub MS Teams

poprawa: 7 września;

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie (egzamin), II rok II stopnia Stosunki Międzynarodowe

23.06.2020, godz.15:00 - platforma Pegaz egzaminy lub MS Teams

poprawa: 7 września;

Pozaeuropejskie procesy integracyjne (kolokwium zaliczeniowe), III rok Stosunki Międzynarodowe:

23.06.2020, godz. 11:30 - platforma Pegaz egzaminy lub MS Teams

poprawa: 7 września.

Godziny egzaminów w sesji poprawkowej oraz forma, w jakiej zostaną przeprowadzone, zostanie podana w terminie późniejszym.

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk - Reeves, prof. UJ

Ethics and International Relations – I P II st./II SM II st.

17.06.2020, godz.9:00-14:00

sesja poprawkowa: 8 września, 13.00-18.00, forma take-home, platforma MS Teams

 

Dr  Marta Polaczek – Bigaj

Historia ustroju Polski w XX wieku – I P – egzamin ustny, zapisy indywidualnie u prowadzącego

Terminy:

15, 16, 17.06.2020,  godz. 9:00 do 11:00;

Historia ustroju Polski XX w. – II BN s. niestacjonarne

21.06.2020, godz.9:00-11:00

 

Dr Tomasz Pugacewicz

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I SM II st. spec. SS :

15 czerwca (poniedziałek) - egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego;

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie:

19 czerwca (piątek) II SM II st.- egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego;

Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA:

23 czerwca (wtorek) II SM II s - egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego.

na prośbę Studentów (II SM II s) egzamin przeniesiony na wtorek 16 czerwca - egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego.

SESJA POPRAWKOWA

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I SM II st.:

1 września (wtorek) - egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego;

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie - II SM II st.:

1 września (wtorek) - egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego;

Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA - II SM II st.:

1 września (wtorek) - egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego.

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

17 czerwca 2020 r. (środa)-studia stacjonarne

9.00 – 10.00 Samorząd terytorialny (II rok politologia, I stopień)

10.00 – 11.00 System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień)

11.00 – 12.45 Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień)

24 czerwca 2020 r. (środa)

9.00 – 10.00 Administracja publiczna (I rok BN, I stopień)

20 czerwca (sobota)-studia niestacjonarne

8.00 – 9.00 System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień)

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień)

10.00 – 11.00 Administracja publiczna (I rok BN, I stopień)

Sesja poprawkowa 2020 r.

3 września 2020 r. (czwartek) -studia stacjonarne

9.00 – 10.00 Samorząd terytorialny (II rok politologia, I stopień)

10.00 – 11.00 System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień)

11.00 – 12.00 Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień)

9 września 2020 (środa)

8.00 – 9.00 Administracja publiczna (I rok BN, I stopień)

5 września 2020 r. (sobota) –studia niestacjonarne

8.00 – 9.00 System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień)

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień)

10.00 – 11.00 Administracja publiczna (I rok BN, I stopień)

 

Prof. dr hab.Barbara Stoczewska

Myśl polityczna - I P

25.06.2020, godz. 10:00

 

Dr Ewa Szczepankiewicz – Rudzka

Terroryzm współczesny, a bezpieczeństwa międzynarodowe – III BN

16.06.2020, godz.9:00-14:00,

08.09.2020, godz. 9:00-14:00

Egzamin ustny Status kobiety w islamie

18 czerwca, godz. 11.00 (TEAMS) lub 29 czerwca, godz. 11.00 (TEAMS)

 

Dr hab. Monika Ślufińska,  prof. UJ

Media i komunikowanie społeczne (I Politologia; I stopień)   - egzamin ustny na MS Teamsach:

16 i 17 czerwca od godziny 10.00.

Komunikowanie strategiczne (I Bezpieczeństwo, I stopień, studia niestacjonarne) - egzamin ustny na Teamsach:

19 czerwca od godziny 15.00

Dyżury w sesji: środy: 8.30 - 9.30,(MS Teamsy)

 

Dr Paweł Ścigaj

Psychologia polityki, Politologia, rok 1, studia II stopnia

16 czerwca, godz. 10.00-11.30

sesja poprawkowa: 8 września, godz. 10.00-11.30.

Metodologia badań politologicznych, Politologia, rok 1, studia II stopnia

23 czerwca, godz. 10.00-11.30

sesja poprawkowa: 10 września, godz. 10.00-11.30.

Techniki negocjacji, Politologia, rok 2, studia II stopnia - zaliczenie konwersatorium podczas ostatnich zajęć;

Analiza dyskursu politycznego, Politologia, rok 1, studia I stopnia - zaliczenie warsztatów podczas ostatnich zajęć.

 

Dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia - I SM

23.06.2020, godz.11:00-12:00,

02.09.2020, godz. 10:00-11:00;

Ekonomia - I P

18.06.2020, godz.11:30-12:30,

02.09.2020, godz. 10:00-11:00;

Ekonomia rozwoju - I SM II st.

18.06.2020, godz.10:00-11:00,

02.09.2020, godz. 10:00-11:00.

 

Dr Beata Zając

Teoria form dziennikarskich - I P II st.specj.DP

17.06.2020, godz. 10:00

Kultura języka - II P - zaliczenie konwersatorium podczas ostatnich zajęć.

 

Dr Jakub Żurawski

Media w Polsce i na świecie - II P II st.

25.06.2020, od godz. 10:00 egzamin ustny poprzez MS Teams (lista kolejności u prowadzącego)

Dyżury:

18.06.2020, godz. 10:00-11:00, MS Teams

25.06.2020, godz. 11:30-12:30, MS Teams