dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Przebieg kariery naukowej:

Studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 1996 r. z wynikiem bardzo dobrym. Obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Buchały pod tytułem: Nadużycie zaufania na gruncie prawa karnego. Już w trakcie studiów w 1995 r. została zatrudniona w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (następnie jego nazwa uległa zmianie na Instytut Prawa Własności Intelektualnej). Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikacje sędziowską, którą ukończyła w 1998 r. z wynikiem bardzo dobrym.

W 2004 r. obroniła rozprawę doktorską pod tytułem Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania napisaną pod kierunkiem dr hab. Izabeli Dobosz, prof. UPJPII.

W 2005 r. przeniosła się z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ do Zakładu Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, w którym do dnia dzisiejszego pracuje. Na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Jagiellońskim została zatrudniona od 2006 r.

W latach 2008-2010 była również zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. Od 2010 r. do dnia dzisiejszego jest także zatrudniona w Katedrze Prawa Mediów na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na stanowisku adiunkta.

W 1999 r. otrzymała nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego I stopnia, a w 2006 indywidualną III stopnia. W roku 2001 przebywała na stypendium naukowym na Uniwersytecie w Pavii.

Zainteresowania naukowe:

Prawo mediów, ochrona własności intelektualnej, prawo do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, prawo reklamy.

Prowadzone tematy badawcze:

 • Dozwolony użytek utworów w mediach
 • Karna ochrona autorskich i artystycznych praw osobistych

Planowane projekty badawcze:

 • Karna ochrona autorskich i pokrewnych praw majątkowyc

Lista publikacji

 1. „Regulacja prawna zagadnienia bezpłatnych egzemplarzy bibliotecznych w ustawodawstwie polskim", ZNUJ PWiOWI 1997, z. 68, s. 125-139.
 2. „Karalne rozpowszechnianie materiałów prasowych i prasy zabezpieczonej", ZNUJ PWiOWI 1996, z. 68, s. 73-85.
 3. „Regulacja prawna dotycząca bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych", Zeszyty Prasoznawcze 1997, nr 3-4, s. 92-99.
 4. „Wpływ zgody dysponenta dobra na przestępność przywłaszczenia autorstwa". ZNUJ PWiOWI 1997, z. 69, s. 185-195.
 5. „Prawnokarna ochrona znaków towarowych", Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, nr 2, s.37-55.
 6. „Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych", ZNUJ PWiOWI 1999, z. 71, s. 165-196.
 7. „Procedury karne i kary", [w:] "Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu", praca zbiorowa pod. redakcją J. Barty i M. Markiewicza, s. 181-196.
 8. „Ochrona informacji i programów komputerowych w nowym kodeksie karnym", [w:] "Prawo Autorskie a Postęp Techniczny" praca zbiorowa pod redakcją J. Barty i M. Markiewicza, s. 197-221.
 9. „Zmiany w przepisach karnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i ich następstwa w odniesieniu do porozumiewania się za pomocą sieci komputerowych" [w:] „Prawo komputerowe w praktyce" praca zbiorowa pod red. M. Skrucha i B. Fischera.
 10. „Prawo karne komputerowe a ochrona własności intelektualnej" [w:] „Prawo komputerowe w praktyce" praca zbiorowa pod red. M. Skrucha i B. Fischera.
 11. Zmiany w przepisach karnych dotyczących ochrony własności intelektualnej, [w:] Prawo komputerowe w praktyce, pod red. B. Fischera i M. Skrucha, Warszawa: Verlag Dashöffer 2000, ss. 23.
 12. „Karna ochrona uczciwości i konkurencji", Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, nr 2, s. 5-32.
 13. „Egzemplarze obowiązkowe dla celów bibliotecznych", [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001, s. D/1-D/27 (Prasa drukowana).
 14. „Ochrona dzieci i młodzieży", [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001 (aktualizacja 2002), s. B/1-B/31 (Szczególne obowiązki mediów). Aktualizacja 2002 (B/1-B/31)
 15. „Podmioty odpowiedzialne za popełnienie przestępstwa za pośrednictwem prasy, radia lub telewizji", [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002), s. A/1-A/49 (Odpowiedzialność prawna).
 16. „Przepisy karne zawarte w ustawie prawo prasowe", [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002), s. B/1-B/57 (Odpowiedzialność prawna).
 17. „Odpowiedzialność przewidziana w ustawie o radiofonii i telewizji", [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001 (aktualizacja 2002), s. C/1-C/28 (Odpowiedzialność prawna)
 18. „Przepisy karne w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji", [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002: s. D/1-D/25, aktualizacja 2003: D/1-D/27) (Odpowiedzialność prawna).
 19. „Przepisy karne dotyczące reklamy", [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002), s. E/1-E/22 (Odpowiedzialność prawna).
 20. „Karna ochrona znaków towarowych", [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002), s. F/1-F/19 (Odpowiedzialność prawna).
 21. „Odpowiedzialność karna za naruszenie postanowień ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych", [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002), s. G/1-G/43 (Odpowiedzialność prawna).
 22. „Przepisy karne w ustawie o ochronie danych osobowych", [w:] Prawo komputerowe w praktyce, pod red. B. Fischera i M. Skrucha, Warszawa: Verlag Dashöffer 2002, ss.48.
 23. „Przestępstwa w prawie własności przemysłowej", Prokuratura i Prawo 2001, nr 10, s. 87-99
 24. „Ochrona dzieci i młodzieży", [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: 2005, s. 488-502.
 25. „Egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek, [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: 2005, s. 112-133..
 26. „Odpowiedzialność karna", [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa 2005, s. 710-748.
 27. „Wybrane problemy stosowania art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej", Prokuratura i Prawo 2005, nr 10, s. 82-95.
 28. „Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania", monografia w serii: Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, zeszyt 90, Kraków 2005, ss 479.
 29. „Odpowiedzialność karna dziennikarza za zniesławienie", [w:] „Polskie media w jednoczącej się Europie", pod red. I. Dobosz i B. Zając, s. 17-31.
 30. „Karna ochrona prawa do informacji publicznej", Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2005, nr 2, s.147-175.
 31. „Ochrona małoletnich a wolność prasy", [w:] „Media a demokracja", pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 169 – 177.
 32. „Etyka dziennikarska", [w:] „Słownik wiedzy o mediach", pod red. E. Chudzińskiego, Warszawa- Bielsko-Biała 2007, s. 464-472.
 33. „Ochrona dzieci i młodzieży",[w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: 2008, s. 510-525.
 34. „Egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek, [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: 2008, s. 121-141.
 35. „Odpowiedzialność karna", [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa 2008, s. 723-769.
 36. „Projektowana ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w mediach w polskim systemie prawnym, [w:] „Prawo Własności intelektualnej – Wczoraj, Dziś i Jutro", Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ pod red. J. Barty i A. Matlaka, zeszyt nr 100, Kraków 2007, s. 81-101.
 37. „Funkcjonowanie prokuratury a dostęp do informacji publicznej", Prokuratura i Prawo 2008, nr 11, s. 78-108.
 38. „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 r., IV KK 174/07", Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 9, s. 84-88.
 39. „Odpowiedzialność karna za ujawnienie i wykorzystanie informacji niejawnych" (po nowelizacji), PiP 2013, z. 1, s. 65-77.
 40. „Przestępstwa prasowe. Francuska regulacja dotycząca przestępstw prasowych i jej odniesienie do polskiego systemu prawnego", Warszawa 2013, ss. 660.
 41. „Obowiązkowa rejestracja dzienników i czasopism na gruncie ustawy Prawo prasowe", Przegląd Sądowy 2013, nr 10, s. 55-69.
 42. Prawnokarne ograniczenie wolności wypowiedzi w Polsce. (wybrane aspekty), Politeja nr 3 (25), Kraków 2013, s. 345-360.
 43. „Dziennikarz i jego uprawnienia", Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 5, s. 25-40.
 44. „Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz", Warszawa 2014, ss.524.
 45. „Ograniczenie wolności prasy w stanach nadzwyczajnych na tle polskich regulacji prawnych", Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 11, s. 18-37.
 46. „Autopromocja dostawców audiowizualnych usług medialnych", Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (IKAR) 2015, nr 7 (4), s. 29-43, DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.4.3, http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=30.

Lista konferencji z referatem

 1. Konferencja naukowa „Media polskie w jednoczącej się Europie – szanse i wyzwania", (referat: Odpowiedzialność karna dziennikarza za zniesławienie), Kraków, Uniwersytet Jagielloński, październik 2004;
 2. Konferencja naukowa „Przestrzeń medialna jako przestrzeń publiczna. Współpraca i współodpowiedzialność" (referat: Stan regulacji prawnych - ochrona małoletnich w prawie polskim i jej praktyczne wykorzystanie), Warszawa Sala kolumnowa Sejmu RP, listopad 2004, pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorem Konferencji była Fundacja "Dobre Media-Media bez Przemocy", RPD oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.
 3. Konferencja naukowa „Władza lokalna a media" (referat: Karna ochrona prawa do informacji publicznej), Lublin UMCS, kwiecień 2005,
 4. Konferencja naukowa „Media a demokracja" (referat: Ochrona małoletnich a wolność prasy), Kazimierz Dolny, UMCS, kwiecień 2006,
 5. Konferencja naukowa „Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Rola mediów" (referat: Odpowiedzialność karna dziennikarzy za przestępstwa prasowe), Warszawa, Konferencja zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich w maju 2007r.,
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: odpowiedzialność w mediach, odpowiedzialność mediów, (referat: Odpowiedzialność dziennikarzy za ujawnienie informacji niejawnych), Kraków, UPJPII, maj 2011,
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa (referat: Niektóre aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji a konwergencja mediów), Katowice-Ustroń, Uniwersytet Śląski, wrzesień 2011r.
 8. Konferencja „Media a polityka – między informacją a kreacją" (referat: Prawnokarne ograniczenia wolności mediów - wybrane aspekty), Kraków 13-14 listopada 2012r., Uniwersytet Jagielloński,
 9. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie mediami, teoria i praktyka (referat: Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako element zarządzania mediami), Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 7-8 marzec 2013,
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Rozumieć media – mądrość w mediach" (referat: Sądowe zabezpieczenie roszczeń przeciwko mediom), Kraków UPJPII, 16-17 maja 2013,
 11. Ogólnopolska doroczna konferencja naukowa „Prawo prasowe wobec wyzwań współczesności", (referat: Obowiązek rejestracji dzienników i czasopism na gruncie ustawy Prawo prasowe), Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 20-21 czerwca 2013r.
 12. Konferencja międzynarodowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego, 28 listopada 2013 r., w Poznaniu (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UAM) "Profesjonalizacja dziennikarstwa" (referat pod tytułem Dziennikarz i jego prawa).
 13. Konferencja międzynarodowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego, 12 grudnia 2013 r., w Poznaniu (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UAM), "Nowe media" (referat pod tytułem Mowa nienawiści i jej prawnokarne ograniczenie).
 14. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, „Dialog w mediach – media w dialogu" (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII w Krakowie), 15-16 maja 2014r., „Prawna regulacja społecznego dialogu w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji".
 15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno-prawne' (Instytut Politologii Uniwersytety Zielonogórskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytety Zielonogórskiego), 16-17 październik 2014r., „Ograniczenie wolności mediów w stanach nadzwyczajnych".
 16. IX Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów „Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów" (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII), 13-14 maja 2015r., „Ochrona danych osobowych w Internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości".
 17. 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych" w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Kraków 26-27 listopada 2015r. Referat pt. „Wypowiedzi polityków a prawo autorskie".