Licencjat - procedura i dokumenty

Obrony prac dyplomowych

  1. Miesiąc przed obroną pracy dyplomowej student (lub promotor) zobowiązany jest do przesłania mailem pracownikowi sekretariatu INPiSM informacji dotyczącej  tytułu pracy dyplomowej oraz nazwiska promotora i recenzenta. Prosimy o staranne sprawdzenie tytułu pracy przed wysłaniem, gdyż za wszystkie literówki i błędy w tytule pracy będzie odpowiedzialny student.

  2. Ostateczny termin przesyłania tematów prac dyplomowych do sekretariatu INp SM to 1 września.

  3. o dokonaniu wpisu do systemu USOS przez sekretariat INPiSM student wprowadza do AP  streszczenie (w j. polskim i angielskim), słowa kluczowe, następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF.

CO NAJMNIEJ NA 10 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY w sekretariacie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ należy złożyć:

  1. Wypełnione zestawienie ocen i przedmiotów zaliczonych w bieżącym roku akad. (do pobrania ze strony INP zakładka studenci-> rozliczenie roku). Należy je złożyć (przesłać mailem) nawet jeśli w systemie USOS nie są wpisane wszystkie oceny studenta – wpisanie na wspomnianym zestawieniu nazw wszystkich realizowanych w bieżącym roku akad. przedmiotów do wyboru (jak również przedmiotów powtarzanych lub uzupełnianych) ma na celu wykazanie, że wszystkie wymagane przez program studiów przedmioty zostały przez studenta zrealizowane. (studenci kierunku: bezpieczeństwo narodowe nie składają ww. zestawienia ocen)

  2. Wniosek o wydanie odpisu w języku angielskim (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości)

  3. od 1 pażdziernika obowiązują nowe wzory dyplomu- bez zdjęcia.

  4. Ankieta do Biura Karier (załącznik)

  5. Oświadczenie z systemu AP czyjego autorstwa jest praca

  6. Przed obroną należy również zamknąć konta w bibliotekach.

Wpłaty za dyplomy należy dokonywać, po wcześniejszym zgłoszeniu w celu zdefiniowania wysokości płatności ( patrz punkt  6) w systemie USOS, na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności).

 

Załączniki:

wzory pism o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

kwestionariusze absolwentów:

 

Odbiór dyplomu i suplementu:

•osobiście przez absolwenta

na podstawie upoważnienia udzielonego przez absolwenta

w razie wątpliwości –na podstawie upoważnienia poświadczonego urzędowo

na wniosek, w wyjątkowych sytuacjach, pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez studenta/ absolwenta dostępny jest na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism