Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Teorii i Metodologii Polityki

Kierownik Zakładu: dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na dwóch podstawowych zagadnieniach. Pierwszym jest badanie przekształceń współczesnej polskiej polityki, szczególnie wyjaśnienie jej zmian w powiązaniu z wykorzystaniem czasu w polityce oraz jego odbioru przez społeczeństwo. Szczególnie interesującymi zagadnieniami są także kwestie dotyczące sposobu i zakresu oddziaływania czasu na społeczeństwo, w tym także na sferę polityczną. W zainteresowanie współczesną polską wpisują się badania nad strukturami polskich partii politycznych, programami politycznymi i kampaniami wyborczymi. Drugim są zagadnienia z zakresu teorii polityki i jej wybranych aspektów, np.: analiza elementarnych podstaw metodologicznych politologii oraz problem ograniczeń i wartości poznawczej wiedzy politologicznej. Do tej tematyki należy zaliczyć także problemy dotyczące podmiotów polityki, wartości i norm politycznych, analiza stosunków politycznych i interesów politycznych a także teorie działań politycznych i decyzji politycznych. Oba pola zainteresowań wpisują się w tematykę szeroko rozumianej socjologii polityki oraz politologii science.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Paweł Ścigaj

Koordynator Social Engagement Gate, Program strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pełnomocnik Dziekana WSMiP UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia 

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

teoria polityki, psychologia polityki, metodologia badań społecznych

Autor monografii Tożsamość narodowa. Zarys problematyki (2012), współautor monografii Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom I (2011) oraz Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom II (2012). Współredaktor prac Szkice o pograniczach nauki (2007), Podejścia badawcze i metodologie w naukach o polityce (2013), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1-2 (2014), Political Science in Europe at the Beginning of 21st Century (2015). Autor ponad 30-tu artykułów z zakresu psychologii polityki, teorii polityki, socjologii polityki i metodologii nauk społecznych. Jest członkiem redakcji "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne".

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Małgorzata Kułakowska

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe koncentrują się w dwóch obszarach. Po pierwsze jest to analiza współczesnych przemian społeczeństwa brytyjskiego, zwłaszcza relacji pomiędzy poszczególnymi społecznościami etnokulturowymi w kontekście takich zmian politycznych jak dewolucja czy Brexit. Po drugie, jest to szeroko rozumiana tematyka antropologii politycznej, kulturowych zmian związanych między innymi z procesami migracyjnymi, uwzględniająca również metody ich badania, w tym przede wszystkim metody i techniki badań jakościowych. Oba obszary wpisują się w tematykę socjologii polityki.

Publikacje i wiecej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Magdalena Kozub-Karkut

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

teorie stosunków międzynarodowych, teorie polityki, global governance, teorie polityki zagranicznej, dyskursy polskiej przestrzeni publicznej.

Publikacje i wiecej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Jacek Sokołowski

Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Ur. 1975 r., ukończył w 2000 r. studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 2005 r. obronił doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu i od tego czasu łączy praktykę prawniczą z pracą akademicką. Zainteresowania: ekonomiczna analiza prawa w kontekście decyzji kolektywnych w prawie prywatnym i publicznym, stanowienie prawa w ujęciu empirycznym, zachowania ugrupowań parlamentarnych, sądownictwo jako element systemu politycznego. Autor m. in.: Wybrane aspekty funkcjonowanie Sejmu w latach 1997-2007 oraz współtwórca systemu bazodanowego ISQAL do analizy ilościowej głosowań parlamentarnych.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji