Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podania

Zgodnie z Pełnomocnictwem Rektora UJ z dnia 4.09.2020 Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych INPiSM UJ rozpatruje podania związane z tokiem studiów, z wyjątkiem spraw, w których rozstrzygnięcie wydaje Prodziekan WSMiP ds. dydaktyki, takich jak urlopy od zajęć, przeniesienie z innej uczelni, skreślenie z listy studentów oraz wznowienie studiów.

Wzory podań/wniosków można znaleźć na stronie Sprawy Studentów i Doktorantów.

Podania można składać do Sekretariatu ds. studenckich  lub za pośrednictwem USOSweb. Lista spraw, w których można składać podania drogą elektroniczną dostępna jest w USOSweb w zakładce „Dla Studentów”, w części „Podania”.

Na stronie internetowej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ znaleźć można wiele materiałów i wyjaśnień w kluczowych sprawach dla Studentów, uwzględnionych w Regulaminie studiów UJ.

Materiały dotyczą następujących spraw:

  • pełnomocnictw do podejmowania decyzji w sprawach dydaktycznych związanych z Regulaminem studiów dla Dyrekcji INPiSM,
  • warunków zgód na indywidualny program i plan studiów,
  • sprawy terminów podań o powtarzanie roku, przedmiotu, wznowienie studiów,
  • sprawy TERMINÓW REJESTRACJI i KONSEKWENCJI REJESTRACJI (oraz ewentualnego niewyrejestrowania się) w systemie USOS,
  • sprawy "przepisywania" ocen,
  • spraw związanych z tzw. wpisem 50-punktowym (uzupełnienie różnicy punktowej pozostałej w poprzedniego roku),
  • warunków zgody na przeniesienie z innej uczelni,
  • warunków zgody na zmianę kierunku,
  • umorzenia opłat za usługi edukacyjne.