Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o lektoratach językowych

W programie studiów I i II stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe, politologia i stosunki międzynarodowe przewidziany jest lektorat z wybranego języka obcego. Zajęcia z lektoratu prowadzone są przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Rejestracja na lektoraty odbywa się za pośrednictwem systemu USOS.

Podczas rejestracji na lektoraty należy zwracać uwagę na opis wybieranej grupy, np. kod JCJ-A-WSMiP-B2-30/1, zawiera informację o języku (A - Angielski), wydziale (WSMiP – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), poziomie języka (B2), liczbie godzin w semestrze (30) i semestrze nauki języka (1). Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się wyłącznie na pierwszy semestr nauki np. JCJ-A-WSMiP-B2-30/1, natomiast studenci, którzy uczęszczali już na lektorat danego języka, rejestrują się na kolejny semestr nauki np. JCJ-A-WSMiP-B2-30/3. Więcej informacji na temat rejestracji na lektoraty można znaleźć na stronie JCJ.

Od roku akademickiego 2021/2022 na studiach I stopnia zajęcia z wybranego języka obcego zaczynają się w semestrze pierwszym i trwają przez cztery semestry (po 30 godzin w semestrze). Kurs kończy się egzaminem z wybranego języka obcego na poziomie B2. Dokładne informacje na temat egzaminów kończących lektorat można znaleźć na stronie JCJ.

Na studiach II stopnia przewidziano 60 godzin z wybranego języka obcego, które student realizuje w ramach dwóch semestrów roku pierwszego; kurs kończy się egzaminem na poziomie co najmniej B2+. Lektorat z języka angielskiego na studiach II stopnia oferowany przez JCJ obejmuje terminologię związaną z danym kierunkiem. Od roku akademickiego 2022/2023 dla studentów politologii i stosunków międzynarodowych nosi nazwę English for International and Political Studies B2+/C1, a dla kierunku bezpieczeństwo narodowe – English for National Security B2+/C1. Jednak kod zajęć pozostaje bez zmian (np. JCJ-A-WSMiP-B2+-30/1 lub JCJ-A-WSMiP-C1-30/1)

Obowiązujące na Uniwersytecie Jagiellońskim regulacje przewidują możliwość zwolnienia z lektoratu lub egzaminu z języka obcego na podstawie posiadanego certyfikatu z języka obcego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie JCJ. Studenci, którzy zaliczyli w ten sposób kurs mają prawo do kontynuacji języka na wyższym poziomie lub do nauki dowolnego języka na kursach tradycyjnych i tematycznych oferowanych przez JCJ.

Jagiellońskie Centrum Językowe umożliwia także podejście do egzaminu z wybranego języka obcego w trybie eksternistycznym; więcej na ten temat na stronie JCJ.

NOWOŚĆ! Od 2022 r. studenci studiów II stopnia mogą uczęszczać na dodatkowy lektorat. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie JCJ.