Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Obacz

dr Piotr Obacz

Dr Piotr Obacz, politolog, członek władz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Krakowie na kadencję 2020-2022 oraz International Political Science Association (RC 16: Socio-Political Pluralism, RC 33: The Study of Political Science as a Discipline), autor blisko trzydziestu opracowań naukowych i dydaktycznych, komentator polityczny, popularyzator nauki (politologii).

 

Zainteresowania badawcze:

Teoria polityki, teoria demokracji, podziały społeczno-polityczne, pluralizm polityczny, współczesna historia polityczna Polski, relacje prawa i polityki, filozofia polityki, systemy polityczne, zachowania polityczne, wielokulturowość, mechanizmy życia politycznego ze szczególnym uwzględnieniem politycznych implikacji napięć, konfliktów i podziałów społeczno-politycznych dla relacji społecznych, relacji między podmiotami polityki oraz jakości demokracji.

 

Aktualnie prowadzone prace badawcze (2021/2022):

 • Współczesny komunizm – wymiar ideowo-programowy, partie polityczne w Polsce i Europie
 • Relacje społeczno-polityczne w Polsce – badania nad podziałem społeczno-politycznym
 • Skala zjawisk politycznych
 • Populizm polityczny i prawny
 • Prawo międzynarodowe publiczne jako wtórne źródło wartości, myśli politycznej i ideologii politycznej

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. B. Kuźniak, P. Obacz, Instrumentalizacja prawa międzynarodowego na przykładzie Polski jako strony konwencji stambulskiej, Kraków 2020.
 2. P. Obacz, Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego, Kraków 2018.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. B. Kuźniak, P. Obacz, Narracja politologiczno-prawna: problemy, wyzwania, szanse. Garść uwag na przykładzie prac badawczych z pogranicza politologii oraz prawa międzynarodowego publicznego, „Społeczeństwo i Polityka” 2020, nr 4.
 2. P. Obacz, Identyfikowanie śladów polityki rozłamowej w dokumentach ideowo-programowych partii politycznych: założenia metodologiczno-teoretyczne, „Historia i Polityka” 2020, nr 31(38).
 3. P. Obacz, Komunistyczna Partia Polski dziś. KPP jako przykład partii marginalnej, „Studiae Politicae Universitatis Silesiensis” 2019, tom 24.
 4. P. Obacz, Kategoria „post-prawdy” a teoria polityki. Kilka uwag o problematycznym statusie modnego konceptu, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2019, nr 61, s. 146-161.
 5. P. Obacz, Bojkot polityczny – teoretyczna charakterystyka zjawiska na przykładzie działań opozycji parlamentarnej podczas kryzysu sejmowego (16.12.2016-12.01.2017), „Acta Politica Polonica” 2018, nr 46.
 6. P. Obacz, Humanistyczna nauka o polityce, czyli o spotkaniu politologii i psychologii humanistycznej, „Societas/Communitas” 2018, nr 1-2 (25-2), s. 73-86.
 7. P. Obacz, Zarządzanie rozwojem kompetencji nauczycieli akademickich: między wsparciem i rozwojem dydaktyki a biurokratyzmem i politykierstwem, [w:] A. Sajdak-Burska, I. Maciejowska (red.), Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego, Kraków 2020.
 8. P. Obacz, B. Kuźniak, Wartości Unii Europejskiej adresowane pro foro interno, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. S. Staszewski (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Warszawa 2019.
 9. P. Obacz, Współczesna myśl pluralistyczna – między filozofią polityczną a teorią polityki, [w:] P. Szymczyk, M. Maciąg (red.), Historia i polityka w ujęciu filozoficznym, Lublin 2018.
 10. P. Obacz, Analiza sytuacyjna polskiego życia politycznego i społeczeństwa. Kilka uwag na temat wielości źródeł władzy w Polsce, [w:] A. Pytka, K. Maciąg (red.), Rozważania na temat kondycji polskiego społeczeństwa, Lublin 2018.
 11. P. Obacz, Monizm polityczny jako wyraz populizmu. Rozważania teoretyczne na przykładzie dokumentów ideologiczno-programowych Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Polski Razem, [w:] F. Pierzchalski, B. Rydliński (red.), Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, Warszawa 2017.
 12. P. Obacz, Podział społeczno-polityczny w Polsce – wymiar aksjologiczny. Istota, konsekwencje, prognozy, [w:] E. Starzyńska-Kościuszko (red.), Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. I: perspektywa filozoficzna, Olsztyn 2017;

Wybrane wystąpienia na konferencjach naukowych

 1. Stosunek Polaków do pandemii COVID-19 a preferencje polityczne – wnioski dla teorii podziału społeczno-politycznego w Polsce. V Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa „Analiza polskiego społeczeństwa”, Fundacja Tygiel, Lublin, 18 listopada 2021 r.
 2. Dyskusja Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Bydgoszczy, poświęcona podziałom postsolidarnościowym w Polsce, 25 marca 2021 r. Dyskutanci: dr Piotr Obacz, dr Arkadiusz Lewandowski. Moderator: dr Marcin Polakowski.
 3. Komunistyczna Partia Polski dziś. KPP jako przykład partii marginalnej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska polityka 1918 – 2018”, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wisła, 6-7 listopada 2018 r.
 4. Ślady polityki rozłamowej w dokumentach ideowo-programowych głównych polskich partii politycznych (2005-2017) – wystąpienie w ramach panelu „Partie polityczne w czasach zmian” (zgłoszonego przez sekcję „Partie i systemy partyjne”), Filar II: Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany. IV Kongres Politologii: „Państwo w czasach zmiany”, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych PAN, Lublin, 18-20 września 2018 r.
 5. Analiza sytuacyjna polskiego życia politycznego i społeczeństwa. Kilka uwag na temat wielości źródeł władzy w Polsce. Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa „Analiza polskiego społeczeństwa”, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin, 25-26 listopada 2017 r.
 6. Monizm polityczny jako wyraz populizmu – na przykładzie dokumentów ideologiczno-programowych Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski Razem. Konferencja naukowa „Populizm w XXI wieku. Krytyczna analiza sukcesów prawicowego populizmu w Europie i USA”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromecko k. Bydgoszczy, 20-21 marca 2017 r.
 7. Podział społeczno-polityczny w Polsce – różnice aksjologiczne. Istota, konsekwencje, perspektywy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Badań Europy Wschodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Filozofii, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM, Olsztyn, 17-18 listopada 2016 r.
 8. Humanistyczna nauka o polityce, czyli o spotkaniu psychologii humanistycznej i politologii. Konferencja naukowa: „Interdyscyplinarne Spojrzenie na Społeczeństwo: Relacje i spotkania jako przedmiot badań”, Warszawa, 25-26 września 2015.
 9. Odpowiedzialność emocjonalna jako wyzwanie prawa międzynarodowego humanitarnego. Konferencja naukowa: „Ochrona ludności cywilnej we współczesnych konfliktach zbrojnych”, Kraków, 20 stycznia 2015 r., Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, czasopismo „Przez Pryzmat Praw Człowieka”.

Stypendia i nagrody

 1. W 2021 roku uhonorowany wraz dr hab. Brygidą Kuźniak, prof. UJ wyróżnieniem za wspólną monografię pt. Instrumentalizacja prawa międzynarodowego na przykładzie Polski jako strony konwencji stambulskiej (Wydawnictwo Libron, Kraków 2020, ss. 272) w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w konkursie na najlepszą oryginalną monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych.
 2. W 2019 roku uhonorowany Nagrodą im. Profesora Jana Baszkiewicza w konkursie na najlepszą monografię z zakresu nauk o polityce wydaną w Polsce w 2018 roku – Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wyróżnił nagrodą pierwszego stopnia opracowanie: Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego (Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, ss. 381).
 3. W 2018 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o polityce obronioną w 2017 roku, wyróżnił dysertację pt. Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego, przygotowaną pod kierunkiem prof. Wawrzyńca Konarskiego

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Krakowie; członek władz Oddziału w kadencji na lata 2020-2022.
 • Członek International Political Science Association – Research Commitee 16: Socio-Political Pluralism, Research Commitee 33: The Study of Political Science as a Discipline.
 • Redaktor tematyczny czasopisma „Historia i Polityka” (Sekcja nauk o polityce).