Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Renata Król-Mazur

dr hab. Renata Król-Mazur

Renata Król-Mazur, doktor, historyk, politolog, badacz stosunków międzynarodowych. Specjalizuje się w następujących badaniach: politologia religii (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kaukazu), polityka pamięci, nacjonalizmy i problemy bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim, problematyka mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (ze szczególnym uwzględnieniem Ormian), polska myśl polityczna, problematyka wojskowa, stosunki międzynarodowe, historia Polski i powszechna.

Prowadzone badania:

a) politologia religii – ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kaukazu Południowego
b) biografia polityczna arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza (monografia oraz  edycja źródeł),
c) mniejszości narodowe i etniczne w Polsce  - ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości ormiańskiej,
d) kwestie etniczne i bezpieczeństwa w regionie  Kaukazu Południowego.
e) znaczenie ludobójstwa z 1915 r. dla diaspory ormiańskiej w Polsce
f) kwestia żydowska w polskiej myśli politycznej.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – w oddziale krakowskim członek komisji rewizyjnej,
 2. Polskie Towarzystwo Historyczne
 3. Instytut Badań Ormiańskich – członek zarządu, sekretarz
 4. Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
 5. Komisja Historii Wojen i Wojskowości (Wydział II Historyczno-Filozoficzny Polskiej Akademii Umiejętności) 
 6. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Udział w projektach naukowo-badawczych

 1. Interdyscyplinarny grant Alma Mater Leopoliensis. Dzieje Humanistyki Lwowskiej 1661-1946 (nr 0170/NPRH/6/H11/85/2018) realizowany przez Uniwersytet Wrocławski, przyznany  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
 2. Interdyscyplinarny grant badawczy Współzależność środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego Kamieńca Podolskiego na Ukrainie  (Nr PB – 7/TO7/F0/80/16), realizowanego przez Instytut Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Dyrekcję Rezerwatu  Historyczno-Architektonicznego w Kamieńcu Podolskim.

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe:

 1. Nagroda Rektora UJ za działalność naukową I stopnia (2009)
 2. Nagroda Rektora UJ zespołowa za działalność naukową II stopnia (2014)
 3. Książka Działalność polityczna arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza w latach 1883-1923, Kraków 2013 znalazła się w II etapie eliminacji do międzynarodowej nagrody Przeglądu Wschodniego (kategoria nagroda krajowa 2013 roku)

Stypendia, staże zagraniczne

 1. Stypendium Fundacji Lanckorońskich
 2. Staż naukowo-badawczy na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki (kilkakrotnie)
 3. Staż naukowy na kijowskim Pedagogicznym Uniwersytecie im. P. Drahomanowa
 4. Staż naukowo-badawczy na Narodowym Uniwersytecie w Kamiencu Podolskim im. Iwana Ohijenka  (kilkakrotnie)
 5. Studia archiwalne w Państwowym Wojenno-Historycznym Archiwum w Moskwie, Archiwum Akt Dawnych w Moskwie, Państwowym Historycznym Archiwum                        w Sankt-Petersburgu, Rosyjskiej Narodowej Bibliotece w Sankt-Petersburgu 
 6. Studia archiwalne w Centralnym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie oraz Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk im. W.I. Wiernadzkiego w Kijowie i Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk im. W. Stefanyka we Lwowie (kilkakrotnie)
 7. Studia archiwalne w Państwowym Archiwum miasta Kamieńca Podolskiego

Pełnione funkcje 

 1. „Biuletyn Instytutu Badań Ormiańskich” – przewodnicząca zespołu redakcyjnego
 2. „Studia Politologica Ucraino-Polona” - recenzent

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 1. Fundacją Ormiańską - Armenian Foundation - Հայկական Հիմնադրամ     
 2. Organizacjami mniejszości ormiańskiej w Polsce (terenowymi) 

Wybrane publikacje (po doktoracie)

MONOGRAFIE

[1] Renata Król-Mazur, Miasto trzech nacji. Studia z dziejów Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku, Kraków 2008, wydawnictwo Avalon, ss. 690.

[2] Renata Król-Mazur, Działalność polityczna arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza w latach 1888-1923, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Kraków 2013, ss. 239.

 

PRACE WSPÓŁAUTORSKIE

Renata Król-Mazur, Stefan Dudra, Dorota Maj, Polityka wyznaniowa. Wschodnia i ekumeniczna perspektywa eklezjalna, seria Politologia religii – Polityka wyznaniowa. Monografie t. 5, wydawnictwo Morpho, Zielona Góra 2018, ss. 203.

 

REDAKCJA MONOGRAFI

Na wschód od linii Curzona. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, pod red. R. Król-Mazur, M. Lubiny, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 363.

 

RODZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

[1] Renata Król-Mazur, Kaukaski wymiar Partnerstwa Wschodniego – między interesami Unii Europejskiej a Polski (czy możliwe jest wypracowanie jednej polityki?), [w:] Lepiej nie będzie? Europa w dobie przesilenia, pod red. A. Supińskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018, s. 171-211.

[2] Renata Król-Mazur, Sekty religijne w życiu politycznym Republiki Armenii, [w:] Politologia religii, pod red. M. Marczewskiej-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 407-424.

[3] Renata Król-Mazur, Ormiański Kościół Apostolski i jego relacje z władzami politycznymi i społeczeństwem obywatelskim, [w:] Polityczne uwarunkowania religii - religijne uwarunkowania polityki, t. IV serii Politologia Religii, pod red. S. Dudry, R. Michalaka, Ł. Młyńczyka, Wydawnictwo  Morpho, Uniwersytet Zielonogórski,  Zielona Góra 2017, s. 217-228.

[4] Renata Król-Mazur, Bukowina jako ojczyzna prywatna polskich Ormian, [w:] Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dr hab. Wojciecha Rojka, pod red. A. Kastory i H. Walczaka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, s. 265-287.

[5] Renata Król-Mazur, Rola dyplomacji polskiej w czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej 2008 roku, [w:] Polska w dyplomacji europejskiej w XX-XXI, pod red. E. Alabrudzińskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 186-220.

[6] Renata Król-Mazur, Rola religii w konflikcie o Górski Karabach, [w:] Armenia – dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. P. Nieczui-Ostrowskiego, Poznań 2016, s. 241-271.

[7] Renata Król-Mazur, Z tradycji polskiej policji. Komisja Policji Obojga Narodów w dobie Sejmu Czteroletniego, [w:]  Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania, pod red. A. Tyszkiewicza, Wydawnictwo  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2015, s. 11-38.

[8] Renata Król-Mazur, Czasopismo „Awedis” i jego rola w zbliżeniu różnych środowisk  ormiańskich w Polsce, [w:] Media mniejszości. Mniejszości w mediach, pod red. M. Adamik-Szysiak i E. Godlewskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 71-88.

[9] Renata Król-Mazur, Polityczne aspekty działalności Prawosławnego Autokefalicznego Apostolskiego Kościoła Gruzińskiego po 1991 r., [w:] Na wschód od linii Curzona. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, pod red. R. Król-Mazur, M. Lubiny, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 279-304.

[10] Renata Król-Mazur, Recepcja encykliki Rerum novarum w poglądach arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza, [w:] Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku. Recepcja-kontynuacja-interpretacja, pod red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicza, A. Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 125-144.

[11] Renata Król-Mazur, GU(U)AM jako przykład próby integracji regionalnej [w:] Nowe strategie na nowy wiek-Granice możliwości integracji regionalnych i globalnych, pod red. M. Chorośnickiego, J. Węca i innych, Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2013, s. 297-309.

[12] Renata Król-Mazur, Odważni czy sławetni? O atrakcyjności życia miejskiego dla żołnierzy garnizonu Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku [w:] Od armii komputowej do narodowej, t. IV, pod red. W. Rezmera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 65-86.

[13] Renata Król-Mazur, Księga pamiętnicza majora Andrzeja Ptaszyńskiego 1769-1793 – okaleczone źródło do  czasów stanisławowskich, [w:] Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII-XX wiek), pod red. K. Karolczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu  Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 88-100.

[14] Renata Król-Mazur, Kościół i religia w postradzieckiej Armenii, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia, M. Lubiny, Księgarnia Akademicka,  Kraków 2011, s. 271-289.

[15] Renata Król-Mazur, Polscy Ormianie, Polacy ormiańskiego pochodzenia, Ormianie w Polsce – czyli o dylematach i problematyce integracji środowisk ormiańskich, [w:] Spis podróżny. Polscy  Ormianie, Ormianie w Polsce, pod red. L. Graczyka i M. Maciejewskiej, Fundacja Ari Ari i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bydgoszcz  2010, s. 17-24. 

[16] Renata Król-Mazur, Rola i działalność lwowskich tłumaczy miejskich i ich przedstawiciel Szymon Donabiedowicz, [w:] Lwów. Miasto-społeczeństwo-kultura, t. VII, Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa, pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego,  Kraków 2010.

 [17] Renata Król-Mazur, Reformy miejskie w Kamieńcu Podolskim. Działalność Komisji Boni Ordinis i Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych, [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, t. II, pod. red. F. Kiryka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005,  s.157-187.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

[1] Renata Król-Mazur, The role of the Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church in conflicts in the South Caucasus,  “Studies into the History of Russia and Central-Eastern Europe”, vol. 51, no 2 (2016), p.117-152.

[2] Renata Król-Mazur – „Było błędem nie uwzględnić psychologii serca młodzieńczego wojownika…” Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza krytyka NKN i Legionów, „Dzieje Najnowsze” R. XLIX (2017), nr 2, s. 99-130.

[3] Renata Król-Mazur, Przemiany społeczności ormiańskiej w Polsce pod wpływem unii ze Stolicą Apostolską, „Krakowskie Pismo Kresowe” R. 8 (2016), s. 15-64.

[4] Renata Król-Mazur, Świadkowie Jehowy jako najbardziej zwalczana sekta w Armenii, „Wschodnioznawstwo” (2016), s. 101-118.

[5] Renata Król-Mazur, Życie towarzyskie Ormian lwowskich od połowy XIX w. do 1939 r., „Res Historica” nr 42 (2016), s. 183-219.

[6] Renata Król-Mazur, GU(U)AM – od deklaracji po rzeczywistość, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLVIII (2013), s. 293-325.

[7] Renata Król-Mazur, Stara i nowa emigracja – czyli o dezintegracji środowiska    ormiańskiego w Polsce, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 64/65, red. A. Pisowicz, K. Stopka, A. Terlecki, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Kraków 211, s. 3-18.

[8]  Renata Król-Mazur,  Jewish clients of Armenian Pious Banks in Kamieniec Podolski in the 18-th century, “Scripta Judaica Cracoviensia”, vol 9 (2011), s. 51-67.

[9] Renata Król-Mazur, Kościelne bractwa ormiańskie w Kamieńcu Podolskim w wieku XVIII, „Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich”, Towarzystwo Wydawnicze „Historia  Iagiellonica”, Kraków  nr 1 (2010), s. 103-122.

[10] Renata Król-Mazur, Idea odrodzonego państwa polskiego w poglądach galicyjskich ugrupowań  politycznych do utworzenia  Naczelnego Komitetu Narodowego, „Politeja”, 2010, nr 14, s. 269-300.

[11] Renata Król-Mazur, Prace fortyfikacyjne i remontowe w Kamieńcu Podolskim w pierwszej połowie XVIII wieku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. VIII (LIX), Nr 4 (210), 2007, s. 5-22.

[12] Renata Król-Mazur, Odzyskanie przez Rzeczypospolitą Kamieńca Podolskiego w 1699 r., ,,Uniwersitet. Istoriko-Filosofs’kij žurnal’’, nr 6 (2006), s.77-93.

[13] Renata Król-Mazur, Reformy miejskie w dobie Sejmu Wielkiego. Egzekucja praw na przykładzie Kamieńca Podolskiego, ,,Politeja’’(2006) nr 1 (5), s. 214-250.

Udział w konferencjach, sympozjach, debatach (wybrane)

[1] 2019 (Lublin 9-10) Konferencja Międzynarodowa, Partycypacja polityczna we współczesnym świecie, Zakład Ruchów Politycznych Instytutu Politologii UMCS, referat Ormiański Kościół Apostolski wobec aksamitnej rewolucji w Armenii.

[2] 2019 (Gdańsk 29 III) Konferencja Ogólnopolska Armenia-Państwo-Społeczeństwo       -Diaspora. Stań badań i perspektywy badawcze, Instytut Badań Ormiańskich, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, referat: Ukryci Ormianie w Turcji-zarys problematyki badawczej

[3] 2018 (Lublin 2-3 XII) Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938) Duszpasterz i Mąż Stanu Polski Odrodzonej, Centrum Ucrainicum KUL, Armenian Foundation,  Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, referat: Ustrój odrodzonej Rzeczypospolitej w myśli politycznej abp. Józefa Teodorowicza.

[4] 2018 (Lublin 18-20 IX) IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, referat: Uregulowania prawne relacji państwo-kościół w Republice Gruzji i Republice Armenii  

[5] 2018 (Łagów Lubuski 4-6 VI) Konferencja Ogólnopolska Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, referat: Obowiązkowa nauka Historii Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w szkołach publicznych jako element polityki wyznaniowej Republiki Armenii.

[6] 2018 (Warszawa 21 V) Seminarium naukowe dotyczące stanu i rozwoju badań armenologicznych w Polsce, Ambasada Republiki Armenii w Polsce oraz udział w Trzecim Forum Polskich Ormian, Ministerstwo Diaspory Republiki Armenii 

[7] 2018 (Toruń 9-11 V), Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, referat: Czynnik religijny w relacjach między Republiką Armenii a Republiką Azerbejdżanu. 

[8] 2018 (Kraków 8 V) Posiedzenie Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU – wystąpienie: Z działalności konspiracyjnej polskich Ormian – zapomniana kurierka AK Maria Krzeczunowicz

[9] 2018 (Kraków 25 IV) Konferencja Ogólnopolska Geopolityczne gry na wschodzie europy: Kto rozdaje karty i kto osiąga korzyści? Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej, wystąpienie: Polska wobec krajów Kaukazu Południowego - czy możliwe jest wypracowanie wobec nich jednej polityki? 

[10] 2018 (Kraków 5-6 IV) Konferencja Ogólnopolska „Prawa człowieka wobec wyznań współczesnego świata”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat: Prawo do wolności religijnej w Republice Armenii.  

[11] 2018 (Warszawa15-16 II), III Międzynarodowa Konferencja „Kaukaz po 1991 roku”, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, referat: Mniejszość ormiańska w Turcji i jej główne problemy

[12] 2017 (Warszawa 31 XI-1 XII) Konferencja Ogólnopolska: Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, referat: Wpływ religii na stosunki armeńsko-tureckie

[13] 2017 (Kraków 23-24 XI) Międzynarodowa Konferencja Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń proradziecka wobec szans i zagrożeń, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Państwa i Prawa im. Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Ukrainy, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, referat: Apostolski Kościół Ormiański w świetle obowiązujących przepisów prawnych Republiki Armenii

[14] 2017 (Poznań 12 X) Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Armenia na przełomie XX i XXI wieku, Ośrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, referat: Apostolski Kościół Ormiański i jego relacje z władzami politycznymi i społeczeństwem obywatelskim

[15] 2017 (Warszawa 19 IX 2017) Konferencja Ormianie Polscy: siedem wieków istnienia Senat RP, Polska Akademia Umiejętności – udział w dyskusji.

[16] 2017 (Słupsk 1-2 VI) Konferencja Międzynarodowa “Diasporas: Past and Present”, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, referat: Лоббирование армянской диаспоры в США по вопросу Нагорного Карабаха

[17] 2017 (Lublin 10-11 V) Konferencja Ogólnopolska Politologia Religii, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, referat: Sekty religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Armenii

[18] 2017 (Kraków 17 I) Posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, wystąpienie: Realizacja potrzeb edukacyjnych i oświatowych mniejszości w Polsce - od teorii do rzeczywistości - casus mniejszości ormiańskiej.

[19] 2016 (Ukraina – Żytomierz 3-4 XI) Konferencja Międzynarodowa Zmiany demograficzne i problemy mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, Uniwersytet Państwowy im Iwana Franka w Żytomierzu, Instytut Państwa i Prawa im. Włodzimierza Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, referat: Realizacja potrzeb edukacyjnych i oświatowych mniejszości w Polsce – od teorii do rzeczywistości – casus mniejszości ormiańskiej

[20] 2016 (Bydgoszcz 22-23 IX), Konferencja Międzynarodowa Współczesne problemy obszaru postradzieckiego, Zakład Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych, Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, referat: Sekty religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego w Gruzji i Armenii

[21] 2016 (Poznań 8-9 VI) Konferencja Międzynarodowa Region Kaukazu-między wyobrażeniem a rzeczywistością, Instytut Wschodni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, referat: Rola mitów narodowo-religijnych w życiu politycznym Republiki Armenii

[22] 2016 (Kraków 2-3 VI) Konferencja Międzynarodowa, Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, referat: Bukowina jako „ojczyzna prywatna” polskich Ormian 

[23] 2016 (Wrocław 19 IV ) Konferencja Międzynarodowa Konflikty etniczne i wyznaniowe  a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym, Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, referat: Świadkowie Jehowy jako najbardziej zwalczana sekta w Armenii

[24] 2015 (Warszawa 7 XII) Konferencja Międzynarodowa Kaukaz po 1991 roku, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, referat: Rola religii w Armenii i jej wpływ na stosunki międzynarodowe

[25] 2015 (Kraków 22-24 IX) III Ogólnopolski Kongres Politologii Odsłony Polityki, moderator panelu: Kaukaz Południowy w perspektywie badawczej; wygłoszone referaty: Kresy wschodnie w myśli politycznej abp. Józefa Teofila Teodorowicza  oraz Problem badań nad ludobójstwem Ormian

[26] 2015 (Kraków 30 V) Ogólnopolska Konferencja Genocidium – „zdarzało się tyle razy, najpierw wobec Ormian”, Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, udział w panelu eksperckim Kulturowe konsekwencje ludobójstwa Ormian w aspekcie historycznym i współczesnym

[27] 2015 (Wrocław 28 V) Konferencja Międzynarodowa Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów Bezpieczeństwa Narodowego, Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, referat: Rola Prawosławnego Autokefalicznego Apostolskiego Kościoła Gruzińskiego w konfliktach etnicznych i wyznaniowych na Kaukazie Południowym

[28] 2014 (Warszawa 18-20 IX) I Ogólnopolski Kongres Europeistyki Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń, uczestnik panelu eksperckiego Europa –  Armenia.

[29] 2014 (Kraków 29-31 V) II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Euroazjatycki Kongres Naukowy Fenomen Rosji: Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat: Armeńska Socjalistyczna Republika Radziecka w pamięci Ormian żyjących w Armenii i Ormian mieszkających w Polsce

[30] 2014 (Poznań 10-11 IV) Konferencja Międzynarodowa Węzeł Kaukaski. Współczesne problemy i wyzwania regionu,  Instytut Wschodni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, referat: Radykalizm religijny w Gruzji i Armenii

[31] 2014 (Kraków 25 III) XI Edycja spotkań ze Wschodem, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego, uczestnik eksperckiego seminarium Republika Armenii – historia i współczesność

[32] 2013 (Lublin 11-13 VI) Konferencja Międzynarodowa Mniejszości narodowe i etniczne na tle europejskim, Instytut Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, referat: Czasopismo Avedis i jego rola w zbliżaniu różnych środowisk ormiańskich w Polsce

[33] 2013 (Kraków 6-7 XII), Konferencja Ogólnopolska Arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938).Pasterz kościoła ormiańskiego w Polsce, mąż stanu, kaznodzieja, pisarz, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, referat: „Afera Teodorowiczowska”- czyli o watykańskiej misji abp. Józefa Teodorowicza w sprawie Górnego Śląska

[34] 2013 (Warszawa 6-7 XII), Konferencja Międzynarodowa, Kaukaz po 1991 roku, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, referat: Polityczne aspekty działalności Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej po 1991 roku

[35] 2012 (Kraków 27 IX), Konferencja Ogólnopolska Policja Państwowa w II RP – ludzie, organizacja, funkcjonowanie, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat:  Z tradycji polskiej policji. Komisja Policji Obojga Narodów w dobie  Sejmu Czteroletniego

[36] 2012 (Kraków 9 VI) Konferencja Ogólnopolska Republika Gruzji-Historia, współczesność, kontekst międzynarodowy, Stowarzyszenie Most do Gruzji i Instytut Wschodnich Inicjatyw, referat: Etniczność i religia jako forma strategii postępowania Rosji wobec Gruzji i jej obecne konsekwencje

[37] 2012 (Kraków 29-30 V) Konferencja Międzynarodowa Lwów-Miasto-Społeczeństwo Kultura, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, referat: Życie towarzyskie Ormian lwowskich od końca XIX wieku do 1939 r.

[38] 2012 (Kraków 19-20 IV) Konferencja Ogólnopolska Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat: GU(U)AM jako przykład próby integracji regionalnej

[39] 2011 (Rzeszów 9-11 V) Konferencja Ogólnopolska Polskie regiony – trwanie i rekonstrukcja, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, referat: Problem przynależności Galicji Wschodniej w myśli politycznej arcybiskupa Józefa Teodorowicza w latach 1901-1919

[40] 2011 (Lublin 14-16 IX) Konferencja Międzynarodowa International Conference National Ethnic and Language Minorites in the European Union, organizowana w ramach prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, referat: Realizacja potrzeb edukacyjnych i oświatowych oraz wspieranie działalności  kulturowej mniejszości ormiańskiej na przykładzie środowiska krakowskiego

[41] 2011 (Kraków 30 XI-2 XII) Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20 rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata, Instytut Rosji Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat: Kościół i religia w postradzieckiej Armenii.

[42] 2010 (Kraków 4 XII) – Konferencja Ogólnopolska  Spis podróżny. Polscy Ormianie, Ormianie w Polsce, referat: Polscy Ormianie, Polacy ormiańskiego pochodzenia, Ormianie w Polsce – czyli o dylematach i problematyce integracji środowisk ormiańskich

[43] 2009 (Toruń 10-11 XII) Konferencja Międzynarodowa Od armii komputowej do narodowej, Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Rola i znaczenie twierdzy Kamieniec Podolski w czasie konfederacji targowickiej

 [44] 2009 (Kraków 8 VI) Konferencja Międzynarodowa Armenica Cracoviensia, Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, referat: Kościelne bractwa ormiańskie w Kamieńcu Podolskim w wieku XVIII

[45] 2009 (Maniowy 13-15 V) Konferencja Naukowa Pamiętniki, dzienniki i relację z XVIII-XX w. jako źródło do badań historycznych, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, referat: Księga pamiętnicza majora Andrzeja Ptaszyńskiego 1769-1793 –  okaleczone źródło do  czasów stanisławowskich

[46] 2007 (Toruń 13-14 XII) Konferencja Międzynarodowa Od armii komputowej do narodowej, Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Odważni czy sławetni? O atrakcyjności życia miejskiego dla żołnierzy garnizonu Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku